Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část PP

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část PP

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při památkové péči)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků na kurzu získají znalosti o agendě týkající se památkové péče.

Program

Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky v oblasti PP, aktuální legislativa.
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-8/2012-Z. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

Odborná literatura:
- O. J. Blažíček: Slovník památkové péče, Praha 1962
- M .Zídek, J. Klusoň: Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem. Praha 2005
- J. Hrabák, T. Nahodil: Nový správní řád a zákon související s odkazy, výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. Praha 2006
- J. Vedral: Správní řád – Komentář. Praha 2006
- R. Ondruš: Správní řád, nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, Praha 2006
- J. Doležal, J. Mareček, O. Vobořil: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2005
- J. Doležal, J. Mareček, V. Sedláčková, T. Sklenář, M. Tunka, Z. Vobrátilová: Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisícími předpisy. Praha 2006
- J. Hobzek: Vývoj památkové péče v českých zemích. Stručný nástin. Praha 1987
- J. Nesvadbíková: K vývoji památkové péče na území Československa. Skriptum FF UK, Praha 1983
- V. Vinter: Stručný slovník památkové péče, Ústí nad Labem 1983
- H. Sedlmayer: Demolovaná krása. Praha 1992
- M. Dvořák: Katechismus památkové péče. Praha 1991
- V. Richter: Památka a péče. Praha 1993
- K současným problémům péče o památky – Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha 1997
- Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví. Praha 2001
- Riegel, Moderní památková péče. Praha 2003

Metodické publikace:
- M. Suchomel: Záchrana kamenných soch. 2. díl, 1990
- J. Štulc, M. Suchomel, I. Maxová: Péče o kamenné sochařské a stavební památky. SÚPP, Praha 1998
- V. Kučová, P. Bureš: Principy péče o lidové stavby. SÚPP, Praha 1999
- L. Bezděk, K. Křížová, E. Lukášová, V.Písařík: Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků. (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků), SÚPP, Praha 2000
- O. Šefců, J. Vinař, M. Pacáková: Metodika ochrany dřeva. SÚPP, Praha 2000
- Z. Novák: Dřeviny na veřejných městských prostranstvích. Použití dřevin v ulicích a na náměstích památkově chráněných měst. SÚPP, Praha 2001
- P. Macek: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. SÚPP, Praha 2001. 2., rozšířené vydání
- I. Kopecká a kol.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. SÚPP, Praha 2002
- V. Láska, A. Schubert, M. Solař, J. Štulc: Péče o střechy historických budov. 2., doplněné vydání, NPÚ 2003
- V. Girsa, J. Holeček, P. Jerie, D. Michoinová: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. NPÚ 2004
- K. Kibic, K. Kuča, V. Kučová: Novostavby v památkově chráněných sídlech. NPÚ 2004
- A. Schubert: Péče o historické výplně okenních a dveřních otvorů. 2005

Soupisy a slovníky památek a historických sídel a další, zejména souborné publikace – např. Umělecké památky Čech (red. E. Poche, 1977, 1978, 1980, 1982), Staletí kolem nás (J. Herout, 1981), Jak poznávat kulturní památky (J. Herout, 1986), Atlas památek (K. Kuča, 2002), Konstrukce historických staveb (J. Škabrada, 2003), Umělecké památky Moravy a Slezska (B. Samek, 1994, 1999), Města a městečka Čech, Moravy a Slezska (K. Kuča, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002), Dějiny hmotné kultury (J. Petráň, 1985, 1995, 1997), Úvod do teorie a dějin památkové péče I-II (V. Vinter, 1982, skripta FF UK v Praze, 2. vyd.), Základy péče o stavební památky (B. Štorm, 1965), Lidová architektura (V. Frolec, J. Vařeka, 1983), Teorie městských památkových rezervací 1900-1975 (I. Hlobil, 1985), Principy památkového urbanismu (K. Kuča, V. Kučová, 2000), Výkladový slovník – malířství, grafika a restaurátorství (R. Kubička, J. Zelinger, 2004), Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana (Praha 1998);

Speciální odborné práce (články) – např. K ožívání romantických koncepcí a puristických metod při komplexní obnově stavebních památek (J. Štulc, in: Památky a příroda, č. 3/1984, s. 129-142), K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek (J. Štulc, in: Památky a příroda, č. 3/1987, s. 129-147), Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska (M. Radová, in: Památky a příroda, č. 1-2/1987, s. 1-9, 65-75), Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe (V. Láska, in: Památky středních Čech, č. 2/2000, s. 1-27);
Časopis Zprávy památkové péče, časopis Průzkumy památek, odborně metodické publikace vydávané Národním památkovým ústavem pro sjednocení odborně metodických východisek při výkonu státní památkové péče, výroční zprávy o činnosti a webové stránky Národního památkového ústavu, webové stránky Ministerstva kultury.


Právní předpisy

zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb. m. s., Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb. m. s., nález Ústavního soudu ČR ÚS 35/94, zákon 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a protokol k ní, č. 94/1958 Sb., Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, č. 159/1991 Sb., sdělení o vzniku Národního památkového ústavu a jeho statutu pro krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, částka 1/2003, zákona č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství, nařízení Rady (EHS) č. 3911/92 ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 947/01, nařízení Komise (EHS) č. 752/93 provádějící nařízení Rady č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 152, vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi), MK ČR č. j. 53/2001 (publikováno na webových stránkách Ministerstva kultury), metodický pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí, MK ČR č. j. 14.639/2002 (publikováno na webových stránkách Ministerstva kultury). 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (37.5 + 18.5) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru