Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Životní prostředí a integrovaná prevence

Kurz: ZOZ - Životní prostředí a integrovaná prevence

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění

Rozsah 48 hodin

Cena 19 160 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. Praha

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazených do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, správní řád, případové studie a praktické úkoly, práce s internetem jako zdrojem informací k obecné části, práce s právními předpisy,
cvičné testy

zvláštní část:
Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA+SEA), Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC).

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel.: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel.: 974 863 520

Odborná literatura

1. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA+SEA)

Analýza zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (RNDr. Tomáš Bajer, CSc. a tým konzultantů, 2004)

EIA Rukověť oznamovatele záměru – správný postup oznamovatele záměru při přípravě investičního záměru v procesu posuzování vlivů na životní prostředí a veřejné zdraví podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb., zákona č. 163/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 216/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb. a zákona č. 436/2009 Sb. (Ministerstvo životního prostředí, červenec 2011)

Metodika posuzování vlivů koncepcí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění zákona č. 93/2004 Sb. (Ing. Jana Svobodová, 2004)

Metodika hodnocení významnosti vlivů při posuzování podle §45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (Ministerstvo životního prostředí, listopad 2007)

Oceňování antropogenních vlivů na životní prostředí (doc. Vladimír Lapčík, CSc., 1996)

Hodnocení vlivů investic na životní prostředí (prof. Ing. Josef Říha, DrSc., 1995)

www.mzp.cz

www.cenia.cz2. Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)

Příručka k povolovacímu řízení podle hlavy II zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), MŽP a experti z Phare projektu 2000, Praha 2003, ISBN 80-7212-190-1, 92 s.

Příručka pro stanovení a aplikaci BAT v rámci povolovacího řízení, MŽP a experti z Phare projektu 2000, Praha 2003, ISBN 80-7212-267-3, 44 s.

Maršák J., Slavík J. Integrovaná prevence a omezování znečištění. Stručný průvodce. MŽP, Praha 2008. 2. aktualizované vydání. ISBN 978–80-7212-487-9.

Petržílek P., Tichá T. Předpisy o integrované prevenci a omezování znečištění. ABF, a.s., Nakladatelství ARCH, Praha 2003. ISBN 80-86156-68-X, 352 s.

www.mzp.cz/ippc

www.ippc.cz

www.cenia.czPrávní předpisy

Přehled relevantních právních předpisů včetně právních předpisů Evropských společenství, odborné literatury a dalších zdrojů informací na úseku EIA, SEA

1. Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů

2. Vyhláška č. 457/2001 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí

3. Směrnice Rady ze dne 27. června 1985 o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí (85/337/EHS)

4. Směrnice Rady 97/11/ES ze dne 3. března 1997, kterou se mění směrnice 85/337/EHS o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí

5. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti veřejnosti při tvorbě různých plánů a programů, které se vztahují k životnímu prostředí

6. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES ze dne 23. dubna 2009 o geologickém ukládání oxidu uhličitého a o změně směrnice Rady 85/337/EHS, směrnic Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES a 2008/1/ES a nařízení (ES) č. 1013/2006

7. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí

8. Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice ze dne 25. února 1991 – „Espoo konvence“

9. Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě Evropské hospodářské komise OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice ze dne 21. května 2003 – „Kyjevský protokol“

10. Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů

11. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

12. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

13. Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

14. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

15. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


Přehled relevantních právních předpisů včetně právních předpisů Evropských společenství, odborné literatury a dalších zdrojů informací na úseku IPPC

1. Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
2. Vyhláška č.288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
3. Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
4. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.

5. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.

6. Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

9. Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů.

10. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

 

Termíny konání kurzu

Termín Vám bude sdělen po obdržení přihlášky do 30 dnů formou sdělení.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
29. 1. 2018 - 15. 5. 2018 1OZZPIPA181000 Př. Benešov
Zk. Praha
Odborníci na ZOZ 19 160 Kč
10. 9. 2018 - 29. 11. 2018 1OZZPIPB182000 Př. Benešov
Zk. Praha
Odborníci na ZOZ 19 160 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (34.5 + 3.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru