Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Zákon o přestupcích z hlediska dopravně správních agend

Kurz: Zákon o přestupcích z hlediska dopravně správních agend

Zákon o přestupcích z hlediska dopravně správních agend

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci a vedoucí úředníci územních samosprávných celků, kteří se ve své agendě zabývají problematikou přestupkového řízení v oblasti dopravně správní.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při přestupkovém řízení v oblasti dopravně správní.

Program

Úvod do přestupkového práva -
-obecná část (vymezení deliktů v českém právním řádu – trestné činy, přestupky, jiné správní delikty, správní disciplinární delikty a pořádkové delikty)
-společné znaky přestupků a trestných činů (formální a materiální stránka přestupku a trestného činu)
-zvláštní část (návaznost přestupků a trestných činů, výkladové problémy)
-procesní část (přestupkové řízení a trestní řízení, spolupráce správních orgánů s orgány činnými v trestním řízení)
Zákon o přestupcích - přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích -
-přestupky spáchané v souvislosti s provozem vozidla
-přestupky spáchané pod vlivem alkoholu a jiné návykové látky
-přestupky spáchané řidičem bez řidičského oprávnění, bez řidičského průkazu, bez průkazu profesní způsobilosti řidiče a bez posudku o zdravotní způsobilosti
-přestupky spáchané překročením nejvyšší dovolené rychlosti
-dopravní nehoda, dopravní nehoda se zraněním
-ostatní přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
-správní delikty podle zákona č. 361/2000 Sb. ve vztahu k přestupkům

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

Červený: Přestupkové právo - IMS 2003
Matrasová, Šlauf: Obecní zřízení. IMS, 2003
Hrazdírová: Krajské zřízení. IMS, 2002
Vedral: Zákon o hlavním městě Praze. IMS, 2005
Červený, Šlauf: Přestupkové právo – komentář 12. vydání, Linde Praha
Vedral: Správní řád – komentář, 1. vydání, Polygon Praha 2006
Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo: Správní řád – komentář, 1. vydání, C.H.Beck, Praha 2008

Právní předpisy

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Ústava České republiky - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve znění Ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.9 + 47.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru