Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Stavební zákon v praxi

Kurz: Stavební zákon v praxi

Stavební zákon v praxi

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, kteří zabezpečují činnosti stavebního úřadu, popř. připravují podklady podle stavebního zákona

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit s novelou stavebního zákona a prováděcích předpisů

Program

Novela stavebního zákona
Novely prováděcích předpisů stavebního zákona
- vyhláška 499/2006 Sb.,
- vyhláška 503/2006 Sb.

Kontaktní osoba

Informace o obsahu a pedagogické stránce kurzu: PhDr. Dagmar Mladičová (d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 142 482)
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti: Mgr. Pavlína Nováková (p.nov@institutpraha.cz, tel.: 974 863 505)

Právní předpisy

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ,
v platném znění

- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) , v platném znění

- Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o
územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření, v platném znění

- Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, v platném znění

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
- Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (10.9 + 13.7) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru