doplnění informace
Zákon č. 312/2002 Sb. v ustanovení § 33 odst. 1 zprošťuje povinnosti
prokázání ZOZ úředníka, kterému bylo vydáno na jeho žádost osvědčení o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části podle § 34 tohoto zákona. Jedná se o uznání rovnocennosti vzdělání nebo jeho části získaného úředníkem v jiném studijním programu, než který je stanoven prováděcím právním předpisem, nebo vzdělání získaného v jiném oboru, popřípadě kurzu, pokud žadatel prokáže, že obsah a rozsah vzdělávání, o jehož uznání se žádá, jsou rovnocenné příslušnému vzdělávacímu programu pro prohlubování kvalifikace podle tohoto zákona nebo jeho části.
V tomto případě územní samosprávný celek není oprávněn požadovat, aby
se takový úředník podrobil ověření ZOZ zkouškou, nebo požadovat na Institutu pro místní správu Praha, aby provedl zkoušku k ověření ZOZ takového úředníka, jestliže zákon úředníkům tak takovou povinnost neukládá.