Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Ochrana přírody a krajiny

Kurz: ZOZ - Ochrana přírody a krajiny

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v ochraně přírody a krajiny

Rozsah 60 hodin

Cena 24 020 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazených do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy.

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, správní řád, případové studie a praktické úkoly, práce s internetem jako zdrojem informací k obecné části, práce s právními předpisy,
cvičné testy

zvláštní část:
Obecná ochrana přírody a krajiny, Zvláštní územní ochrana, Zvláštní druhová ochrana, Natura 2000, Některá omezení vlastnických práv, finanční příspěvky, Státní správa ochrany přírody a krajiny, účast veřejnosti, Mezinárodní úmluvy a vazby v ochraně přírody a krajiny, Právní úprava ochrany životního prostředí ve vazbě na problematiku ochrany přírody a krajiny, Právní úprava ochrany lesa, myslivosti a rybářství ve vazbě na problematiku ochrany přírody a krajiny, Právní úprava ochrany vod a vodního hospodářství ve vazbě na problematiku ochrany přírody a krajiny Právní úprava územního plánování a stavebního řádu ve vazbě na problematiku ochrany přírody a krajiny, Právní úprava posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k ochraně přírody a krajiny, Právní úprava ochrany a využití nerostného bohatství ve vazbě na problematiku ochrany přírody a krajiny, CITES.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel.: 974 863 520

Odborná literatura

Texty zákonů:
ÚZ - Životní prostředí. Sagit
ÚZ - Zemědělství. Sagit

Účastníci přípravy k ověření zvláštní odborné způsobilosti zkouškou realizované Institutem pro místní správu Praha v ceně kurzu při jeho zahájení obdrží:

- pro obecnou část: 2 publikace ÚZ (úplná znění předpisů) –„Obce, kraje, hl. m. Praha, úředníci obcí a krajů, obecní policie“ a „Správní řád“

- pro zvláštní část: 1 publikaci ÚZ (úplná znění předpisů) – „Životní prostředí“

Právní předpisy

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK)

Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které
se vymezují ptačí oblasti

Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

Nařízení vlády č. 318/2013 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit

Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 64/2011 Sb., o plánech péče, označování a evidenci chráněných území (k provedení §§ 38, 39, 40, 45e a 47 ZOPK)

Nařízení rady (ES) č. 338/1997 ze dne 9. prosince 1997, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi

Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MŽP č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)

Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů


Prováděcí předpisy k ZOPK – doplňující předpisy, které nejsou svým obsahem součástí zkoušky ZOZ

Vyhláška MŽP č. 468/2004, Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

Vyhláška MŽP č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní

Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000

Vyhláška MŽP č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Vyhláška MŽP č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku

Vyhláška MŽP č. 152/2006 Sb., o odchylném postupu při ochraně ptáků a výjimce ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů ptáků pro jejich značení

Vyhláška MŽP č. 294/2006 Sb., o odchylném postupu pro usmrcování špačka obecného

Vyhláška MŽP č. 316/2009 Sb., držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)

Vyhláška MŽP č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

Vyhláška MŽP č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrada za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření

Vyhláška MŽP č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrada za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření

Vyhláška MŽP 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení


Vazbové předpisy:

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky – preambule a článek 7

Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod – preambule a článek 11, 14, 17, 18, 19 a 35

Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon), ve znění pozdějších předpisů

Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – ustanovení § 1,13, 125, 293 až 304

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování


 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
18. 6. 2018 - 15. 11. 2018 1OZOCHPB181000 Benešov Odborníci na ZOZ 24 020 Kč
3. 9. 2018 - 4. 12. 2018 1OZOCHPC182000 Benešov Odborníci na ZOZ 24 020 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (14.9 + 15.9) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru