Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Územní plánování

Kurz: Územní plánování

Územní plánování

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci a úředníci územních samosprávných celků a vedoucí zaměstnanci a zaměstnanci ústřední státní správy.

Typ prohlubování kvalifikace

Průběžné vzdělání

Cíl

Seznámit s vybranými právními instituty nového stavebního zákona v oblasti územního plánování, s jeho prováděcími vyhláškami a s vybranými souvisejícími právními předpisy v aktuálním znění

Program

• stručná rekapitulace
- základních nástrojů územního plánování, jejich účelu a obsahu
- orgánů územního plánování a jejich pravomocí
• stanoviska dotčených orgánů a jejich náležitosti, které musí pořizovatel vyžadovat
• územní studie, územně analytické podklady, doplňující průzkumy a rozbory
• územní plán, jeho obsah a pořizování (podrobněji, včetně zohlednění rozsudků Nejvyššího správního soudu)
• regulační plán z podnětu a na žádost, zadání RP v územním plánu
• vyvlastnění a předkupní právo, vztah k ÚPD včetně náležitostí, stanoviska KÚ k územním plánům
• diskuze

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 228 719

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel: 974 863 505

Právní předpisy

- Zákon č. 183/2006 Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů

- Zákon č. 350/2012 Sb. kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

- Zákon č. 186/2006 Sb., o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
- Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti
- Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů, inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů (záměrů) na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
- Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (26.1 + 7.0) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru