Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Zemědělský půdní fond

Kurz: ZOZ - Zemědělský půdní fond

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při ochraně zemědělského půdního fondu

Rozsah 28 hodin

Cena 17 040 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správních činností při ochraně zemědělského půdního fondu

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při ochraně zemědělského půdního fondu

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.
zvláštní část:
zemědělský půdní fond; ochrana zemědělského půdního fondu; odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu; odvody za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu; působnost orgánů ochrany zemědělského půdního fondu; pokuty; ustanovení společná, přechodná a závěrečná; vztah některých právních předpisů k problematice ochrany zemědělského půdního fondu; ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti a při těžbě nerostů; ochrana zemědělského půdního fondu – pedologie; informace katastru nemovitostí; konzultace k výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Václav Melichar, v.mel@institutpraha.cz, tel. 224 241 283
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. 974 863 520

Právní předpisy

Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Metodický pokyn MŽP č. j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
8. 10. 2018 - 6. 12. 2018 1OZOZPFB182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (5.9 + 42.5) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru