Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OPCD

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů (platný od 1. září 2017)

Zkušební otázky

 

U ústní zkoušky ze zvláštní části ZOZ OPCD si úředník vylosuje 1 kartičku se 4 podotázkami. Na každé kartičce bude zastoupena podotázka z problematiky:

  1. cestovních dokladů,
  2. evidence obyvatel,
  3. občanských průkazů,
  4. rodných čísel a základních registrů.

1. a) Kdo vykonává státní správu na úseku evidence obyvatel?
    b) Pojem a používání cestovních dokladů, včetně použití občanského průkazu jako cestovního dokladu.
    c) Jaké údaje se zapisují do občanského průkazu?
    d) Kdo určuje rodná čísla a kde se vedou?

2. a) Působnost Ministerstva vnitra a krajského úřadu v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel.
    b) Druhy cestovních dokladů, jejich územní a časová platnost.
    c) Kdo a v jaké výši vybírá správní poplatky na úseku občanských průkazů? 
    d) Jaká je struktura rodného čísla?

3. a) Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností a matričního úřadu v oblasti evidence obyvatel a rodných čísel.
     b) Údaje zapisované do cestovních dokladů.
     c) Kde se podává žádost o vydání občanského průkazu, kdo ji podává, jaké jsou náležitosti žádosti?
     d) Jaké údaje využívá registr rodných čísel z agendového informačního systému evidence obyvatel?

4. a) Působnost ohlašovny v oblasti evidence obyvatel a působnost soudu prvního stupně jako zdroje informačního systému.
     b) Lhůty pro vydání jednotlivých druhů cestovních dokladů.
     c) Doklady potřebné k vydání občanského průkazu, včetně dokladů vydaných v cizině.
     d) Jaké údaje se vedou v registru rodných čísel?

5. a) Jaké povinnosti má občan při ohlášení změny místa trvalého pobytu a jaké doklady ohlašovně dokládá?
    b) Kdo je oprávněn podat žádost o vydání cestovního dokladu.
    c) Převzetí občanského průkazu (kde je možné převzít občanský průkaz, kdo je oprávněn převzít občanský průkaz, postup v případě, kdy se občan nemůže dostavit k převzetí).
    d) V jakých případech lze využít rodná čísla? Uveďte některé případy.

6. a) Podmínky pro zaevidování změny místa trvalého pobytu v agendovém informačním systému evidence obyvatel?
    b) Kde se podává žádost o vydání cestovního dokladu a jaké jsou náležitosti žádosti.
    c) Za jakých podmínek žádá občan o poskytnutí údajů z informačního systému evidence občanských průkazů?
    d) Vyjmenujte výdejová místa s konkrétními případy přidělení rodných čísel.

7. a) Jakým způsobem občan ukončí trvalý pobyt na území ČR a jaké úkony v této souvislosti provede ohlašovna?
    b) Prokazování údajů v žádosti o vydání cestovního dokladu, včetně prokazování oprávněnosti k podání této žádosti.
    c) Kdy skončí platnost občanského průkazu? Rozlišení zákonných důvodů a skončení platnosti na základě rozhodnutí.
    d) Co je dokladem rodného čísla?

8. a) Kdo je oprávněn poskytovat osobní údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, komu se údaje poskytují a za splnění jakých podmínek? Vyjmenujte příklady zvláštních právních předpisů, na základě nichž lze poskytovat údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel.
    b) Příslušnost k vydání jednotlivých druhů cestovních dokladů.
    c) Jaké povinnosti má občan ve vztahu k občanskému průkazu?
    d) Komu přidělují jednotlivý výdejová místa rodná čísla?

9. a) Kdo a za jakých podmínek je oprávněn hlásit změnu místa trvalého pobytu za občana?
    b) Kdo je oprávněn převzít cestovní doklad a kde se přebírá.
    c) Povinnosti dalších osob ve vztahu k občanskému průkazu.
    d) V jakých případech se provádí změna rodného čísla?

10. a) Určení místa trvalého pobytu občana v době jeho narození a v případě osvojení občana do zahraničí.
      b) Důvody přerušení nebo zastavení řízení o vydání cestovního dokladu. 
      c) Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností a matričního úřadu na úseku občanských průkazů.
     d) V jakých případech se neprovádí změna rodného čísla?
 

11. a) Povinnosti ohlašovny při občanem hlášené změně místa trvalého pobytu.
      b) Evidence cestovních dokladů, údaje vedené v evidenci cestovních dokladů; jaký orgán je správcem a jaký zpracovatelem údajů.
      c) Doba platnosti občanských průkazů a důvody vydání občanského průkazu bez strojově čitelných údajů.
      d) Jaký je postup při ověřování rodného čísla?

12. a) Co je obsahem evidence obyvatel a jaké údaje se v této evidenci vedou?
      b) Řízení o vydání cestovního pasu.
      c) Působnost Policie České republiky na úseku občanských průkazů.
      d) Jaký je postup při změně rodného čísla výdejovým místem?

13. a) Jaké údaje zapisuje do agendového informačního systému evidence obyvatel krajský úřad?
      b) Popište postup při pořizování biometrických údajů. 
     c) Vydání občanského průkazu občanovi omezenému ve svéprávnosti (kdo podává žádost, předkládané doklady). Povinnosti opatrovníka ve vztahu k vydanému občanskému průkazu.
     d) Jaký je postup při potvrzení rodného čísla?

14. a) Kdo je zapisovatelem údaje o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu, její změně nebo zrušení?
      b) Z jakých informačních systémů je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využívat údaje pro výkon státní správy na úseku cestovních dokladů.
      c) Náležitosti fotografie pro vydání občanského průkazu.
      d) Jaký je postup při osvědčování rodného čísla?

15. a) Postavení vlastníka objektu ve vztahu k institutu adresy trvalého pobytu, jeho oprávnění.
      b) Působnost Ministerstva vnitra na úseku cestovních dokladů.
      c) Jaké údaje jsou vedeny v evidenci občanských průkazů?
      d) Co je obsahem žádosti o přidělení rodného čísla a kdo o přidělení rodného čísla žádá?

16. a) Přestupky na úseku evidence obyvatel.
      b) Skončení platnosti cestovního dokladu.
      c) Z jakých informačních systémů je obecní úřad obce s rozšířenou působností oprávněn využívat údaje pro výkon státní správy na úseku občanských průkazů?
      d) Co je obsahem žádosti o ověření rodného čísla a kdo žádá?

17. a) Rozsah údajů zapisovaných matričním úřadem do agendového informačního systému evidence obyvatel v případě osvojení nebo zrušení osvojení dítěte?
     b) Přestupky na úseku cestovních dokladů (skutkové podstaty přestupků, příslušnost k projednávání přestupků, druhy přestupkového řízení).
      c) V jakých případech se nemusí pořizovat fotografie na obecním úřadě obce s rozšířenou působností při podání žádosti o občanský průkaz?
     d) Co je obsahem žádosti o osvědčení rodného čísla a kdo žádá?

18. a) Kdo rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, na čí návrh a za splnění jakých podmínek?
      b) Kdo je oprávněn převzít cestovní doklad a kde se přebírá.
      c) Rozhodování o skončení platnosti občanského průkazu.
      d) Přestupky fyzických osob na úseku rodných čísel.

19. a) Kdo a kde může požádat o zprostředkování kontaktu? Jaký je postup při vyřizování žádosti o zprostředkování kontaktu?
       b) Povinnosti občanů na úseku cestovních dokladů a oprávnění orgánů související s jejich porušením.
       c) Vydání prvního občanského průkazu (podmínky, kdo podává žádost, předkládané doklady)
       d) Přestupky právnických osob a fyzických osob podnikajících na úseku rodných čísel.

20. a) Za jakých podmínek žádá obyvatel o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel?
     b) Vymezení právní úpravy vydávání cestovních pasů se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat biometrickými (předpis Evropské unie, zákonná úprava, právní předpisy k provedení zákona).
     c) V jakých případech má občan povinnost požádat o vydání občanského průkazu (lhůty), v jakých případech má možnost požádat o vydání občanského průkazu.
      d) Jakými doklady je možno prokázat přidělení rodného čísla?

21.  a) Kdo a v jaké výši vybírá správní poplatky na úseku evidence obyvatel? 
       b) Působnost obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, matričních úřadů, zastupitelských úřadů a Policie České republiky na úseku cestovních dokladů.
      c) Kdo poskytuje údaje z evidence občanských průkazů, komu se údaje poskytují a za splnění jakých podmínek?
       d) Co je dokladem rodného čísla?

22.  a) Jaké údaje jsou o občanech vedeny v agendovém informačním systému evidence obyvatel?
      b) Překračování státních hranic České republiky (s jakými cestovními doklady lze státní hranice překračovat, na jakých místech lze překračovat vnější a vnitřní hranice, provádění kontrol cestovních dokladů)?
       c) Přestupky na úseku občanských průkazů.
       d) Kdo a v jaké výši vybírá správní poplatky na úseku rodných čísel?

23. a) Jaké jsou náležitosti žádosti o zprostředkování kontaktu?
      b) Jaké cestovní doklady obsahují strojově čitelné údaje a biometrické údaje, které orgány je vydávají. Údaje zapisované do strojově čitelné zóny. Biometrické údaje ukládané do nosiče dat cestovního dokladu.
      c) Jaké jsou možnosti podání žádosti o občanský průkaz?
     d) Ve kterém základním registru jsou vedeny údaje o adrese (adresním bodě) pro potřeby základního registru obyvatel a AISEO a jakým způsobem se tyto údaje mění?

24.  a) Kdo poskytuje na žádost obyvatele údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel? 
      b) Jaké úkony činí obecní úřad obce s rozšířenou působností v souvislosti s ohlášením ztráty nebo odcizení, poškození nebo zničení cestovního dokladu. Jaké úkony činí po doručení kopie usnesení soudu o zákazu vycestování a jaké v případě, že občan po doručení tohoto usnesení požádá o vydání cestovního dokladu.
       c) Pojem a používání občanského průkazu (nakládání s občanským průkazem).
      d) Co se rozumí pojmem „referenční údaj“ a jaký má význam z hlediska jeho používání v rámci informačních systémů veřejné správy?

25. a) Kdo, kde a jakým způsobem může ohlásit údaj o adrese, na kterou mají být doručovány písemnosti podle zvláštního právního předpisu?
     b) U jakých orgánů může občan ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního dokladu. Cestovní průkaz a náhradní cestovní doklad Evropské unie. Kdo je vydává, důvody vydání. Ověřování údajů potřebných k vydání těchto cestovních dokladů.
     c) Druhy občanských průkazů, jejich časová platnost a lhůty pro vydání.
     d) Jaké údaje jsou vedeny v registru obyvatel?

26. a) Jaká je povinnost orgánů veřejné moci, které zapisují údaje do agendového informačního systému evidence obyvatel a jaký je postup v případě, že u zapisovatele vznikne pochybnost o správnosti údaje vedeného v agendovém informačním systému evidence obyvatel.
     b) Vyjmenujte povinnosti občanů na úseku cestovních dokladů. Potvrzení vydávaná podle zákona o cestovních dokladech. V jakých případech se vydávají a které orgány je vydávají.
     c) Povinně zapisované údaje do občanského průkazu, údaje zapisované na žádost. Jaké údaje jsou uvedeny ve strojově čitelné zóně?
      d) Vyjmenujte základní registry a uveďte příklady údajů v nich vedených?

27. a) Jaké údaje zapisuje do agendového informačního systému evidence obyvatel matriční úřad a soud prvního stupně?
     b) Podmínky poskytování údajů z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů (poskytování údajů subjektům a občanovi na jeho žádost, náležitosti žádosti).
      c) Jakou dobu se vedou údaje v evidenci občanských průkazů v informačním systému? Jak dlouho se vedou údaje na žádostech o vydání občanského průkazu? Poskytování údajů subjektům.
      d) Kdo je správcem registru obyvatel a co zajišťuje?

28. a) Jaké údaje zapisuje do agendového informačního systému evidence obyvatel ohlašovna?
      b) Působnost Ministerstva vnitra na úseku cestovních dokladů.
      c) Jaké údaje z informačního systému evidence občanských průkazů se zveřejňují na webových stránkách Ministerstva vnitra? Jaký orgán je správcem a jaký zpracovatelem údajů vedených v informačním systému evidence občanských průkazů?
     d) V jakých případech se neposkytují údaje z registru obyvatel?

29. a) Jaký je postup v případě, kdy při využívání údajů uživatelem vznikne pochybnost o správnosti údaje vedeného v agendovém informačním systému evidence obyvatel?
      b) Jakými doklady se prokazují údaje na žádosti o vydání cestovního dokladu a jakými doklady se prokazuje oprávnění k podání žádosti u osob, které podávají žádost za občana.
      c) V jakých případech vydává obecní úřad obce s rozšířenou působností občanské průkazy bez strojově čitelných údajů (jaká je doba jejich platnosti)?
      d) Vyjmenujte editační agendové informační systémy do základního registru obyvatel a jejich správce.

30. a) Po jakou dobu se uchovávají údaje v informačním systému evidence obyvatel?
      b) Jaké úkony provede obecní úřad obce s rozšířenou působností v souvislosti s předáním cestovního dokladu občanovi.
      c) Potvrzení o občanském průkazu (důvody vydání, doba platnosti, kdo je vydává).
      d) Vyjmenujte subjekty údajů vedených v registru obyvatel a jaké provozní údaje se vedou v ROB?

31. a) V jakém případě je v agendovém informačním systému evidence obyvatel označen údaj o adrese místa trvalého pobytu jako adresa úřadu?
      b) Příslušnost k vydání jednotlivých druhů cestovních dokladů.
      c) Bezpečnostní osobní kód.
      d) Komu, kde a za jakých podmínek se poskytují údaje z registru obyvatel?

32. a) Co obsahují záznamy o přístupech do informačního systému, které se vedou při zpracování údajů?
      b) Důvody přerušení nebo zastavení řízení o vydání cestovního dokladu.
      c) Ztráta občanského průkazu (povinnosti občana, komu se hlásí, jaké další úkony se v této souvislosti provádějí).
      d) Komu přidělují jednotlivá výdejová místa rodná čísla?

33. a) Ve kterých případech nelze zpřístupnit záznam o poskytnutí údajů z agendového informačního systému evidence obyvatel?
      b) Kdo a v jaké výši vybírá správní poplatky na úseku cestovních dokladů?
      c) Co zákon zakazuje ve vztahu k občanskému průkazu s vazbou na přestupky?
      d) Jak postupuje orgán veřejné moci při zjištění nesouladu údaje o rodném čísle?

34. a) Jaké údaje je oprávněno využívat kontaktní místo veřejné správy pro ověření totožnosti fyzické osoby, která na kontaktním místě veřejné správy činí podání?
      b) Pojem a používání cestovních dokladů, včetně použití občanského průkazu jako cestovního dokladu.
      c) Jaké údaje se zapisují do občanského průkazu?
      d) Jak postupuje orgán veřejné moci při zjištění nesouladu údaje v základním registru obyvatel?

35. a) Určení místa trvalého pobytu po ukončení pobytu v cizině nebo po nabytí st. občanství ČR.
      b) Pojem a používání cestovních dokladů, včetně použití občanského průkazu jako cestovního dokladu.
      c) Druhy občanských průkazů, jejich časová platnost a lhůty pro vydání.
      d) Jaké provozní údaje se vedou v registru obyvatel?

36. a) Kdo a v jaké výši vybírá správní poplatky na úseku evidence obyvatel?
      b) Druhy cestovních dokladů, jejich územní a časová platnost.
     c) Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností a matričního úřadu na úseku občanských průkazů.
      d) Jaké údaje jsou vedeny v registru obyvatel?

37. a) Jaké údaje jsou o občanech vedeny v agendovém informačním systému evidence obyvatel?
      b) Lhůty pro vydání jednotlivých druhů cestovních dokladů.
      c) Kdy skončí platnost občanského průkazu? Rozlišení zákonných důvodů a skončení platnosti na základě rozhodnutí.
     d) Přestupky fyzických osob na úseku rodných čísel.

38. a) Určení místa trvalého pobytu občana v době jeho narození a v případě osvojení občana do zahraničí.
      b) Kdo je oprávněn podat žádost o vydání cestovního dokladu.
     c) Působnost obecního úřadu obce s rozšířenou působností a matričního úřadu na úseku občanských průkazů.
     d) Co se rozumí pojmem „referenční údaj“ a jaký má význam z hlediska jeho používání v rámci informačních systémů veřejné správy?

39. a) Kdo rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu, na čí návrh a za splnění jakých podmínek?
      b) Kde se podává žádost o vydání cestovního dokladu a jaké jsou náležitosti žádosti.
      c) Působnost Policie České republiky na úseku občanských průkazů.
      d) Vyjmenujte výdejová místa s konkrétními případy přidělení rodných čísel.

40. a) Co obsahují záznamy o přístupech do informačního systému, které se vedou při zpracování údajů?
      b) Prokazování údajů v žádosti o vydání cestovního dokladu, včetně prokazování oprávněnosti k podání této žádosti.
      c) V jakých případech se nemusí pořizovat fotografie na obecním úřadě obce s rozšířenou působností při podání žádosti o občanský průkaz?
      d) V jakých případech se provádí změna rodného čísla? Popište postup.
 

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (35.7 + 0.0) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru