Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OCHP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně přírody a krajiny podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Zkušební otázky

Platné od 1. 11. 2017
 
1.           
a) Přehled hlavních platných právních předpisů v oblasti ochrany přírody a krajiny – jejich charakteristika, struktura a stručný obsah.
b) Národní přírodní památky a přírodní památky – charakteristika, způsob vyhlášení, základní nástroje ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
 
2.           
a) Základní pojmy zákona o ochraně přírody a krajiny – jejich definice, charakteristika a význam.
b) Postup při vyhlašování zvláště chráněných území (včetně změn a rušení ochrany) – forma, způsoby evidence, orgány a jejich kompetence.
 
3.           
a) Územní systémy ekologické stability krajiny – vymezení pojmu, význam, procedura, orgány.
b) Zvláště chráněné druhy rostlin – vymezení pojmu, význam, stupně ohrožení, režim ochrany, ochrana biotopu, prokazování původu, orgány a jejich kompetence.
 
4.           
a) Významné krajinné prvky – vymezení pojmu, význam, režim ochrany, procedura zřizování, orgány a jejich kompetence.
b) Orgány ochrany přírody – jejich výčet, postavení, význam a úkoly v ochraně přírody a krajiny, přehled kompetencí a pravomocí.
 
5.           
a) Obecná ochrana rostlin a živočichů – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence, vztah k jiným právním předpisům.
b) Přestupky občanů, správní delikty právnických osob a fyzických osob při výkonu podnikatelské činnosti na úseku ochrany přírody a trestní odpovědnost v ochraně přírody.
 
6.           
a) Ochrana dřevin rostoucích mimo les – vymezení pojmů, režim ochrany, výjimky, náhradní výsadba, orgány a jejich kompetence.
b) Posuzování vlivů na životní prostředí ve vztahu k ochraně přírody (§ 45h a § 45i) a biologické hodnocení (§ 67) – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
7.           
a) Ochrana neživé přírody (jeskyně, paleontologické nálezy) – význam nástroje, režim ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, orgány a jejich kompetence; vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k hornímu právu.
b) Náhrada ekonomické škody (náhrada za ztížení zemědělského nebo lesního hospodaření; náhrada újmy vzniklé v důsledku vyhlášení přechodně chráněné plochy; náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy) – význam nástrojů, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
8.           
a) Ochrana krajinného rázu – význam pojmu a režim ochrany, charakteristika a způsob vyhlášení přírodních parků, orgány a jejich kompetence.
b) Zvláště chráněné druhy živočichů – vymezení pojmu, význam, stupně ohrožení, režim ochrany, ochrana biotopu, prokazování původu, orgány a jejich kompetence.
 
9.           
a) Kategorie, význam a charakteristika zvláště chráněných území, evidence zvláště chráněných území v ústředním seznamu ochrany přírody.
b) Zákon o zoologických zahradách a jeho aplikace.
 
10.         
a) Národní parky – charakteristika, způsob vyhlášení, základní nástroje ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, zonace, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
b) Účast občanů a obcí na ochraně přírody a krajiny – význam, podmínky.
 
11.
a) Chráněné krajinné oblasti – charakteristika, způsob vyhlášení, základní nástroje ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, zonace, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
b) Mezinárodní obchodování s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (zákon č. 100/2004 Sb. a související předpisy).
 
12.         
a) Zásady péče o národní parky a plány péče o ostatní zvláště chráněná území – obsah, náležitosti, význam, procedura přípravy a schvalování, orgány a jejich kompetence.
b) Vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k mysliveckému a rybářskému právu.
 
13.         
a) Ochranná pásma zvláště chráněných území – vymezení pojmu, význam, režim ochrany, orgány a jejich kompetence.
b) Vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k stavebnímu právu.
 
14.         
a) Památné stromy a smluvně chráněné památné stromy – vymezení pojmu, význam, zřizování a rušení ochrany, zásahy, režim ochrany, orgány a jejich kompetence.
b) Vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k lesnímu právu.
 
15.         
a) Záchranné programy zvláště chráněných druhů – obsah, význam, orgány a jejich kompetence.
b) Smluvně chráněná území – charakteristika, způsob zřizování, základní nástroje ochrany, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
 
16.         
a) Mezinárodní smlouvy v ochraně přírody a jejich garance a uplatnění v ČR (Washingtonská, Ramsarská, Bonnská, Bernská, o biodiverzitě, o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví a o ochraně netopýrů v Evropě).
b) Stráž přírody – její postavení, význam a úkoly v ochraně přírody a krajiny, pravomoci, způsob fungování, podmínky ustavení členem stráže.
 
17.         
a) Přechodně chráněné plochy – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
b) Ptačí oblasti – charakteristika, postup vymezení, ochrana, zajištění péče, smlouvy s vlastníky, význam.
 
18.         
a) Evropsky významné lokality – charakteristika, národní seznam, biogeografická oblast, postup vymezení, ochrana, zajištění péče, význam.
b) Prokazování původu a odebrání nedovoleně držených jedinců zvláště chráněných druhů – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
19.         
a) Vztah právní úpravy ochrany přírody a krajiny k vodnímu právu.
b) Ochrana volně žijících ptáků – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
20.         
a) Národní přírodní rezervace a přírodní rezervace – charakteristika, způsob vyhlášení, základní nástroje ochrany včetně omezení vstupu dle § 64, zajištění péče, evidence a označování, orgány a jejich kompetence.
b) Osvědčení o odchování živočicha v lidské péči – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
21.         
a) Záchranné stanice – způsob a podmínky zřízení, změny nebo zrušení, důvody zřizování, orgány a jejich kompetence.
b) Přístup do krajiny (§ 63) a omezení vstupu (§ 64) – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
22.         
a) Závazné stanovisko orgánu ochrany přírody ke schválení lesního hospodářského plánu nebo převzetí lesní hospodářské osnovy – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
b) Náprava ekologické újmy; odstranění následků neoprávněných zásahů v ochraně přírody (§ 86); náhradní výsadba dřevin (§ 9) – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
 
23.         
a) Omezení a zákaz činnosti (§ 66), zákaz škodlivé činnosti (§ 80 odst. 2) a pozastavení rušivé činnosti (§ 81 odst. 8) – význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.
b) Veřejnoprávní smlouvy v ochraně přírody a krajiny - význam nástroje, procedura aplikace, právní režim, orgány a jejich kompetence.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat novinky z Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (37.7 + 5.2) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru