Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Dopravní přestupky

Kurz: ZOZ - Dopravní přestupky

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících

Rozsah 28 hodin

Cena 17 040 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správní činnosti při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních činností souvisejících

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících.

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických
úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.
zvláštní část:
obecná část zákona o přestupcích – pojem přestupku, vztah k jiným správním deliktům a trestným činům, působnost zákona o přestupcích , přestupky mladistvých, sankce podle zákona o přestupcích, zvláštní část zákona o přestupcích a otázky související – přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní nehoda, ostatní přestupky, trestné činy v silničním provozu, jiné správní delikty podle zákona č. 361/2000 Sb. , řízení o přestupcích a otázky související - vztah zákona o přestupcích ke správnímu řádu a k dalším souvisejícím zákonům, blokové řízení a jeho specifika, příkazní řízení, pozbytí a vrácení řidičského oprávnění, bodové hodnocení porušení povinností, odčítání bodů, vybírání kaucí, státní odborný dozor a vrchní státní odborný dozor.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. 974 863 520

Odborná literatura

Bušta P., Kněžínek J., Seidl A.: Zákon o silničním provozu s komentářem, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2005
Bušta P., Přikryl V.: Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla s komentářem a souvisejícími předpisy, Lenka Buštová - Venice Music Production, Praha 2004
Černý J., Horzinková E., Kučerová H.: Přestupkové řízení, 9. vydání, Linde Praha, Praha 2005
Červený Z., Šlauf V.: Přestupkové právo, 13. vydání, Linde Praha, Praha 2006
Hrabák J., Nahodil T.: Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými poznámkami, ASPI, Praha 2005
Kučerová H.: Dopravní přestupky v praxi, Linde Praha, Praha 2002
Leitner M., Lukášek V., Kopecký Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích, 3. vydání, Linde Praha 2006
Ondruš R.: Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, Linde Praha, Praha 2005
Porada V. a kol.: Silniční dopravní nehoda v teorii a praxi, Linde Praha, Praha 2000
Vopálka V., Mikule V., Šimůnková V., Šolín M.: Soudní řád správní - komentář, C.H.Beck, Praha 2004

Právní předpisy

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
23. 4. 2018 - 19. 6. 2018 1OZBPSPC181000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč
3. 9. 2018 - 6. 11. 2018 1OZBPSPD182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč
8. 10. 2018 - 11. 12. 2018 1OZBPSPE182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (13.7 + 14.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru