Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Zemědělství

Kurz: ZOZ - Zemědělství

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti v zemědělství

Rozsah 64 hodin

Cena 24 020 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. Praha

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správních činností v zemědělství

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti v zemědělství

Program

obecná část:
základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

zvláštní část:
legislativa týkající se krmiv; registrace a uvádění hnojiv do oběhu, skladování a používání hnojiv, agrochemické zkoušení zemědělských půd a zjišťování vlastností lesních pozemků; legislativa týkající se zahradnických rostlin a chmele; vyhlašování rybářských revírů, subjekty oprávněné k vyhlašování rybářských revírů a k provádění změny hospodářských ukazatelů; vyhlašování (rušení, změna statutu) chráněných rybích oblastí; udělování výjimek pro výkon rybářského práva; posuzování výběrového řízení na užívání rybářských revírů; rostlinolékařská péče a ochranná opatření proti škodlivým organismům a poruchám rostlin, základní povinnosti fyzických a právnických osob na úseku rostlinolékařské péče; státní správa na úseku rostlinolékařské péče; působnost obecních úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností na úseku rostlinolékařské péče; nakládání s přípravky na ochranu rostlin a ochrana včel, zvěře a ryb a jiných necílových organismů; působnost pozemkových úřadů a Pozemkového fondu ČR; lesní hospodářství; myslivost; ekologické zemědělství; zákon č. 85/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 252/1997Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů; podpora rozvoje venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) na období 2007-2013; Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC) v zemědělské a potravinářské výrobě; zákon č. 166/1999 Sb. o veterinární péči; zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů; konzultace k problematice zemědělství; Evropské právo (acquis communautaire) v zemědělství

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Dagmar Mladičová, d.mla@institutpraha.cz, tel. 224 228 719

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. 974 863 520

Odborná literatura

Hnojiva:
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky MZe č. 475/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě

Trvalé kultury:
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí
a vinařských tratí
Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Zákon č. 322/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele

Státní pozemkový úřad:
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
a o změně některých zákonů
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky MZe č. 546/2002 Sb.
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Energetické využití agrárních produktů:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020, Ministerstvo zemědělství

Ekologické zemědělství:
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
Nařízení Komise (ES) 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2015 (od roku 2016 je v plánu jeho nahrazení Akčním plánem pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2016 – 2020)

Program rozvoje venkova:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014
Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 (návrh)
Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020

Integrovaná prevence:
Směrnice č. 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED)
Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění
Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/2005 Sb., úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemických zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF):
Intenzivní chovy drůbeže a prasat
Jatka a průmysl zpracovávající jejich vedlejší produkty
Průmysl potravin, nápojů a mléka
Příručka ochrany kvality ovzduší (Ing. Et Ing. Ondřej Skoba – kap. 4.1.4. BAT, BREF; 4.2.6. Integrované povolení)

Evropské právo (acquis communautaire) v zemědělství:
Úřední věstník Evropské unie
Smlouva o Evropské unii
Smlouva o fungování Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie“ (KOM (2009) 673 v konečném znění)
Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344
Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie), usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 665; Příkaz č. 23/2014 ministra zemědělství České republiky „Závazný postup pro zajištění přejímání předpisů EU v působnosti rezortu zemědělství a jejich implementaci do vnitrostátního právního řádu, nakládání s dokumenty Evropského parlamentu a Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a zabezpečení českého jazykového znění právních aktů
Zákonodárný proces v ČR
Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, v aktuálním znění
Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké Sněmovny, v aktuálním znění
Zákon č. 107/1999 Sb., zákon o jednacím řádu Senátu

Právní předpisy

Rybářství:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Právo v rybářské praxi (II. rozšířené a upravené vydání): Jaroslav Poupě, Lexis Nexis - 2. rozšířené a upravené vydání, Praha, 2007

Rostlinolékaři:
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde po požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění

Zemědělský zákon a Státní zemědělský intervenční fond:
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů

Veterinářství:
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči

Ochrana zvířat:
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů

 

Termíny konání kurzu

Termín Vám bude sdělen po obdržení přihlášky do 30 dnů formou sdělení.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
17. 9. 2018 - 13. 12. 2018 1OZOZEMB182000 Př. Benešov
Zk. Praha
Odborníci na ZOZ 24 020 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (40.6 + 22.1) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru