Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Veřejné opatrovnictví

Kurz: ZOZ - Veřejné opatrovnictví

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při výkonu veřejného opatrovnictví

Rozsah 44 hodin

Cena od 9 900 Kč

Místa konání Benešov, Praha, Př. Praha, Zk. Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ, odborníci na ZOZ, Odborníci za ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu uvedené správní činnosti zařazení do obecních úřadů, do městských úřadů, do magistrátů statutárních měst nebo do magistrátů územně členěných statutárních měst, do úřadů městských obvodů nebo úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, do krajských úřadů, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadů městských částí hlavního města Prahy.

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon uvedené správní činnosti a schopnost aplikovat tyto znalosti a dovednosti v praxi.

Program

Komunikace s osobou se zdravotním postižením, plánování zaměřené na člověka a práce s rizikem. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, právní úprava svéprávnosti, opatrovnictví. Právní úprava svéprávnosti, opatrovnictví a podpůrných opatření v občanském zákoníku a procesních předpisech; opatrovnická rada. Neplatnost právního jednání, spotřebitelské smlouvy, dluhová problematika – insolvence, exekuce a soudní výkon rozhodnutí. Zdravotnické právo, sociální služby.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, ( 224 241 283, 733 129 063)

Organizační zajištění v Benešově:
Jana Plešavská j.ple@institutpraha.cz (420 734 448 569, 224 247 355)

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, ( 974 863 520)

Odborná literatura

Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování. MPSV.2013.
Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky. Ministerstvo vnitra. Praha, 2016.
Metodika výkonu opatrovnictví. Instand. Karlovy Vary, 2015.

Komentáře k občanskému zákoníku, například:
Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013. – Zejména ustanovení § 15, 38-64,80,101-117.
Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014. – Zejména ustanovení § 436-485, 545-599.
Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. - Zejména ustanovení § 1400-1447.
Švestka, J.; Dvořák, J; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. - Zejména ustanovení § 1810-1867.
Šustek, P., Holčapek, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
Mach, P., Janečková, E., Čiberová, H. Průvodce systémem poskytování sociálních služeb. Praha: Anag, 2016.

Právní předpisy

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb.m.s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Všeobecný komentář č. 1 k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, čl. 12 – Rovnost před zákonem
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
23. 4. 2018 - 6. 9. 2018 1OZOOVOC181000 Benešov Odborníci na ZOZ 27 050 Kč
17. 9. 2018 - 13. 12. 2018 1OZOOVOD182000 Benešov Odborníci na ZOZ 20 070 Kč
11. 6. 2018 - 13. 12. 2018 1OZOOVOF181000 Benešov odborníci na ZOZ 26 180 Kč
4. 6. 2018 - 15. 11. 2018 1OZOOVOI181000 Benešov odborníci na ZOZ 20 070 Kč
8. 10. 2018 - 20. 12. 2018 1OZOOVOJ182000 Benešov odborníci na ZOZ 20 070 Kč
25. 6. 2018 - 6. 11. 2018 1OZOOVOL181000 Praha odborníci na ZOZ 11 500 Kč
25. 6. 2018 - 20. 12. 2018 1OZOOVOM181000 Př. Praha
Zk. Benešov
odborníci na ZOZ 11 480 Kč
22. 10. 2018 - 6. 12. 2018 1OZOOVON182000 Praha Odborníci za ZOZ 9 900 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (39.1 + 36.4) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru