ZOZ
Dobrý den,
zkouška způsobilosti k výkonu státní správy na úseku matrik, jména a příjmení a zkoušku o ověřování není zkouškou zvlášní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, proto není možné považovat ji za prokázanou, ani její část.