doplnění č. 2
Je ústavně zaručeno, že nikdo nesmí být nucen činit, co zákon neukládá
(čl. 2 odst. 4 Ústavy České republiky, resp. čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod).“.

Tazatelka může odkázat zaměstnavatele na webové stránky odboru dozoru a kontroly: www.mvcr.cz/odk.

Tazatelka nebo její zaměstnavatel se mohou obrátit přímo na adresu odboru dozoru a kontroly veřejné správy:
odbordk@mvcr.cz