Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ SR

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při územním rozhodování a při rozhodování na úseku stavebního řádu a vyvlastnění podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od 27. 3. 2017)
 
  
Územní rozhodování
1.      Vymezení zastavěného území a nezastavěného území; využívání jednotlivých forem územního rozhodování s ohledem na tato území; jaké záměry lze umisťovat v nezastavěném území.
2.      Základní principy postupů stavebních úřadů na úseku územního rozhodování; základní principy součinnosti s dotčenými orgány, způsoby jejich vyjadřování; koordinované závazné stanovisko
3.      Požadavky na vymezování a využívání pozemků podle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a udělování výjimek z nich
4.      Požadavky na umisťování staveb podle vyhlášky o obecných požadavcích na využívání území a udělování výjimek z nich
5.      Závaznost politiky územního rozvoje a zásad územního rozvoje jako podkladu pro rozhodování v území
6.      Rozhodování podle územního plánu, jeho závaznost pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí (podklad pro posouzení umístění záměru)
7.      Regulační plán a jeho závaznost pro rozhodování v území (regulační plán jako územně plánovací dokumentace; regulační plán nahrazující územní rozhodnutí)
8.      Formy územního rozhodování, jejich stručná charakteristika
9.      Územně plánovací informace jako předběžná informace (druhy, příslušnost, obsah žádosti, proces vydávání)
10. Veřejnoprávní smlouva, kterou lze nahradit územní rozhodnutí (podmínky pro její uzavření, podklady, obsah návrhu, proces uzavírání)
11. Územní souhlas (podmínky pro vydání, žádost, podklady, proces vydávání)
12. Zjednodušené územní řízení (podmínky pro vydání rozhodnutí, žádost, podklady, proces vydávání)
13. Druhy územních rozhodnutí a jejich charakteristika
14. Případy, ve kterých se nevydává územní rozhodnutí ani územní souhlas, s vazbou na jednotlivé druhy územních rozhodnutí
15. Příslušnost k vydání územního rozhodnutí (obecné stavební úřady, ministerstvo pro místní rozvoj, újezdní úřady, obvodní báňské úřady, krajské úřady)
16. Žádost o vydání územního rozhodnutí, charakteristika náležitostí žádosti a jejích příloh; dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, oprávnění k jejímu zpracování
17. Zahájení územního řízení; informace o záměru v území a o podání žádosti o vydání územního rozhodnutí
18. Vymezení účastníků územního řízení; způsoby doručování v územním řízení
19. Průběh územního řízení; plánovací smlouva a její vztah k územnímu rozhodnutí
20. Uplatňování závazných stanovisek, námitek a připomínek v územním řízení (kdy je lze uplatňovat; druhy námitek, hodnocení námitek a připomínek)
21. Hlediska pro posuzování záměru žadatele o vydání územního rozhodnutí
22. Obsahové náležitosti jednotlivých druhů územních rozhodnutí (věcný obsah, náležitosti)
23. Platnost, změna a zrušení územního rozhodnutí
24.  Otázka zrušena 
25. Společné územní a stavební řízení (podmínky pro vydání společného rozhodnutí, žádost, podklady, proces řízení)
26. Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru (podmínky pro vydání společného souhlasu, žádost, podklady, proces vydávání)
27. Územní opatření o stavební uzávěře, jeho charakteristika; povolování výjimek
28. Územní opatření o asanaci území, jeho charakteristika
29. Postup při vydávání územního opatření o stavební uzávěře a územního opatření o asanaci území
 
Stavební řád a vyvlastnění
 
1.      Základní právní předpisy na úseku stavebního řádu. Vztah stavebního zákona ke správnímu řádu a ke zvláštním předpisům upravujícím povolování speciálních staveb, včetně zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury.
2.      Dokumentace staveb (právní úprava, jednotlivé druhy a jejich charakteristika).
3.      Technické požadavky na stavby (právní úprava, charakteristika, členění, uplatňování v postupech a řízeních podle stavebního zákona). Povolení výjimky z technických požadavků na stavby (podmínky, postup stavebního úřadu). Základní požadavky na výrobky pro stavby.
4.      Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb (právní úprava, charakteristika, členění, uplatňování v postupech a řízeních podle stavebního zákona). České technické normy (charakteristika a uplatňování v postupech a řízeních podle stavebního zákona, závaznost ČSN).
5.      Formy povolování provádění staveb, jejich stručná charakteristika se zaměřením na rozdílnost postupů a vazeb na územní rozhodování (souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, právo provést stavební záměr posouzený autorizovaným inspektorem).
6.      Charakteristika náležitostí ohlášení a jeho příloh podle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek. Odlišnosti u jednotlivých druhů stavebních záměrů – formuláře, obsah a rozsah projektové dokumentace/dokumentace. Pojem stavba a změna dokončené stavby.
7.      Posuzování ohlášení, varianty vyřízení (podmínky pro vydání souhlasu s ohlášením; forma souhlasu; náležitosti souhlasu; kdy nabývá souhlas právních účinků; osoby, kterým se kromě stavebníka souhlas doručuje; platnost souhlasu; pozbytí platnosti; vydání usnesení o provedení stavebního řízení; den zahájení stavebního řízení).
8.      Vazby staveb nevyžadujících ohlášení a staveb vyžadujících ohlášení na jejich uvádění do užívání a odstraňování. Pojem změna stavby před jejím dokončením. Změna ohlášené stavby před jejím dokončením. Mimořádné postupy u ohlašovaných staveb.
9.      Charakteristika náležitostí žádosti o stavební povolení a jejích příloh podle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek (zejména druhy dokladů o právu provést stavební záměr; kdo může zpracovat projektovou dokumentaci).
10. Stavební řízení (účastníci řízení, způsob identifikace účastníků řízení podle § 109 písm. e) a f) v řízení s velkým počtem účastníků, průběh řízení, koncentrační zásada, námitky účastníků, jaké otázky stavební úřad přezkoumává, lhůty pro rozhodnutí, oznamování).
11. Stavební povolení (věcný obsah, charakteristika náležitostí podle zákona a prováděcí vyhlášky, způsob oznámení stavebního povolení účastníkům řízení, platnost, prodloužení platnosti, pozbytí platnosti, náležitosti štítku, ukládání a evidence, závaznost pravomocného stavebního povolení pro právní nástupce účastníků řízení).
12. Vazby staveb vyžadujících stavební povolení na jejich uvádění do užívání a odstraňování. Mimořádné postupy u povolovaných staveb.
13. Veřejnoprávní smlouva o provedení stavby (u kterých staveb může být uzavřena, charakteristika náležitostí návrhu a jeho příloh, postup stavebního úřadu po obdržení návrhu, zajištění souhlasu třetích osob, zánik a prodloužení účinků, změna a odstoupení, přezkoumání). Vazby staveb prováděných podle veřejnoprávní smlouvy na jejich uvádění do užívání a odstraňování.
14. Oprávnění provést stavbu vyžadující stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu (povinnosti AI, certifikát AI, jeho náležitosti a přílohy, jaké skutečnosti AI certifikátem osvědčuje, vyznačení souhlasu osob se stavbou).Vazby staveb prováděných na základě oznámení stavebnímu úřadu na jejich uvádění do užívání a odstraňování.
15. Oznámení stavebního záměru s certifikátem AI (charakteristika náležitostí podle zákona a prováděcí vyhlášky, postup stavebního úřadu po doručení oznámení, důvody pro podání námitek a výhrad; účinky podání námitek či výhrad na právo stavebníka provést stavbu; příslušnost k přezkoumání oznámení stavebního záměru; výsledek řízení; den vzniku práva provést oznámený stavební záměr).
16. Změna stavby před dokončením (pojem, povinnost stavebníka, druhy povolení stavby, podmínky pro povolení změny, způsoby povolení změn stavby před dokončením, žádost a její náležitosti, postup při vyřizování žádosti, postup při vyřizování ohlášené změny stavby před dokončením, podmínky pro změnu stavby před dokončením na základě veřejnoprávní smlouvy, působení autorizovaného inspektora, rozhodnutí vydané na místě při kontrolní prohlídce – podmínky vydání).
17. Užívání stavby na základě oznámení (které stavby lze užívat na základě oznámení, povinnosti stavebníka, charakteristika náležitostí oznámení podle prováděcí vyhlášky, postup stavebního úřadu, lhůty, důvody pro zákaz užívání stavby, kdy lze započít s užíváním stavby).
18. Kolaudační souhlas (u kterých staveb se vyžaduje, charakteristika náležitostí žádosti o vydání kolaudačního souhlasu a jejích příloh podle zákona a prováděcí vyhlášky, postup stavebního úřadu, závěrečná kontrolní prohlídka, lhůty, důvody pro zákaz užívání stavby, kdy lze započít s užíváním stavby, věcný obsah kolaudačního souhlasu).
19. Předčasné užívání stavby, zkušební provoz (charakteristika náležitostí žádosti – formulář, účastníci řízení, podmínky povolení předčasného užívání stavby; povolení/nařízení zkušebního provozu, průběh řízení, účastníci řízení, možnost prodloužení nebo stanovení dalších podmínek zkušebního provozu).
20. Změna v užívání stavby (druhy změn, změna v užívání podmíněná změnou dokončené stavby – postup vlastníka/stavebníka; posuzování stavebním úřadem, vazba na územní rozhodování).
21. Změna v užívání stavby nepodmíněná změnou dokončené stavby (oznámení změny; kdo oprávněn podat; náležitosti oznámení podle zákona a prováděcí vyhlášky; podmínky a lhůta pro vydání souhlasu, forma souhlasu, komu se souhlas doručuje, kdy nabývá právních účinků; platnost souhlasu, vydání usnesení o provedení řízení, vazba na územní rozhodování).
22. Odstranění stavby (odstranění bez ohlášení/ na ohlášení, charakteristika náležitostí ohlášení a jeho příloh podle stavebního zákona a prováděcích vyhlášek, postup stavebního úřadu, podmínky pro vydání souhlasu, forma souhlasu, kdy nabývá souhlas právních účinků, platnost souhlasu, vydání usnesení o provedení řízení, průběh řízení, povolení odstranění).
23. Nařízení odstranění stavby (zákonné důvody nařízení odstranění a odlišnosti postupu stavebního úřadu v jednotlivých případech, účastníci řízení, náklady na odstranění).
24. Nařízení odstranění nepovolené stavby, případné dodatečné povolení stavby (podmínky dodatečného povolení stavby, postup stavebního úřadu, účastníci řízení, věcný obsah rozhodnutí, vazba na uvádění staveb do užívání).
25. Ochrana veřejných zájmů v řízeních podle stavebního zákona (oblasti veřejných zájmů – speciálně oblast obrany a bezpečnosti a ochrana nepředvídaných nálezů kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo chráněných částí přírody anebo archeologických nálezů; zajištění ochrany stavebním úřadem; součinnost s dotčenými orgány, opatření k ochraně nepředvídaných nálezů provedená dotčeným orgánem a provedená stavebním úřadem).
26. Soustava stavebních úřadů (druhy, působnost a pravomoc, vyhrazení pravomoci, příslušnost k vedení spojeného územního a stavebního řízení podle zákona č. 416/2009 Sb.)
27. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu (společné zásady, jednotlivé instituty a jejich užití, průběh řízení, účastníci řízení)
28. Kontrolní prohlídka stavby (účel, v kterých případech se provádí, povinnost stavebníka, rozsah zjišťování, účast na nich, postup stavebního úřadu při zjištění závad).
29. Vstup na pozemky a do staveb (kdo je oprávněn a za jakým účelem; podmínky pro vstup bez vědomí vlastníka pozemku nebo stavby; zvláštní ochrana obydlí; průkaz oprávnění ke vstupu; přizvané osoby; povinnosti vlastníka; postup stavebního úřadu v případě, že vlastník vstupu na pozemek či stavbu brání).
30. Stavebník (pojem, jeho povinnosti při přípravě a provádění staveb, odpovědnost). Povinnosti vlastníka stavby a zařízení a vlastníků technické infrastruktury podle stavebního zákona.
31. Provádění staveb, povinnosti zhotovitele, přípustnost výstavby svépomocí (v kterých případech lze provádět svépomocí, kdy je třeba zajistit stavební dozor a kdy stavbyvedoucího). Povinnosti osoby vykonávající stavební dozor. Stavební deník a jednoduchý záznam o stavbě (kdy se vedou, jejich obsah, kdo je povinen je vést, kdo je oprávněn činit záznamy).
32. Vybrané činnosti ve výstavbě. Odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí – povinnosti; rozsah oprávnění autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a autorizovaného technika). Projektová činnost, odpovědnost projektanta. Rozsah oprávnění autorizovaného architekta, autorizovaného inženýra a autorizovaného technika.
33. Otázka zrušena
34. Otázka zrušena
35. Vyvlastnění (právní úprava, pojem, předmět, účely, podmínky).
36. Vyvlastňovací řízení (příslušnost k vedení řízení, účastníci řízení, charakteristika náležitostí žádosti, průběh řízení, věcný obsah rozhodnutí, projednávání vyvlastnění v řízení před soudem).

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (33.6 + 24.8) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru