Re: ZOZ matrika
Zemanová Adéla 24.3.2017 15:16 »
Dobrý den, chci se zeptat, zda i dnes se musí dělat zkouška matrikáře z části "státního občanství", pokud se jedná o úředníka ORP a ne Krajského úřadu.
Děkuji za odpověď
Zemanová Adéla
Dobrý den, uvádím stanovisko MV ČR:

k Vašemu dotazu ve věci matriční zkoušky a zkoušky zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství Vám sdělujeme následující.

Podle ustanovení § 1 odst. 1 písm. s) vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, ve znění pozdějších předpisů, prokazují zvláštní odbornou způsobilost úředníci územních samosprávných celků, kteří vykonávají správní činnosti při správě matrik a státního občanství.

Dále podle ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, územním samosprávným celkem je obec a kraj a pro účely tohoto zákona též hlavní město Praha, město, statutární město a městská část hlavního města Prahy.

Na úseku státního občanství a matrik lze z uvedeného vyvodit následující.

1. Prokázání zvláštní odborné způsobilosti ve smyslu shora citované vyhlášky se týká zaměstnanců krajů, obecních (městských) úřadů obcí (měst, statutárních měst) s rozšířenou působností (dále jen „ORP“) a Magistrátu hl. m. Prahy a městských částí hl. m. Prahy, kteří vykonávají přenesenou působnost na úseku matrik a státního občanství podle zvláštních předpisů (zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, /dále jen „zákon o matrikách“/, zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky), zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů).

Na úseku matrik se tato činnost týká těch zaměstnanců, kteří vykonávají působnosti bývalého okresního úřadu, které přešly od 1. 1. 2003 na ORP (např. kontrola vedení matričních knih a sbírek listin, ověřování matriční dokladů pro použití v cizině, vedení a aktualizace sbírky listin a do 31. 12. 2013 ověřování odborné způsobilosti zaměstnanců k vedení matričních knih a k plnění úkonů zabezpečovaných v souvislosti s vedením matričních knih a sbírek listin).

2. Pokud jde o zaměstnance matričních úřadů[1], tj. matrikáře, z ustanovení § 9 zákona o matrikách vyplývá, že matrikářem může být státní občan České republiky, který je zaměstnancem obce, v hlavním městě Praze zaměstnancem městské části, která má působnost matričního úřadu, prokázal odborné znalosti zkouškou u krajského úřadu (do 31. 12. 2013 i u ORP), popřípadě zkouškou zvláštní odborné způsobilosti na úseku matrik a státního občanství podle zvláštního zákona[2]. Tito zaměstnanci proto k výkonu klasické matriční agendy (provádění zápisů do matričních knih, vydávání matričních dokladů, atd.) neprokazují znalosti zkouškou zvláštní odborné způsobilosti podle shora citované vyhlášky, ale matriční zkouškou podle zákona o matrikách.

Pokud však zaměstnanec bude vykonávat, byť jen částí své pracovní náplně, úkoly bývalého okresního úřadu, které přešly od 1. 1. 2003 na obce s rozšířenou působností (např. kontrola vedení matričních knih a sbírek listin, ověřování matriční dokladů, vedení a aktualizace sbírky listin, nebo provádění zkoušek úředníků zařazených do obecních úřadů podle zákona o ověřování), pak je nezbytné, aby pro výkon této činnosti prokázal svou odbornou způsobilost k této práci zkouškou zvláštní odborné způsobilosti při správě matrik a státního občanství.S pozdravem

JUDr. Jana Hálová,
vrchní ministerský rada
oddělení státního občanství a matrik
odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra

 974 817 427