Odpověď pro Šárku
Dobrý den, Šárko.

Na základě konzultace s pracovníky odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra sdělujeme, že tuto možnost má. Zákon o úřednících územních samosprávných celků totiž nezakazuje se do výběrového řízení na stejnou funkci přihlásit znovu. Šance, že takový uchazeč ve výběrovém řízení uspěje, je však mizivá. Úředník tím, že neprokázal zvláštní odbornou způsobilost, nesplnil jednu ze svých základních povinností stanovených zákonem č. 312/2002 Sb. Nebude tedy jistě v zájmu zaměstnavatele přijmout do pracovního poměru osobu, která neplní své pracovní povinnosti.

Zároveň ve shodě se stanoviskem odboru dozoru a kontroly Ministerstva vnitra č. j. MV-60831-2/ODK-2009 dodáváme, že uvedený zákon výslovně pamatuje na vyloučení obcházení zákona pro případ, že by byla snaha pouze formálně skončit pracovní poměr a následně uzavřít nový pracovní poměr na stejnou správní činnost po vypršení 18měsíční lhůty. Ve svém ustanovení § 28 odst. 2 stanoví, že ukončení pracovního poměru a jeho opětovné uzavření nemá za následek nový běh lhůt uvedených v odstavci 1. To se vztahuje mimo jiné na běh lhůt podle § 21 odst. 1 a 2 tohoto zákona.