Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Lesní hospodářství a myslivost

Kurz: ZOZ - Lesní hospodářství a myslivost

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v lesním hospodářství a myslivosti

Rozsah 64 hodin

Cena 22 040 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. Praha

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správních činností v lesních hospodářství a myslivosti

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Absolventi budou schopni aplikovat studiem získané znalosti a dovednosti nezbytné pro výkon správní činnosti v lesním hospodářství a myslivosti při své každodenní praxi.

Program

obecná část:
základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy

zvláštní část:
Lesní hospodářství – pozemky určené k plnění funkcí lesa a jejich evidence; obecné užívání lesa; lesní hospodářské plánování; hospodaření v lesích; odborný lesní hospodář; podpora hospodaření v lesích ze strany státu; lesní stráž; přestupky a pokuty; státní správa lesů; lesní doprava, ochrana lesa, těžba
Myslivost – právní úprava na úseku myslivosti; chov a zušlechťování zvěře; ochrana myslivosti; myslivecká stráž; tvorba honiteb; honební společenstvo; využití honiteb; myslivecký hospodář; myslivecké hospodaření a lov; škody způsobené zvěří a na zvěři; státní správa myslivosti
Konzultace k problematice lesního hospodářství a myslivosti

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Bc. Tomáš Lukšík, t.luk@institutpraha.cz, tel. 739 592 986

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. 974 863 520

Právní předpisy

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin),
ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)

Vyhláška MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích

Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech a ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa

Vyhláška MZe č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí

Vyhláška MZe č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky MZe č. 52/1999 Sb.

Vyhláška MZe č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů

Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů

Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

Vyhláška MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky MZe č. 324/2003 Sb.

Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky MZe č. 236/2000 Sb.

Vyhláška MZe č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát

Instrukce č. 26 MZe k uplatňování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dostupná na webových stránkách MZe, Lesní hospodářství)

Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky MZe č. 350/2003 Sb.

Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky MZe č. 480/2002 Sb.

Vyhláška MZe č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška MZe č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice

Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě

Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)

Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška MZe č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin

Vyhláška MZe č. 329/2004 Sb., o přípravcích a o prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
17. 9. 2018 - 18. 12. 2018 1OZOLHMB182000 Př. Benešov
Zk. Praha
Odborníci na ZOZ 22 040 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (16.0 + 6.1) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru