Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Sociální služby

Kurz: ZOZ - Sociální služby

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v sociálních službách

Rozsah 28 hodin

Cena 17 040 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností v sociálních službách.

Program

Obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.
Zvláštní část:
Zahrnuje získání znalostí a dovedností z oblasti: zákon o sociálních službách a navazující právní předpisy, financování systému sociálních služeb, registrace poskytovatelů sociálních služeb, smlouva o poskytnutí sociální služby, úhrada nákladů za sociální služby (služby bez úhrady, služby za úhradu), působnost veřejné správy při zajišťování sociálních služeb (obce, obce s rozšířenou působností, kraje, ústřední orgán), kvalita sociálních služeb a její ověřování (inspekce, standardy kvality), požadavky na pracovníky (podmínky k výkonu činnosti), služby sociální prevence a sociální péče, zařízení sociálních služeb (podmínky přijetí, úhrady a další), příspěvek na péči (nárok na příspěvek, výplata příspěvku a další), posuzování zdravotního stavu, souběh zdravotní a sociální péče, dávky státní sociální podpory, dávky občanům v hmotné nouzi, dávky sociální péče, sociální práce, aplikace práva Evropského
společenství.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Organizační zajištění v Benešově:
Jana Plešavská j.ple@institutpraha.cz (420 734 448 569, 224247355)

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, ( 974 863 520)

Odborná literatura

Metodické materiály vydávané odborem sociálních služeb, sociální práce a sociálního bydlení, odborem nepojistných a rodinných sociálních dávek MPSV, ČSSZ (Komentáře, EU – Informace)
• KELLER, J. Úvod do sociologie. Praha: SLON, 2005.
• KOPŘIVA, K. Lidský vztah jako součást profese. Praha: Portál, 2011.
• MATOUŠEK, Oldřich, KŘIŠŤAN, Alois. Encyklopedie sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. ISBN 7788026203667
• MATOUŠEK, O. a kol. Základy sociální práce. Praha: Portál, 2012.
• MATOUŠEK, O. a kol. Sociální práce v praxi. Praha: Portál, 2010.
• MATOUŠEK, O. Sociální služby. Legislativa, ekonomika, plánování, hodnocení. Praha: Portál, 2007.
• MATOUŠEK, Oldřich. Základy sociální práce. 2. vyd. Praha: Portál, 2007. 312 s. ISBN987-80-7367-331-4.
• MATOUŠEK, Oldřich. Metody a řízení sociální práce. 1. vyd. Praha: Portál, 2003. 384 s. ISBN 80-7178-548-2.
• ŘEZNÍČEK, I. Metody sociální práce. Praha: Sociologické nakladatelství, 2000.
• ÚLEHLA, I. Umění pomáhat. Praha: SLON, 2009.
• FERJENČÍK, Ján. Úvod do metodologie psychologického výzkumu: jak zkoumat lidskou duši. 1. vyd. Překlad Petr Bakalář. Praha: Portál, 2000, 256 s. ISBN 80-7178-367-6.
• GRÜN, Anselm. Pracovat i žít: napětí mezi profesním a osobním životem. Kostelní Vyd.: Karmelitánské nakladatelství, 2006, 127 s. ISBN 80-71950394.
• GULOVÁ, Lenka. Sociální práce: pro pedagogické obory. 1. vyd. Praha: Grada, 2011, 208 s. ISBN 978-80-247-3379-1.
• HAVRDOVÁ, Zuzana a kol. Hodnoty vprostředí sociálních a zdravotních služeb. 1. Vyd. Praha, 2010. ISBN 978-80-87398-06-7
• KALEJA, Martin; KNEJP, Jan. Mluvme o Romech : Aven Vakeras pal o Roma. Ostrava: Ostravská univerzita, 2009. 199 s. ISBN 978-80-7368-708-3.
• KEBZA, Vladimír a Iva ŠOLCOVÁ. Syndrom vyhoření: (informace pro lékaře, psychology a další zájemce o teoretické zdroje, diagnostické a intervenční možnosti tohoto syndromu). 2., rozš. a dopl. vyd. Praha: Státní zdravotní ústav, 2003, 23 s. ISBN 80-7071-231-7.
• KODYMOVÁ, Pavla. Historie české sociální práce v letech 1918-1948. Vyd. 1. V Praze: Karolinum, 2013. ISBN 9788024622569.
• LEVICKÁ, Jana. Základy sociálnej práce. Trnava: Spoločnosť pre podporu vedy a vzdelávania na FZaSP TU, 2004. 170s. ISBN 80-968952-3-0.
• LUKÁŠOVÁ, Růžena. Organizační kultura a její změna. 1. Vyd. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-0
• MALCOLM L., Harrison. Housing „Race" : Social policy and empowerment. Aldershot: Avebury, 1995. 168 s. ISBN 1856288609.
• MAROON, Istifan. Syndrom vyhoření u sociálních pracovníků: teorie, praxe, kazuistiky. 1. vyd. Překlad Kateřina Lepičová. Praha: Portál, 2012, 151 s. ISBN 978-80-262-0180-9.
• MAXWEL, J. A. Qualitive Research Design. An Interactive Approach. Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage, 2005. ISBN 0761926089
• MLČÁK, Zdeněk. Potenciální zdroje stresu v sociální práci. Sociální práce, roč. 2005, č. 3, s. 123-138. ISSN 1213-6204.
• MUSIL, L. "Ráda bych vám pomohla, ale --": dilemata práce s klienty v organizacích. Vyd. 1. Brno: Marek Zeman, 2004, 243 s. ISBN 8090307019
• MUSIL, L. Sociální práce a jiné pomáhající obory/profese. In MATOUŠEK, O. et al. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. 506 –509. ISBN 978-802-6203-667.
• MUSIL, L. Typologie pojetí sociální práce. In: Tokárová, A., Matulayová, T. (eds.) In Sociálna pedagogika, sociálna práca a sociálna andragogika –aktuálne otázky teórie a praxe. Spoločenskovedný zborník č. 23, s. 42 –49. AFPh 238/320, Prešov
• MUSIL, Libor, HUBÍKOVÁ, Olga, HAVLÍKOVÁ, Jana, KUBALČÍKOVÁ, Kateřina. Raná fáze implementace reformy v rámci agendy dávek pomoci hmotné nouzi.1. Vyd. Praha: Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, 2013. ISBN 978-80-7416-124-7.
• NAVRÁTILOVÁ, J. Vzdělávání v sociální práci. In MATOUŠEK, O et al. Encyklopedie sociální práce. Praha: Portál, 2013, s. ISBN 978-802-6203-667
• NEČASOVÁ, M. Mezinárodní etický kodex sociální práce -principy. Sociální práce/Sociálna práca, 2004, roč. 4, č. 4. ISSN 1213-6204.
• SLOWÍK, Josef. Komunikace s lidmi s postižením. Vyd. 1. Praha: Portál, 2010. ISBN 9788073676919.
• HÁJEK, K.: Práce s emocemi pro pomáhající profese, Portál 2006
• BERG, I. K.: Posílení rodiny, Institut pro systemickou zkušenost 1991
• TOMEŠ, I.: Sociální politika (teorie a mezinárodní zkušenost), Socioklub 2001

Časopisy:
• časopis sociální služby
• časopis sociální politika
• časopis sociální práce online
• časopis listy sociální práce
• časopis sociální služby
• časopis České vězeňství

Právní předpisy

Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi a další zákony
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a další související zákony,
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád,
Zákon č.306/2013 Sb. o zrušení karty sociálních systémů
Vyhláška č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
3. 9. 2018 - 22. 11. 2018 1OZOOSSC182000 Benešov Odborníci na ZOZ 17 040 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (29.3 + 33.4) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru