Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ ZPF

Soubor zkušebních otázek k ověřování zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při ochraně zemědělského půdního fondu podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a změně některých zákonů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od XI. 2015)


1. Podle kterého obecně závazného právního předpisu se postupuje při výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu ode dne 1. 7. 1992. V čem se tento předpis zásadně liší od obecně závazného předpisu platného do tohoto data?
2. Jakým obecně závazným právním předpisem byly upraveny některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu ode dne 24. 1. 1994. Jakých okruhů problémů se tyto úpravy dotýkají.
3. Které pozemky tvoří zemědělský půdní fond. V kterých případech orgány ochrany zemědělského půdního fondu rozhodují, zda jde o součást zemědělského půdního fondu. Jaké náležitosti musí toto rozhodnutí mít.
4. Na základě jakého řízení a podle kterého právního předpisu může být provedena přeměna nezemědělské půdy na zemědělskou. Jakými právními předpisy se řídí použití sedimentů na zemědělské půdě a co tyto předpisy upravují.
5. Na základě čeho lze změnit trvalý travní porost na ornou půdu. Které jsou zásady kvalitativní ochrany zemědělské půdy. Za jakých podmínek lze užívat zemědělskou půdu jako plantáž dřevin.
6. Jakým způsobem je upravena ochrana zemědělské půdy při používání sedimentů z rybníků, vodních nádrží a vodních toků. Co je obsahem evidence o jejich použití.
7. Jaké jsou postupy při znečištění zemědělské půdy, při ohrožení zemědělské půdy erozí, ukládání opatření k nápravě.
8. Které jsou zásady plošné ochrany zemědělského půdního fondu. V kterých případech lze odejmout zemědělskou půdu ze zemědělského půdního fondu.
9. Jakým způsobem je zajišťována ochrana zemědělského půdního fondu při územně plánovací činnosti. Jaké jsou postupy při ohrožení zemědělské půdy erozí.
10. Jak je upraveno pořizování a evidence informací o kvalitě zemědělské půdy a evidence odnětí zemědělské půdy.
11. Co je obsahem vyhodnocení předpokládaných důsledků navrhovaného řešení územně plánovací dokumentace na zemědělský půdní fond, které orgány ochrany zemědělského půdního fondu svá stanoviska k územně plánovací dokumentaci uplatňují.
12. Jakým způsobem se zajišťuje ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování návrhů na stanovení dobývacích prostorů, v které fázi řešení těchto návrhů musí být udělen souhlas orgánů ochrany zemědělského půdního fondu a které orgány ochrany zemědělského půdního fondu jsou příslušné k udělení tohoto souhlasu.
13. Co obsahuje vyhodnocení předpokládaných důsledků návrhu na stanovení dobývacího prostoru na zemědělský půdní fond.
14. Co obsahuje vyhodnocení důsledků navrhovaného umístění staveb na zemědělský půdní fond a jak státní správa ochrany zemědělského půdního fondu (ve vazbě na která ustanovení zákona) posuzuje toto vyhodnocení.
15. Co obsahuje vyhodnocení důsledků navrhovaného dobývání nerostů na zemědělský půdní fond.
16. Jakým způsobem se zajišťuje ochrana zemědělského půdního fondu při zpracování dokumentace potřebné k vydání územního rozhodnutí a co je nezbytným předpokladem k tomu, aby územní rozhodnutí mohlo být vydáno.
17. Kdy a jakou formou se orgány ochrany zemědělského půdního fondu vyjadřují k návrhům tras nadzemních a podzemních vedení, pozemních komunikací, celostátních drah a vodních cest a jejich součástí. Jaké náležitosti musí žádost obsahovat. Které orgány ochrany zemědělského půdního fondu jsou k tomuto vyjadřování příslušné.
18. Jak je zajišťována ochrana zemědělského půdního fondu při stavební, těžební a průmyslové činnosti.
19. Jak je zajišťována ochrana zemědělského půdního fondu při terénních úpravách, při geologickém a hydrogeologickém průzkumu a při budování, opravách a údržbě nadzemních a podzemních vedení.
20. Na základě čeho a jakou formou posuzují orgány ochrany zemědělského půdního fondu návrhy na odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely. V kterých případech tyto návrhy neposuzují a jaký význam mají závěry posuzovací činnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu při vydávání rozhodnutí podle zvláštních předpisů.
21. Jaké náležitosti musí obsahovat žádost o souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Co musí obsahovat souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pokud je vydán.
22. Kdy musí být žádost o odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu doložena plánem následné rekultivace a co musí tento plán obsahovat.
23. V kterých případech může být půda odnímána ze zemědělského půdního fondu dočasně. Co je rozhodné pro vymezení věcné působnosti orgánů ochrany zemědělského půdního fondu jednotlivých stupňů k udělení souhlasu k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
24. V kterých případech odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu je stanovena povinnost úhrady odvodů za toto odnětí. Kdy se odvody za trvalé odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nestanoví.
25. Který orgán ochrany zemědělského půdního fondu rozhoduje o výši odvodů za odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, v návaznosti na co vydává rozhodnutí v této věci a z jakých podkladů vychází. Na základě čeho je ukončena platba každoročně placených odvodů.
26. Kdo je příjemcem zaplacených odvodů. Jak se platí odvody při trvalém a jak při dočasném odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Jaké jsou zvláštnosti při placení odvodů, jde-li o trvalé odnětí zemědělské půdy, která bude po ukončení účelu odnětí rekultivována zalesněním nebo zřízením vodní plochy.
27. V jakých lhůtách jsou splatné odvody za trvalé a za dočasné odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu. Kdy se odvod neplatí. Kdy vzniká povinnost platit penále z nezaplacených částek odvodů.
28. Kdo jsou orgány ochrany zemědělského půdního fondu a jaká je jejich místní příslušnost při výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu.
29. Které činnosti vyplývající z výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu jsou v působnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a České inspekce životního prostředí.
30. Které činnosti vyplývající z výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu jsou v působnosti krajských úřadů. Jaká je úloha Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského při předávání informací.
31. Které činnosti vyplývající z výkonu státní správy na úseku ochrany zemědělského půdního fondu jsou v působnosti Ministerstva životního prostředí a jaké jsou v působnosti správ národních parků.
32. U kterého orgánu ochrany zemědělského půdního fondu se podávají návrhy na zahájení řízení podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Jaký je další postup tohoto orgánu a co musí učinit, není-li k danému řízení příslušný.
33. Který orgán ochrany zemědělského půdního fondu je příslušný provést vyřízení podaného návrhu na řízení podle zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, leží-li dotčený zemědělský půdní fond v územním obvodu dvou nebo více úřadů obcí s rozšířenou působností nebo krajských úřadů. Jaké další povinnosti (mimo působnosti uvedené v ustanovení §14 - §17a zákona) vyplývají ze zákona orgánům ochrany zemědělského půdního fondu.
34. Z jakých důvodů, v jaké výši a v jakých lhůtách je orgán ochrany zemědělského půdního fondu oprávněn ukládat pokuty.
35. V jakých případech se odvody při trvalém odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu nestanoví. Jakým způsobem je vymezena výše odvodů v udělovaném souhlasu k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu podle § 9 odst. 6 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších úprav, vzniká-li tato povinnost.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (45.2 + 0.1) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru