Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ DANE

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě daní, poplatků a jiných peněžitých plnění do veřejných rozpočtů podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od 1. 7. 2017)

 

  1. Právní úprava místních poplatků a zmocnění obce k jejich zavedení
  2. Způsob zavedení místních poplatků a jejich výčet
  3. Správa daní (definice, předmět)
  4. Základní zásady správy daní (daňové řízení jako správní řízení svého druhu)
  1. Vydávání obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
  2. Výkon správy místních poplatků
  3. Správce daně (vymezení, pravomoc, úřední osoby, místní příslušnost)
  4. Osoby zúčastněné na správě daní (daňový subjekt, třetí osoby, procesní způsobilost)
  1. Způsob zavedení místních poplatků
  2. Základní náležitosti obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
  3. Zastupování při správě daní (zástupce, společné zastupování)
  4. Doručování (způsoby, účinky doručení, neúčinnost doručení, zvláštní způsoby)
  1. Poplatek ze psů (předmět, poplatník, osvobození)
  2. Sazba poplatku
  3. Ochrana a poskytnutí informací (povinnost mlčenlivosti, informační povinnost, poskytování informací správci daně)
  4. Dokumentace (protokol, úřední záznam, spis, nahlížení do spisu)
  1. Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
  2. Plátce poplatku a povinnost vést evidenční knihu
  3. Podání (definice, formy, účinky podání bez podpisu, vady podání, postoupení)
  4. Vyloučení úřední osoby ze řízení nebo jiného postupu (důvody, rozhodování)
  1. Poplatek za užívání veřejného prostranství (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
  2. Vymezení pojmu „veřejné prostranství“ a jeho určení v obecně závazné vyhlášce
  3. Místní šetření (předmět, oprávnění správce daně, povinnosti daňového subjektu a dalších osob, zajištění věcí)
  4. Daňová kontrola (předmět, oprávnění a povinnosti daňového subjektu, dokumentace)
  1. Poplatek ze vstupného (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
  2. Vymezení pojmu „vstupné“
  3. Dokazování (důkazní břemeno, součinnost, důkazní prostředky)
  4. Pomůcky (použití, vymezení, absence)
  1. Poplatek z ubytovací kapacity (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
  2. Náležitosti evidenční knihy
  3. Rozhodnutí (vymezení, vydání, oznámení, náležitosti, odůvodnění, právní moc, vykonatelnost, nicotnost)
  4. Řízení a další postupy (zahájení, ukončení, zastavení, vymezení postupů)
  1. Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
  2. Lhůta pro stanovení místních poplatků
  3. Opravné a dozorčí prostředky (základní obecné vymezení)
  4. Odvolání (lhůta, právní účinky, náležitosti, postup správce daně a odvolacího orgánu)
  1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
  2. Ohlašovací povinnost poplatníka nebo plátce místního poplatku
  3. Obnova řízení (podmínky, procesní rozhodnutí, rozhodnutí ve věci, právní účinky rozhodnutí, proti němuž obnova směřuje, lhůty)
  4. Předběžná otázka (pravomocně rozhodnutá/nerozhodnutá otázka v zahájeném řízení)
  1. Lhůta pro stanovení místního poplatku
  2. Náležitosti platebního výměru
  3. Přezkumné řízení (podmínky, procesní rozhodnutí, rozhodnutí ve věci, lhůty)
  4. Vztah ke správnímu soudnictví (podnět k zahájení řízení, změna výsledku v neprospěch navrhovatele, opravné prostředky)
  1. Osvobození a úleva na místním poplatku
  2. Příslušenství místního poplatku
  3. Daňové řízení (obecně o účelu zahájení, dílčí řízení)
  4. Vyměření a doměření daně (platební výměr, lhůty)
  1. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
  2. Zavedení poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
  3. Rozhodnutí o stanovení daně (druhy, odůvodnění)
  4. Lhůta pro stanovení daně (prekluze, prodloužení, zastavení běhu lhůty, stanovení daně po uplynutí lhůty)
  1. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
  2. Zavedení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
  3. Evidence daní (osobní daňový účet, kreditní a debetní strana, osobní depozitní účet, potvrzení o stavu osobního daňového účtu, pořadí úhrady daně)
  4. Nedoplatek a přeplatek na dani (vznik, vyrozumění o nedoplatku, test vratitelnosti přeplatku, použití přeplatku, zánik přeplatku)
  1. Náležitosti obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
  2. Lhůta pro placení místních poplatků a způsoby placení
  3. Posečkání (podmínky, lhůty, úrok z posečkání)
  4. Odpis nedoplatku pro nedobytnost (podmínky, evidence)
  1. Náležitosti platebního výměru o místních poplatcích
  2. Příslušenství místního poplatku
  3. Lhůta pro placení daně (prekluze, přerušení běhu lhůty)
  4. Námitka (využití, rozhodnutí o námitce, opravné prostředky)
  1. Ohlašovací povinnost, pořádková pokuta
  2. Poplatek za užívání veřejného prostranství
  3. Způsob placení daní (měna, způsob platby, identifikace, nejasná platba, vrácení omylem provedené platby)
  4. Den platby (převodem z účtu, v hotovosti, poštovním poukazem)
  1. Nakládání s přeplatkem na místních poplatcích
  2. Placení místních poplatků (způsoby, lhůty, sankce)
  3. Vymáhání daní (kompetence, exekuční titul, vztah k občanskému soudnímu řádu, nařízení daňové exekuce, způsoby)
  4. Daňová exekuce postižením majetkových práv (dlužník, poddlužník, exekuce srážkou ze mzdy, přikázáním pohledávky z účtu, jiné peněžité pohledávky, jiných majetkových práv)
  1. Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
  2. Zavedení poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace
  3. Následky porušení povinností při správě daní (pořádková pokuta, porušení mlčenlivosti a další sankce)
  4. Prominutí daně (kompetence, nová/opakovaná žádost, opravné prostředky, prominutí z moci úřední)
  1. Příslušenství místního poplatku, způsoby placení místního poplatku a lhůta pro placení
  2. Vedení evidenční knihy
  3. Odklad a zastavení daňové exekuce (na návrh, z moci úřední, důvody, oznámení rozhodnutí)
  4. Náklady daňového řízení, exekuční náklady (nositel, výjimky)

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (11.6 + 48.2) *

 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru