Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ ZEM

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v zemědělství podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zkušební otázky

  1. Vysvětlete rozdíl mezi výkonem rybářského práva na rybářských revírech a rybníkářstvím.
  2. Vyjmenujte orgány státní správy ve věcech rostlinolékařské péče a definujte předmět úpravy zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči.
  1. Vysvětlete pojem chráněná rybí oblast, její účel, právní provázanost na jiné právní předpisy a nedostatky právní úpravy.
  2. Uveďte povinnosti osob při ochraně rostlin proti škodlivým organismům a poruchám rostlin.
  1. Jaké náležitosti musí splňovat osoba, aby mohla být ustanovena do funkce rybářské stráže? Jaká jsou oprávnění a povinnosti rybářské stráže?
  2. Popište obecné zásady integrované ochrany rostlin.
  1. Vyjmenujte a charakterizujte výjimky ze zakázaných způsobů lovu dle zákona o rybářství.
  2. Vyjmenujte činnosti, které jsou předmětem rostlinolékařského dozoru vykonávaného ÚKZÚZ.
  1. Jaké jsou orgány státní správy rybářství. Jaké mají kompetence?
  2. Jaké jsou nástroje ÚKZÚZ při zjištění porušení rostlinolékařské legislativy.
  1. Jaké jsou základní podmínky pro vyhlašování výběrového řízení na užívání rybářských revírů, účastníci řízení a náležitosti přihlášek? Charakterizujte procedurální náležitosti výběrového řízení na užívání rybářských revírů, výběrové komise, jejich ustanovování, kompetence a provázanost na státní správu.
  2. Popište zásady povolování přípravků na ochranu rostlin, vyjmenujte skupiny přípravků podle biologické účinnosti, způsobu působení a mechanismu účinku na škodlivé organismy.
  1. Dle čeho se stanovuje částka, kterou může bývalý uživatel rybářského revíru získat od nového uživatele a kdy vypořádání nepřipadá v úvahu?
  2. V jakých oblastech dle zákona o rostlinolékařské péči vykonávají působnost obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností z hlediska používání přípravků.
  1. Vysvětlete pojem „uzavřená voda“, v jakých souvislostech se používá a kdo o něm rozhoduje.
  2. Popište povinnosti osob při používání přípravků na ochranu rostlin.
  1. Vyjmenujte alespoň některé ze správních deliktů na úseku rybářství. Popište, na jaká jednání se vztahují a jaké sankce lze za ně udělit.
  2. Jaké druhy zvířat, jaké vlastní produkty z prvovýroby a za jakých podmínek může chovatel prodávat v malých množstvích přímo konečnému spotřebiteli.
  1. Charakterizujte typy rybářských revírů a pravidla jejich obhospodařování.
  2. Popište povinnosti osob, které používají zařízení pro aplikaci přípravků včetně toho, kdo provádí kontrolu těchto zařízení.
  1. Jaké kompetence vykonává podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, obecní úřad obce s rozšířenou působností.
  2. Co se rozumí pojmem svod zvířat a jaké jsou podmínky pro konání svodu zvířat.
  1. Jaké jsou požadavky ze zákona o rostlinolékařské péči na odbornou způsobilost osob pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin.
  2. Mimořádná veterinární opatření – obsah, vydávání a jejich vyhlašování.
  1. Kdo rozhoduje o zvláštním opatření podle § 28 a zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Co může být nařízeno chovateli v rámci zvláštního opatření.
  2. Co je to domácí porážka, u kterých druhů hospodářských zvířat je možné provádět domácí porážky a za jakých podmínek je možné provádět domácí porážku skotu.
  1. Jak je definováno zvíře podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů. Které základní kategorie zvířat definuje zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů, ve svých pojmech definuje.
  2. Za jakých podmínek může uživatel honitby prodávat a dodávat ulovená těla volně žijící zvěře.
  1. Jaké obecně závazné vyhlášky může obec vydat podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.
  2. Státní veterinární správa a její působnost.
  1. Co je to odborné vyjádření krajské veterinární správy. Ve kterých případech si obecní úřad obce s rozšířenou působností musí odborné vyjádření krajské veterinární správy vyžádat a ve kterých nikoliv.
  2. Kdo a za jakých podmínek může provádět odchyt toulavých a opuštěných zvířat a jejich umísťování do karantény nebo izolace.
  1. Co jsou veterinární asanační činnosti a za jakých podmínek může chovatel neškodně odstranit kadáver zvířete.
  2. Definujte zemědělského podnikatele podle zákona o zemědělství a uveďte výjimky z evidence zemědělského podnikatele. Uveďte způsoby vyřazení z evidence zemědělského podnikatele.
  1. Jaké sankce lze uložit fyzické osobě za přestupek na úseku ochrany zvířat proti týrání.
  2. Co uvede fyzická osoba a co uvede právnická osoba do žádosti o zápis do evidence zemědělského podnikatele?
  1. Ve kterých případech lze nařídit předběžnou náhradní péči o týrané zvíře podle zákona na ochranu zvířat proti týrání. V čem předběžná náhradní péče o zvíře spočívá.
  2. Definujte finanční zdroje Státního zemědělského intervenčního fondu. Uveďte orgány Státního zemědělského intervenčního fondu, definujte jejich působnost a kompetence.
  1. Uveďte, co je to únik zvířete. Uveďte, co je to nevedení psa na vodítku. Jaký je rozdíl mezi únikem zvířete a nevedením psa na vodítku.
  2. Charakterizujte základní kompetence a působnost Státního zemědělského intervenčního fondu.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (36.1 + 20.0) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru