Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správě matrik a státního občanství podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

(Platnost otázek od: 31. 1. 2014)
 
 

Úsek matrik

 

1.      Účel a obsah matriky, matriční kniha, sbírka listin

2.      Příslušnost ve věcech matričních (při narození, uzavření manželství a úmrtí)

3.      Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností, krajského úřadu a Ministerstva vnitra na úseku matrik  

4.      Provádění zápisů v matriční knize – způsob, místo, lhůty

5.      Dodatečný zápis a dodatečný záznam do matriční knihy – použití právní úpravy, doplnění chybějících údajů, oprava chyb v zápise

6.      Kdo může být matrikářem

7.      Způsob a postup při ověřování odborné způsobilosti pro výkon funkce matrikáře

8.      Zápis narození včetně zápisu dvojčat, mrtvě narozeného dítěte a dítěte nezjištěné totožnosti

9.      Zápis jména a příjmení při narození dítěte

10.  Zápis úmrtí včetně zápisu úmrtí fyzické osoby nezjištěné totožnosti

11.  Zápis uzavření manželství, orgány příslušné k uzavření manželství

12.  Doklady potřebné k uzavření manželství

13.  Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství

14.  Osvědčení k uzavření církevního sňatku

15.  Způsobilost uzavřít manželství, zákonné překážky manželství

16.  Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

17.  Vydávání matričních dokladů, potvrzení a doslovných výpisů z matričních knih, platnost matričního dokladu

18.  Nahlížení do matričních knih a sbírek listin

19.  Postup při zasílání matričních dokladů do ciziny, výměna matrik

20.  Obnovení matriční knihy a sbírky listin

21.  Archivace matričních knih a sbírek listin

22.  Příslušnost ve věci jména a příjmení

23.  Užívání jména s přihlédnutím k možnosti užívání dvou jmen a užívání české podoby cizojazyčného jména

24.  Užívání příjmení

25.  Změna jména

26.  Změna příjmení

27.  Postup při uvádění příjmení žen v matriční knize a na matričních dokladech

28.  Určování rodičovství – vliv na zápis do matriční knihy a výpis z matriční knihy

29.  Popírání otcovství – vliv na zápis do matriční knihy a výpis z matriční knihy

30.  Osvojení a jeho vliv na zápis do matriční knihy a výpis z matriční knihy

31.  Uznávání cizozemských rozsudků o rozvodu manželství, o osvojení, o určení nebo popření otcovství a o změně jména nebo příjmení

32.  Platnost veřejných listin vydaných v cizině

33.  Zvláštní matrika

34.  Správní poplatky na úseku matrik, jména a příjmení, vidimace a legalizace

35.  Domněnky otcovství podle Všeobecného občanského zákoníku z r. 1811 a jejich vliv na zápis do matriční knihy a výpis z matriční knihy

36.  Působnost na úseku ověřování

37.  Vidimace, způsob vyznačení

38.  Legalizace, způsob vyznačení

39.  Kdo může provádět ověřování

40.  Způsob a postup při ověřování způsobilosti úředníka k provádění ověřování

41.  Vznik registrovaného partnerství, podmínky, registrující matriční úřady; zánik registrovaného partnerství

42.  Působnost při registraci partnerství

43.  Doklady potřebné k prohlášení o vstupu do registrovaného partnerství

44.  Provádění zápisů do knihy registrovaného partnerství - způsob, místo, lhůty

45.  Vydávání dokladů o registrovaném partnerství a potvrzení ze sbírky listin, zasílání dokladů do ciziny

  
 
 

Úsek státního občanství

 

1.      Působnost na úseku státního občanství podle platné právní úpravy

2.      Pojem státního občanství, vnitrostátní a mezinárodní úprava na úseku státního občanství, apatridita, dvojí a víceré státní občanství - způsoby vzniku

3.      Prameny práva na úseku státního občanství v souvislosti se vznikem Československé republiky

4.      Kdo se stal československým státním občanem v souvislosti se vznikem Československé republiky

5.      Domovské právo a jeho vliv na čs. státní občanství

6.      Způsoby nabývání čs. státního občanství v letech 1918 – 1949

7.      Způsoby pozbývání čs. státního občanství v letech 1918 – 1949

8.      Zvláštní právní úpravy nabytí čs. státního občanství po r. 1945

9.      Způsoby nabývání čs. státního občanství v letech 1949 – 1969

10.  Způsoby pozbývání čs. státního občanství v letech 1949 –1969

11.  Úmluva o naturalizaci mezi ČSR a USA

12.  Ústavní dekret č. 33/1945 Sb. – účel, jaké osoby podle něj čs. občanství pozbyly

13.  Ústavní dekret č. 33/1945 Sb. – jakým osobám mohlo být čs. občanství zachováno nebo vráceno

14.  Zákon č. 34/1953 Sb., - účel, jaké osoby podle něj nabyly čs. občanství 

15.  Způsoby nabytí státního občanství ČSR osobami, které ho pozbyly podle ústavního dekretu č. 33/1945 Sb. a podle dekretu občanství znovu nenabyly

16.  Dvoustranné smlouvy o státním občanství – účel, se kterými státy byly uzavřeny, platnost

17.  Dvoustranné smlouvy o státním občanství – základní principy odstranění a zamezení dvojího státního občanství podle jednotlivých smluv, orgány příslušné k přijetí prohlášení podle smluv a lhůty stanovené ve smlouvách

18.  Kdo se stal občanem České socialistické republiky k 1. 1. 1969

19.  Nabývání státního občanství ČR v letech 1969 – 1992

20.  Pozbývání státního občanství ČR v letech 1969 – 1992

21.  Právní úprava odnětí státního občanství v čs. právním řádu

22.  Právní úprava propuštění ze státního svazku v čs. právním řádu a v právním řádu ČR

23.  Nabývání státního občanství ČR podle zákona č. 88/1990 Sb.

24.  Nabývání státního občanství ČR podle zákona č. 193/1999 Sb.; změny v nabývání státního občanství ČR bývalými státními občany od 1.1.2014
(§ 31 zákona o č. 186/2013 Sb.)

25.  Nabývání státního občanství ČR v letech 1993 – 2013

26.  Pozbývání státního občanství ČR v letech 1993 – 2013

27.  Prameny práva na úseku státního občanství podle platné právní úpravy

28.  Správní orgány s působností na úseku státního občanství (vymezení, činnost)

29.  Nabytí státního občanství ČR narozením, osvojením a nalezením podle zákona
 č. 186/2013 Sb.

30.  Nabytí státního občanství určením otcovství podle zákona č. 186/2013 Sb.

31.  Nabytí státního občanství ČR udělením podle zákona č. 186/2013 Sb. (podmínky a další zákonem stanovené předpoklady pro udělení státního občanství ČR, zákonné důvody pro prominutí jednotlivých podmínek)

32.  Procesní úprava udělení státního občanství ČR (postup při podání žádosti
o udělení státního občanství ČR podle zákona č. 186/2013 Sb., předkládání dokladů k žádosti, skládání státoobčanského slibu)

33.  zvláštní způsoby udělení státního občanství ČR podle zákona č. 186/2013 Sb.

34.  Nabývání státního občanství ČR prohlášením bývalými státními občany
(§ 31 zákona č. 186/2013 Sb.), bývalými čs. občany, kteří k 31.12.1992 nebyli českými ani slovenskými státními občany (§ 32 zákona č. 186/2013 Sb.)
a osobami, které se narodily mimo území Československa v období od 1.10.1949 do 7.5.1969 a jeden z jejich rodičů byl československým občanem (§ 33 zákona č. 186/2013 Sb.)

35.  Nabývání státního občanství ČR osobami, kterým byl v minulosti neoprávněně vydán doklad prokazující státní občanství ČR (§ 34 zákona č. 186/2013 Sb.), tzv. cizinci druhé generace (§ 35 a 73 zákona č. 186/2013 Sb.)
a dětmi svěřenými do náhradní péče (§ 36 zákona č. 186/2013 Sb.)

36.  Pozbytí státního občanství ČR prohlášením podle zákona č. 186/2013 Sb.

37.  Nabývání státního občanství narozením od r. 1918 do současnosti

38.  Vliv uzavření manželství na nabytí státního občanství od r. 1918 do současnosti

39.  Vliv uzavření manželství na pozbytí státního občanství od r. 1918 do současnosti

40.  Prokazování státního občanství podle zákona č. 186/2013 Sb.

41.  Osvědčení o státním občanství ČR podle zákona č. 186/2013 Sb., zjišťování státního občanství

42.  Správní poplatky na úseku státního občanství; evidence na úseku státního občanství, oznamovací povinnost

43.  Zjednodušené nabývání státního občanství České republiky některými slovenskými občany podle zákona č. 40/1993 Sb., ve znění účinném k 31.12.2013; promítnutí této úpravy do zákona č.186/2013 Sb .

44.  Problematika nabývání státního občanství České republiky osvojením

45.  Legitimace dítěte a její vliv na nabývání a pozbývání československého státního občanství

 

Seznam literatury a právních předpisů

Právní předpisy a literatura k odborným předpokladům zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správě matrik a státního občanství.

 
I.  Právní předpisy na úseku státního občanství
 
§ Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 (císařský patent č. 946/1811 sb. zák. soud.) – zejména ustanovení § 28 – 32, § 92, § 146, § 160, § 161
§ Vystěhovalecký patent z roku 1832 (císařský patent č. 2557/1832 sb. zák. soud.) – zejména ustanovení § 1, § 2, § 6, § 7, § 9, § 10, § 19, § 20
§ Dekret dvorské kanceláře z roku 1833 (sb. polit. zák. sv. 61, č. 20)
§ Zákon domovský č. 105/1863 ř. z. a jeho novelizace - zákon č. 222/1896 ř. z.
§ Zákonný článek L/1879, o nabývání a ztrátě uherského státního občanství
§ Zákonný článek IV/1886, o naturalizaci hromadných repatriantů
§ Zákonné články XVIII/1871, XXII/1886, V/1903 upravující domovské právo v Uhrách
§ Ústavní listina Československé republiky (zákon č. 121/1920 Sb.) – zejména ust. § 4
§ Ústavní zákon č. 236/1920 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení
o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé
§ Zákon č. 193/1920 Sb., branný zákon – zejména § 31, a prováděcí vládní nařízení
č. 141/1927 Sb., jímž se vydávají nové branné předpisy – ustanovení § 240 - 248
§ Zákon č. 71/1922 Sb., o vystěhovalectví – zejména ustanovení § 1
§ Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem, Versailles 1919, vyhlášena pod č. 217/1921 Sb.
§ Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem,
Saint - Germain 1919, vyhlášena pod č. 507/1921 Sb.
§ Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem, Trianon 1920, vyhlášena pod č. 102/1922 Sb.
§ Smlouva mezi mocnostmi spojenými a Československem, Saint – Germain 1919, vyhlášena pod č. 508/1921 Sb.
§ Smlouva mezi ČSR a Rakouskem o státním občanství a ochraně menšin -
č. 107/1921 Sb.
§ Smlouva mezi ČSR a Německem - č. 308/1922 Sb.
§ Vládní vyhláška o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. 7. 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši č. 20/1925 Sb.
§ Smlouva mezi ČSR a Polskem o otázkách právních a finančních - č. 56/1926 Sb.
§ Ústavní zákon č. 152/1926 Sb., o udělení státního občanství československého některým osobám
§ Úmluva mezi Československem a USA o naturalizaci, vyhlášena pod č. 169/1929 Sb., a prováděcí zákon č. 60/1930 Sb.
§ Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, prováděcí oběžník Ministerstva vnitra č. A-4600-16/8-45-Ref. A. ze dne 24. 8. 1945
§ Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině (č. 186/1946 Sb.), prováděcí ústavní dekret č. 60/1945 Sb. a prováděcí vládní nařízení č. 61/1945 Sb.
§ Dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR ze dne 10. 7. 1946 o právu opce a vzájemného přesídlení občanů české a slovenské národnosti, žijících v SSSR na území Volyňské gubernie, a československých občanů národnosti ukrajinské, ruské a běloruské, žijících na území Československa
§ Ústavní zákon č. 74/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím
se do vlasti
§ Ústavní zákon č. 179/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
§ Zákon č. 102/1947 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
§ Zákon č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva
§ Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky – zejména § 53,
a zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
§ Zákon č. 245/1948 Sb., o státním občanství osob maďarské národnosti
§ Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, a jeho novelizace - zákon č. 72/1958 Sb.
§ Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon – ustanovení § 18, § 42
§ Zákon č. 34/1953 Sb., kterým některé osoby nabývají československého státního občanství
§ Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
§ Zákon č. 165/1968 Sb., o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
§ Zákon č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČSR, a jeho novelizace - zákonné opatření předsednictva ČNR č. 124/1969 Sb. a zákon
č. 146/1971 Sb.
§ Zákon č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
§ Zákon ČNR č. 92/1990 Sb., kterým se mění zákon č. 39/1969 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 124/1969 Sb.
§ Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky,
a jeho novelizace – zákon č. 272/1993 Sb., nařízení vlády č. 337/1993 Sb., zákon
č. 140/1995 Sb., zákon č. 139/1996 Sb., zákon č. 194/1999 Sb., zákon
č. 320/2002 Sb., zákon č. 357/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 471/2003 Sb.), zákon č. 413/2005 Sb., č. 124/2008 Sb.
§ Vyhláška MŠMTV č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky
§ Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, a jeho novelizace – zákon č. 320/2002 Sb., zákon č. 46/2006 Sb.
§ Úmluva mezi ČSR a SSSR o úpravě státního občanství osob s dvojím státním občanstvím, vyhlášena pod č. 47/1958 Sb.
§ Úmluva mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství, vyhlášena pod č. 37/1961 Sb.
§ Úmluva mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 71/1966 Sb.
§ Smlouva mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 37/1974 Sb.
§ Smlouva mezi ČSSR a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 61/1975 Sb.
§ Smlouva mezi ČSSR a SSSR o zamezení vzniku dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 71/1981 Sb.
§ Smlouva mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 96/1985 Sb.
§ Úmluva o státním občanství vdaných žen, vyhlášena pod č. 72/1962 Sb.
§ Úmluva o omezení případů bezdomovectví, vyhlášena pod č. 43/2002 Sb. m. s.
§ Evropská úmluva o státním občanství, vyhlášena pod č. 76/2004 Sb. m. s.
§ Úmluva o právním postavení osob bez státního občanství, vyhlášena pod
č. 108/2004 Sb. m. s. – zejména čl. 32
§ Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky – zejména čl. 12
§ zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
§ vyhláška č. 425/2013 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství
§ vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky
 
II.   Právní předpisy na úseku matrik
 
§ Vybraná ustanovení Všeobecného občanského zákoníku z r. 1811

Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

§ Zákon č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 479/1950 Ú. l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména a příjmení

§ Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů

§ Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
§ Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních

Vyhláška FMV č. 22/1977 Sb., kterou se provádějí bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 138/1993 Sb., o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

§ Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o  ověřování), ve znění pozdějších předpisů

§ Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.
 
 
III.   Právní předpisy související
§ Vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států
§ Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
§ Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

§ Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
§ Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdních předpisů
§ Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.
§ Vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
§ Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti

Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

zpět na přehled

Dotazy a odpovědi

Hledáte-li odpovědi na své otázky nebo řešení problému, navštivte naše fórum. Poradit vám mohou jak naši odborníci tak ostatní uživatelé.

 

Člen:

Asociace institucí vzdělávání dospělých

NISPACee

ento

Nepasi

Nově spolupracujeme:

most