Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Kurz: Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci veřejného pořádku, občanského soužití a majetku a pro úspěšné složení zkoušky zvláštní odborné způsobilosti .

Program


Obecná část přestupkového práva, řízení o přestupcích, zvláštní část přestupkového práva a její systematika, přestupky proti veřejnému pořádku, přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku.
(Řízené samostudium v prostředí ELEV s podporou tutora.)

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, tel: 224 241 283
Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz

Odborná literatura

Doc. JUDr. Zdeněk Červený, JUDr. Václav Šlauf: Přestupkové právo. Komentář k zákonu o přestupcích včetně textu souvisejících předpisů (14. aktualizované vydání podle stavu k 1. lednu 2007), Linde Praha, březen 2007

JUDr. Zdeněk Dvořáček: Právní základy veřejného pořádku, Armex Publishing

Právní předpisy

1. Ústava České republiky - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
2. Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve znění Ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
3. Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
4. Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
5. Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
6. Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
7. Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
8. Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
9. Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
10. Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
11. Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
12. Vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
13. Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
14. Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
15. Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
16. Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
17. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
18. Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (34.5 + 4.4) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru