Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Správní řád v řízeních podle stavebního zákona

Kurz: Správní řád v řízeních podle stavebního zákona

Správní řád v řízeních podle stavebního zákona

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úřadů, vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků Vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ústřední státní správy, kteří pracují v oblasti aplikace správního řádu v řízeních podle stavebního zákona a předpisů navazujících

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Cílem vzdělávacího programu je v návaznosti na již získanou zvláštní odbornou způsobilost nebo absolvované vzdělávání vedoucích úředníků a vedoucích úřadů prohloubit znalosti a dovednosti níže uvedené cílové skupiny v oblasti aplikace správního řádu v řízeních podle stavebního zákona a předpisů navazujících, předat jí aktuální informace z rozhodování ve správním soudnictví, z metodik Ministerstva vnitra ke správnímu řádu a metodik Ministerstva pro místní rozvoj ke stavebnímu zákonu a poskytnout platformu pro výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe.

Program

1. Správní řád - základní charakteristika zákona č. 500/2004 Sb.; základní zásady činnosti správních orgánů; správní řízení (průběh správního řízení, věcná a místní příslušnost, oprávněné úřední osoby, doručování, úřední deska, účastníci řízení, rozhodnutí a jeho náležitosti, stížnosti atd.)

2. Aplikace správního řádu v řízeních podle stavebního zákona - princip subsidiarity správního řádu vůči stavebnímu zákonu a jeho prováděcím předpisům; dopad základních zásad správního řízení na řízeních vedená podle stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů; úloha územních samosprávných celků ve správním řízení v oblasti stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů; nezákonné rozhodnutí, nesprávný úřední postup a odpovědnost úředníků územních samosprávných celků

3. Judikatury správních soudů, metodiky Ministerstva vnitra ke správnímu řádu a metodiky Ministerstva pro místní rozvoj ke stavebnímu zákonu

4. Praktické zkušenosti, příklady dobré praxe, diskuse

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Odborná literatura

Kolektiv autorů: Správní řád – Zákon č. 500/2004 Sb. (příručka). Institut pro místní správu Praha, 2005.
P. Vojtek: Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. C. H. BECK, 2007.
J. Vedral: Správní řád - komentář

Právní předpisy

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ,
v platném znění

- Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo stavbě (zákon o vyvlastnění) , v platném znění

- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, v platném znění

- Vyhláška č.500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, v platném znění

- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, v platném znění

- Vyhláška č. 503/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona o
územním řízení, veřejnoprávní smlouvě a územním opatření, v platném znění

- Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, v platném znění

- Vyhláška č.498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech, v platném znění

- Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění

- Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

- Vyhláška č. 369/2001 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, v platném znění

- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění

- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném zně
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (31.6 + 0.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru