Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část OCHP

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část OCHP

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnost v ochraně přírody a krajiny)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky územním samosprávných celků se správními činnostmi vykonávanými podřízenými úředníky v oblasti ochrany přírody a krajiny.

Program

Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky:
- ochrana přírody a krajiny
- Přehled právních předpisů
Problémové záležitosti – diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-4/2012-Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

- Státní program ochrany přírody a krajiny, MŽP, Praha 1998
- Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny, MŽP, Praha 2000
- Téma pro 21. stol. - kulturní krajina aneb proč ji chránit, MŽP, Praha 2000
- Encyklopedie naší přírody, Slovart, Praha 2000
- Biologické principy ochrany přírody, Portál, Praha 2001
- Zpráva o stavu ŽP 2000, MŽP, Praha 2001
- Státní politika životního prostředí 2001, MŽP ČR, Praha 2001
- Krajina a voda, Consult, Praha 2002
- Beneš, B. a kol.: Odpadové hospodářství, Verlag Dashöfer, Praha 2001
- Jirásková, I., Sobotka, M.: Zákon o odpadech s vysvětlivkami a prováděcí předpisy, Linde, Praha 2002
- RNDr. L. Mika a kolektivu: Komentář zákona o ochraně přírody a krajiny, nakl. Beck, 2005
- Prchalová,J.: Zákon o ochraně přírody a krajiny a Natura 2000. Linde 2005

Právní předpisy

zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů – preambule a článek 7, usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod, ve znění pozdějších předpisů – preambule a článek 11, 14, 17, 18, 19 a 35, zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů – § 1 až 3, 10, 13, 15, 19, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, občanský zákoník č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů – ustanovení týkající se vlastnictví a náhrady škody, trestního zákona č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – zejména ustanovení §§ 293, 294, 302, 304, nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které se vymezují ptačí oblasti, nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní, vyhláška č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy Natura 2000, vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, vyhláška č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, vyhláška č. 60/2008 Sb., o plánech péče, označování a evidenci území chráněných podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a o změně vyhlášky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, (vyhláška o plánech péče, označování a evidenci chráněných území), vyhláška č. 46/2010 Sb., o stanovení správních obvodů správ tvořenými národními přírodními rezervacemi, národními přírodními památkami a jejich ochrannými pásmy, vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), vyhláška č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování, vyhláška č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů, vyhláška č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství).
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (26.1 + 29.3) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru