Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Krizové řízení

Kurz: Krizové řízení

Krizové řízení

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků, u nichž se jedná o prohlubování znalostí a dovedností úředníků a vedoucích úředníků při výkonu správních činností v územním samosprávném celku a kteří mají v náplni práce krizové řízení a ochranu obyvatelstva.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Prohloubit znalosti a dovednosti úředníků a vedoucích úředníků v oblasti krizového řízení a ochrany obyvatelstva.

Program

Tento kurz průběžného vzdělávání je zaměřen zejména na praktické problémy krizového managementu. Soustřeďuje se na krizové řízení při různých typech mimořádných událostí a krizových situací (únik nebezpečných chemických látek, kalamitní meteorologické jevy, rozsáhlé požáry, nové druhy možných rizik v území, krizové situace vojenského charakteru). Dále bude zmíněna problematika financování požární ochrany, ochrana utajovaných informací ve vztahu ke krizovému řízení, krizová komunikace (v rámci IZS, s obyvatelstvem a médii).
Kurz proběhl poprvé v roce 2009 s velmi dobrým ohlasem od účastníků a od té doby je doplňován a měněn v souvislosti se změnami, které v oblasti krizového řízení nastávají.Přidanou hodnotu opakovaně spatřují účastníci v živé diskuzi nad praktickými zkušenostmi z jednotlivých krajů.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz
tel. 224 241 283, mobil: 733 129 063

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Právní předpisy

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.),
Ústavní zákon č. 300/2000Sb., změna ústavy a ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR,
Zákon č. 59/ 2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),
Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zejména novela zákon č. 237/2000 Sb.),
Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území),
Zákon č. 77/2002 Sb., akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů - zejména § 17,
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 67/2000 Sb., ze dne 25. února 2000, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů ,
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb.,
Zákon č. 166/1999 Sb., ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů ,
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách české republiky, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů (pouze orientačně),
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (pouze orientačně),
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 353/1999 Sb., o prevenci závažných havárií, ve znění pozdějších předpisů, - ZRUŠENO 59/2006 Sb.,
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č.161/1993 Sb.,
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zejména novela zákona č. 237/2000 Sb.),
Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády, vyhlášky, směrnice, sdělení:

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. o plánování obrany státu,
Nařízení vlády č. 147/2003 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu,
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu, - ZRUŠENO 147/2003 Sb.,
Nařízení vlády č. 246/1998 Sb. kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B,
Vyhláška Ministerstva obrany č. 102/2005 o stanovení vzoru dotazníku a vzorů vojenských dokladů,
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství,
Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících komor,
Vyhláška č. 524/2005 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací,
Vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací,
Vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele( vyhláška o průmyslové bezpečnosti),
Vyhláška č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí( vyhláška o personální bezpečnosti),
Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků,
Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací,
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice,
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství,
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 383/2000 Sb., kterou se stanoví zásady pro stanovení zóny havarijního plánování a rozsah a způsob vypracování vnějšího havarijního plánu pro havárie způsobené vybranými nebezpečnými chemickými látkami a chemickými přípravky, - ZRUŠENO 59/2006 Sb.,
Vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška Ministerstva obrany č. 260/1999 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 218/1999 Sb., o rozsahu branné povinnosti a o vojenských správních úřadech (branný zákon) , - ZRUŠENO 102/2005 Sb.,
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,

Směrnice MV č.j. PO – 365/IZS-2004, kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti,
Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou, která byla zveřejněna ve Věstníku vlády částka 10.,
Sdělení FMZV č.168/1991 Sb., - Dodatkové protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemající mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977,

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (36.9 + 0.0) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru