odpověď paní Králové
Dobrý den,
ve vyhlášce Ministerstva vnitra č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny správní činnosti a jejich náplně, k jejichž výkonu je nezbytné prokázání zvláštní odborné způsobilosti. Činnost v oblasti evidence vozidel není ve výše zmíněném předpisu uvedena ani v taxativním výčtu správních činností, ani není obsahem náplně některé z nich. Proto úředníci vykonávající pouze tuto činnost zvláštní odbornou způsobilost prokazovat nemusí.