Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vlastnická a jiná práva ve výstavbě

Kurz: Vlastnická a jiná práva ve výstavbě

Vlastnická a jiná práva ve výstavbě

Forma

Prezenční

Cílová skupina

vedoucím úředníkům a úředníkům územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit úředníky a vedoucí úředníky zabývající se touto problematikou s platnou právní úpravou a zkušenostmi z expertních řízení a posudků.

Program

příprava staveb, povinnosti a práva stavebníka, druhy řízení, ochrana veřejných zájmů a oprávněných zájmů, řešení vlastnických práv, resp. jejich omezení, směna nebo vyvlastnění, dokumentace a dílo (druhy dokumentace, účastníci přípravy a realizace, druhy smluv na inženýrskou, projektovou a stavební činnost, členění dokumentace dle majetku, právních a daňových předpisů), členění majetku ve vztahu k vyhl. MF ČR č. 560/2006 Sb., o státní účasti financování reprodukce majetku, zásahy do majetku, nájmy a pronájmy budov, technické zhodnocení, rekonstrukce, modernizace, opravy a údržba majetku hmotného i nehmotného, prokázání vlastnických a jiných práv k pozemku a stavbě, obdobná práva, katastr nemovitostí, ochranná pásma, restituční tituly, rehabilitace vlastnictví, smluvní ujednání, autorská, průmyslová a duševní práva u studií, dokumentací, realizace stavby, digitalizace katastru nemovitostí, věcná břemena, řešení sporů, omezení práv – náhrady finanční, vyvlastění práv – náhrady restituční

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Bc. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Miroslava Šípková, m.sip@institutpraha.cz, tel. 974 863 534

Právní předpisy

- zákon č. 40/1994 Sb., občanský zákoník, v platném znění
- zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění
- zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění
- zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění
- zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
- zákon č. 129/2000 Sb., o krajích, v platném znění
- zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně , v platném znění
- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění
- zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, v platném znění
- zákon č. 151/2000 Sb., o telekomunikacích, v platném znění
- zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění
- zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech, v platném znění
- zákon č. 121/2000 Sb., o ochraně autorských a průmyslových práv, v platném znění
- zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), v platném znění
- zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, v platném znění
- zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění
- zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám (zákon o vlastnictví bytů), v platném znění
- zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, v platném znění
- zákon č. 201/2002 Sb., o Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, v platném znění
- zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, v platném znění
- zákon č. 150//2000 Sb., soudní řád správní, v platném znění
- zákon č. 500//2004 Sb., správní řád, v platném znění
- zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu ČR, v platném znění
- zákon č. 229/1991 Sb., o půdě, v platném znění
- zákon č. 289/1995 Sb., o lesích, v platném znění
- zákon č. 44/1988 Sb., Horní zákon, v platném znění
- zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění
- zákon č. 458/2000 Sb., Energetický zákon, v platném znění
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.1 + 19.6) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru