Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Právo na informace ve veřejné správě

Kurz: Právo na informace ve veřejné správě

Právo na informace ve veřejné správě

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Tajemníci, vedoucí odborů, vedoucí oddělení a tiskoví mluvčí územních samosprávných celků, popř. další úředníci, kteří poskytují informace nebo připravují podklady pro poskytování informací a vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ústřední státní správy

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit účastníky s platnou právní úpravou v oblasti svobodného přístupu k informacím a právu na informace o životním prostředí a s předpisy souvisejícími


Program

Realizace povinností orgánů samosprávy podle čl. 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod; Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru; zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a předpisy související; zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí a předpisy související; soudní judikatura a aktuální aplikační problémy

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. František Kůžel, f.kuz@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

František Korbel a kol. Právo na informace. Komentář. Nakladatelství Linde a.s. Praha, 2.vydání, Praha 2005

Milan Damohorský a kol: Právo životního prostředí, 2.vydání, C.H.Beck Praha 2007

Právní předpisy

Listina základních práv a svobod (2/1993 Sb.)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Nařízení vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Vyhláška č. 442/2006 Sb., kterou se stanoví struktura informací zveřejňovaných o povinném subjektu způsobem umožňujícím dálkový přístup, v platném znění
Nařízení vlády č. 364/1999 Sb., kterým se upravuje součinnost orgánů státní správy s obcemi při zajišťování povinností obcí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění
Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/98/ES ze dne 17. listopadu 2003 o opakovaném použití informací veřejného sektoru, v platném znění
Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, v platném znění
Aarhuská úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí č. 124/2004 Sb.m.s., v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1367/2006, o použití ustanovení Aarhusské úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí na orgány a subjekty Společenství, v platném znění
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti k informacím o životním prostředí a o zrušení směrnice Rady 90/313/EHS; nařízení č. 166/2006 o E-PRTR) , v platném znění
Zákon č. 100/2001 Sb. , o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) , v platném znění
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zejm. hlava V, zpřístupňování informací veřejnosti a mezinárodním organizacím) , v platném znění
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Zákon č. 76/2002Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci)
Zákon č. 254/2001Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) , v platném znění
Zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, v platném znění

Judikatura:
1)Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu – judikatura vztahující se k čl. 17, čl. 10 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod a zákonu o informacích (elektronická verze též na http://www.judikatura.cz)
2)Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu a časopis Soudní judikatura ve věcech správních - judikatura správních soudů vztahující se k zákonu o informacích a zákonu o právu na informace o životním prostředí
3)Judikatura Nejvyššího správního soudu k informačním zákonům (http://www.nssoud.cz)
4)Judikatura správních soudů dostupná na internetové stránce obecně prospěšné společnosti Otevřená společnost (http://www.otevrete.cz)
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (13.0 + 23.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru