Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Zemědělství

Kurz: ZOZ - Zemědělství

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v zemědělství

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správních činností v zemědělství

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti v zemědělství

Program

obecná část:
základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

zvláštní část:
legislativa týkající se krmiv; registrace a uvádění hnojiv do oběhu, skladování a používání hnojiv, agrochemické zkoušení zemědělských půd a zjišťování vlastností lesních pozemků; legislativa týkající se zahradnických rostlin a chmele; vyhlašování rybářských revírů, subjekty oprávněné k vyhlašování rybářských revírů a k provádění změny hospodářských ukazatelů; vyhlašování (rušení, změna statutu) chráněných rybích oblastí; udělování výjimek pro výkon rybářského práva; posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů; rostlinolékařská péče a ochranná opatření proti škodlivým organismům a poruchám rostlin, základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku rostlinolékařské péče; státní správa na úseku rostlinolékařské péče; působnost obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče; nakládání s přípravky na ochranu rostlin a ochrana včel, zvěře a ryb a jiných necílových organismů; působnost pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR; lesní hospodářství; myslivost; ekologické zemědělství; zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; podpora rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na období 2007-2013; Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v zemědělské a potravinářské výrobě; zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči; zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů; konzultace k problematice zemědělství; Evropské právo (acquis communautaire) v zemědělství

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel. 224 228 719

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. 974 863 520

Odborná literatura

Hnojiva:
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky MZe č. 475/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

Trvalé kultury:
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí
a vinařských tratí
Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Zákon č. 322/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele

Státní pozemkový úřad:
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
a o změně některých zákonů
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky MZe č. 546/2002 Sb.
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Energetické využití agrárních produktů:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020, Ministerstvo zemědělství

Ekologické zemědělství:
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
Nařízení Komise (ES) 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2015 (od roku 2016 je v plánu jeho nahrazení Akčním plánem pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2016 – 2020)

Program rozvoje venkova:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014
Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 (návrh)
Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020

Integrovaná prevence:
Směrnice č. 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED)
Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění
Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/2005 Sb., úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemických zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF):
Intenzivní chovy drůbeže a prasat
Jatka a průmysl zpracovávající jejich vedlejší produkty
Průmysl potravin, nápojů a mléka
Příručka ochrany kvality ovzduší (Ing. Et Ing. Ondřej Skoba – kap. 4.1.4. BAT, BREF; 4.2.6. Integrované povolení)

Evropské právo (acquis communautaire) v zemědělství:
Úřední věstník Evropské unie
Smlouva o Evropské unii
Smlouva o fungování Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie“ (KOM (2009) 673 v konečném znění)
Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344
Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie), usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 665; Příkaz č. 23/2014 ministra zemědělství České republiky „Závazný postup pro zajištění přejímání předpisů EU v působnosti rezortu zemědělství a jejich implementaci do vnitrostátního právního řádu, nakládání s dokumenty Evropského parlamentu a Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a zabezpečení českého jazykového znění právních aktů
Zákonodárný proces v ČR
Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, v aktuálním znění
Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké Sněmovny, v aktuálním znění
Zákon č. 107/1999 Sb., zákon o jednacím řádu Senátu

Právní předpisy

Rybářství:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Právo v rybářské praxi (II. rozšířené a upravené vydání): Jaroslav Poupě, Lexis Nexis - 2. rozšířené a upravené vydání, Praha, 2007

Rostlinolékaři:
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde po požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění

Zemědělský zákon a Státní zemědělský intervenční fond:
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů

Veterinářství:
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Ochrana zvířat:
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (6.4 + 13.7) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru