+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část (přehled správních činností)

Kurz: Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část (přehled správních činností)

Vzdělávání vedoucích úřadů - zvláštní část (přehled správních činností)

Rozsah 64 hodin

Cena 500 Kč

Místo konání LMS ELEV

Lektor(ka)

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Vedoucí úřadů územních samosprávných celků (zejména tajemníci)

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Distanční kurz je určený vedoucím úřadů územních samosprávných celků podle § 27 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků . Jeho cílem je poskytnout vedoucím úřadů přehled o správních činnostech, které dle vyhlášky č. 512/2002 Sb., o zvláštní odborné způsobilosti úředníků územních samosprávných celků, vykonávají jejich podřízení.

Program

Přehled správních činností, právní předpisy, zkušební otázky, opakovací otázky k modulům.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský, f.jan@institutpraha.cz, tel: 737 434 703

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 333

Odborná literatura

Pokračování souboru právních předpisů - z kapacitních důvodů je nutné umístit informace do této kolonky.
- v lesním hospodářství a myslivosti

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MZe č. 29/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin)
Vyhláška MZe č. 55/1999 Sb., o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích
Vyhláška MZe č. 77/1996 Sb., o náležitostech žádosti o odnětí nebo omezení a podrobnostech a ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa
Vyhláška MZe č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí
Vyhláška MZe č. 79/1996 Sb., o služebních stejnokrojích zaměstnanců orgánů státní správy lesů a o jejich označení, ve znění vyhlášky MZe č. 52/1999 Sb.
Vyhláška MZe č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů
Vyhláška MZe č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů
Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování
Vyhláška MZe č. 100/1996 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářství, ve znění vyhlášky MZe č. 324/2003 Sb.
Vyhláška MZe č. 101/1996 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o opatřeních k ochraně lesa a vzor služebního odznaku a vzor průkazu lesní stráže, ve znění vyhlášky MZe č. 236/2000 Sb.
Vyhláška MZe č. 219/1998 Sb., o způsobu výpočtu nákladů na činnost odborného lesního hospodáře v případech, kdy jeho činnost hradí stát
Instrukce č. 26 MZe k uplatňování zákona č. 289/1995 Sb., o lesích (dostupná na webových stránkách MZe, Lesní hospodářství)
Zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění vyhlášky MZe č. 350/2003 Sb.
Vyhláška MZe č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění vyhlášky MZe č. 480/2002 Sb.
Vyhláška MZe č. 491/2002 Sb., o způsobu stanovení minimálních a normovaných stavů zvěře a o zařazování honiteb nebo jejich částí do jakostních tříd

Vyhláška MZe č. 7/2004 Sb., o posouzení podmínek pro bažantnice a o postupu, jakým bude vymezena část honitby jako bažantnice
Vyhláška MZe č. 553/2004 Sb., o podmínkách, vzoru a bližších pokynech vypracování plánu mysliveckého hospodaření v honitbě
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon ČNR č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MZe č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Vyhláška MZe č. 329/2004 Sb., o přípravcích a o prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů

- v zemědělství
Rybářství:
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 197/2004 Sb., k provedení zákona č. 99/2004 Sb.,
o rybníkářství, výkonu rybářského práva, rybářské stráži, ochraně mořských rybolovných zdrojů a o změně některých zákonů (zákon o rybářství), ve znění pozdějších předpisů
Právo v rybářské praxi (II. rozšířené a upravené vydání): Jaroslav Poupě, Lexis Nexis - 2. rozšířené a upravené vydání, Praha, 2007
Rostlinolékaři:
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 215/2008 Sb., o opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých organismů rostlin a rostlinných produktů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 32/2012 Sb., o přípravcích a dalších prostředcích na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/2004 Sb., o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin
Vyhláška č. 205/2012 Sb., o obecných zásadách integrované ochrany rostlin
Vyhláška č. 206/2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky
Vyhláška č. 207/2012 Sb., o profesionálních zařízeních pro aplikaci přípravků a o změně vyhlášky č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin
Zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění
Nařízení Komise (ES) č. 547/2011 ze dne 8. června 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009, pokud jde po požadavky na označování přípravků na ochranu rostlin, v platném znění
Zemědělský zákon a Státní zemědělský intervenční fond:
Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu, ve znění pozdějších předpisů
Veterinářství:
Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
Ochrana zvířat:
Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
Hnojiva:
Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 273/1998 Sb., o odběrech a chemických rozborech vzorků hnojiv, ve znění vyhlášky MZe č. 475/2000 Sb.
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 377/2013 Sb., o skladování a způsobu používání hnojiv, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 275/1998 Sb., o agrochemickém zkoušení zemědělských půd a zjišťování půdních vlastností lesních pozemků, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
Trvalé kultury:
Zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu
Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství) ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 254/2010 Sb., kterou se stanoví seznam vinařských podoblastí, vinařských obcí
a vinařských tratí
Vyhláška č. 323/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o vinohradnictví a vinařství
Zákon č. 322/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 325/2004 Sb., k provedení zákona o ochraně chmele
Státní pozemkový úřad:
Zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi
a o změně některých zákonů
Zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona
č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 327/1998 Sb., kterou se stanoví charakteristika bonitovaných půdně ekologických jednotek a postup pro jejich vedení a aktualizaci, ve znění vyhlášky MZe č. 546/2002 Sb.
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon)
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Energetické využití agrárních produktů:
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
Nařízení vlády č. 50/2015 Sb., o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Vyhláška č. 477/2012 Sb., o stanovení druhů a parametrů podporovaných obnovitelných zdrojů pro výrobu elektřiny, tepla nebo biometanu a o stanovení a uchovávání dokumentů
Akční plán pro biomasu v ČR na období 2012 – 2020, Ministerstvo zemědělství
Ekologické zemědělství:
Zákon č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva zemědělství č. 16/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství
Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a zrušení nařízení Rady (EHS) č. 2092/91
Nařízení Komise (ES) 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007
Nařízení vlády č. 76/2015 Sb., o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Akční plán ČR pro rozvoj ekologického zemědělství do roku 2015 (od roku 2016 je v plánu jeho nahrazení Akčním plánem pro rozvoj ekologického zemědělství na období 2016 – 2020)
Program rozvoje venkova:
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013 ze dne 17. prosince 2013 o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1698/2005
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1306/2013 ze dne 17. prosince 2013 o financování řízení a sledování společné zemědělské politiky a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 352/78, (ES) č. 165/94, (ES) č. 2799/98, (ES) č. 814/2000, (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 485/2008
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1310/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví některá přechodná ustanovení o podpoře pro rozvoj venkova z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova (EZFRV), kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1305/2013, pokud jde o zdroje a jejich rozdělení v roce 2014, a kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 73/2009 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1307/2013, č. 1306/2013 a č. 1308/2013, pokud jde o jejich použití v roce 2014
Program rozvoje venkova České republiky na období 2014 – 2020 (návrh)
Dohoda o partnerství pro programové období 2014 - 2020
Integrovaná prevence:
Směrnice č. 2010/75/EU o průmyslových emisích (IED)
Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), v platném znění
Zákon č. 20/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 106/2005 Sb., úplné znění zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, jak vyplývá z pozdějších změn
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemických zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 56/2006 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií)
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů
Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
Referenční dokumenty o nejlepších dostupných technikách (BREF):
Intenzivní chovy drůbeže a prasat
Jatka a průmysl zpracovávající jejich vedlejší produkty
Průmysl potravin, nápojů a mléka
Příručka ochrany kvality ovzduší (Ing. Et Ing. Ondřej Skoba – kap. 4.1.4. BAT, BREF; 4.2.6. Integrované povolení)
Evropské právo (acquis communautaire) v zemědělství:
Úřední věstník Evropské unie
Smlouva o Evropské unii
Smlouva o fungování Evropské unie
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým se stanoví pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí
Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě „Provádění článku 290 Smlouvy o fungování Evropské unie“ (KOM (2009) 673 v konečném znění)
Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344
Směrnice vlády o postupu při nakládání s dokumenty Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a přípravě českého jazykového znění právních aktů (směrnice o nakládání s dokumenty Evropské unie), usnesení vlády ze dne 6. srpna 2014 č. 665; Příkaz č. 23/2014 ministra zemědělství České republiky „Závazný postup pro zajištění přejímání předpisů EU v působnosti rezortu zemědělství a jejich implementaci do vnitrostátního právního řádu, nakládání s dokumenty Evropského parlamentu a Rady a jinými dokumenty Evropské unie, projednávání záležitostí Evropské unie v Senátu a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky a zabezpečení českého jazykového znění právních aktů
Zákonodárný proces v ČR
Legislativní pravidla vlády, schválená usnesením vlády ze dne 19. března 1998 č. 188, v aktuálním znění
Zákon č. 90/1995 Sb. ze dne 19. dubna 1995 o jednacím řádu Poslanecké Sněmovny, v aktuálním znění
Zákon č. 107/1999 Sb., zákon o jednacím řádu Senátu

- v ochraně přírody
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (ZOPK)
Nařízení vlády č. 51/2005 Sb., kterým se stanoví druhy a počet ptáků, pro které
se vymezují ptačí oblasti
Nařízení vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit
Vyhláška MŽP č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP č. 45/2018 Sb., o plánech péče, označování a evidenci chráněných území
(k provedení §§ 38, 39, 40, 45e a 47 ZOPK)
Vyhláška MŽP č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
Nařízení Rady (ES) č. 338/1997 ze dne 9. prosince 1997, o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi
Zákon č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů
a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona
č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy)
Zákon č. 162/2003 Sb., o podmínkách provozování zoologických zahrad a o změně některých zákonů (zákon o zoologických zahradách), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1143/2014, o prevenci regulaci zavlékání či vysazování a šíření invazních nepůvodních druhů
Nařízení Rady (ES) č. 708/2007, o používání cizích a místně se nevyskytujících druhů v akvakultuře
Prováděcí předpisy k ZOPK – doplňující předpisy, které nejsou svým obsahem součástí zkoušky ZOZ
Vyhláška MŽP č. 468/2004, Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny
Vyhláška MŽP č. 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní
Vyhláška MŽP č. 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000
Vyhláška MŽP č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Vyhláška MŽP č. 335/2006 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením lesního hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku
Vyhláška MŽP č. 316/2009 Sb., držení živočichů dočasně nebo trvale neschopných přežít ve volné přírodě a o péči o tyto živočichy v záchranných stanicích (vyhláška o handicapovaných živočiších)
Vyhláška MŽP č. 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech
Vazbové předpisy:
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky – preambule a článek 7
Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod – preambule a článek 11, 14, 17, 18, 19 a 35
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (přestupkový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů – ustanovení § 1,13, 125, 293 až 304
Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/2004 Sb., o rybářství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MZe č. 84/1996 Sb., o lesním hospodářském plánování

- v ochraně ovzduší
Zákon č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v platném znění
Nařízení Komise č. 1357/2014, ze dne 18. prosince 2014, kterým se nahrazuje příloha III směrnice EP a Rady 2008/98/ES o odpadech a o zrušení některých směrnic
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadů
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška Ministerstva životního prostředí a Ministerstva zdravotnictví č. 94/2016 Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 321/2014 Sb., o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, v platném znění
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 384/2001 Sb., o nakládání s polychlorovanými bifenyly, polychlorovanými terfenyly, monometyltetrachlordifenyl metanem, monometyldichlordife-nylmetanem, monometyldibromdifenylmetanem a veškerými směsmi obsahujícími kteroukoliv z těchto látek v koncentraci větší než 50 mg/kg (o nakládání s PCB), v platném znění
Vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách financování nakládání s nimi (vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady), v platném znění
Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)
Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autovraků, vybraných autovraků, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autovraků a o informačním systému sledování toků vybraných autovraků (o podrobnostech nakládání s autovraky), v platném znění
Vyhláška č. 374/2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), v platném znění
Vyhláška č. 170/2010 Sb., o bateriích a akumulátorech a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění
Vyhláška č. 248/2015 Sb., o podrobnostech provádění zpětného odběru pneumatik
Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 237/2002 Sb., o podrobnostech způsobu provedení zpětného odběru, v platném znění
Nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2015-2024
Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 116/2002 Sb., o způsobu označování vratných zálohovaných obalů
Vyhláška č. 641/2004 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence obalů a ohlašování údajů z této evidence
Nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich


- při prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi
Základní právní předpisy:
Zákon č. 224/2015 Sb., o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (zákon o prevenci závažných havárií)
Vyhláška č. 225/2015 Sb., o stanovení rozsahu bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu zařazeného do skupiny A nebo skupiny B
Vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře
Vyhláška č. 227/2015 Sb., o náležitostech bezpečnostní dokumentace a rozsahu informací poskytovaných zpracovateli posudku
Vyhláška č. 228/2015 Sb., o rozsahu zpracování informace veřejnosti, hlášení o vzniku závažné havárie a konečné zprávy o vzniku a dopadech závažné havárie
Vyhláška č. 229/2015 Sb., o způsobu zpracování návrhu ročního plánu kontrol a náležitostech obsahu informace o výsledku kontroly a zprávy o kontrole

Související právní předpisy:
Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých zákonů (chemický zákon)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci označování a balení chemických látek a směsí
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon)

- při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí
Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice E/EHK/1250 (Espoo úmluva)
Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Protokol SEA)
Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).

- při ochraně zemědělského půdního fondu
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP č. 13/1994 Sb., kterou se upravují některé podrobnosti ochrany zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Metodický pokyn MŽP č. j. OOLP/1067/96, k odnímání půdy ze zemědělského půdního fondu dle zákona č. 334/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MMR č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MMR č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MŽP č. 437/2016 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MMR č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Právní předpisy

- při správním rozhodování a dozorové činnosti v silničním hospodářství

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí některá ustanovení zákona o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 264/2009 Sb., o bezpečnostních požadavcích na tunely na pozemních komunikacích
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném
Vyhláška č. 306/2015 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných časovým poplatkem, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů


- v silniční dopravě

Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu
Vyhláška č. 122/2014 Sb., o jízdních řádech veřejné linkové dopravy
Sdělení 62/2010 Sb. m. s.
Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 z 15. 3. 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. 2. 2014
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 ze dne 21. 10. 2009, kterým se zavádějí společná pravidla týkající se závazných podmínek pro výkon povolání podnikatele v silniční dopravě a zrušuje směrnice Rady 96/26/ES
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1072/2009 ze dne 21. 10. 2009, o společných pravidlech pro přístup na trh mezinárodní silniční nákladní dopravy
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ze dne 21. 10. 2009, o společných pravidlech pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy a o změně nařízení 561/2006
Nařízení Rady (EHS) č. 3916/90 z 21. 12. 1990, o opatřeních v případě krize na trhu silniční přepravy zboží
Nařízení Komise (EU) č. 361/2014 ze dne 9. dubna 2014, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1073/2009 ohledně dokladů pro mezinárodní přepravu cestujících autokary a autobusy a kterým se zrušuje nařízení Komise (ES) č. 2121/98
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů- při přestupkovém řízení ve věcech bezpečnosti a plynulosti silničního provozu na úseku dopravy a silničního hospodářství a správních řízeních souvisejících,


Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 32/2001 Sb., o evidenci dopravních nehod


- při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

Právní předpisy:
Úmluvy o silničním provozu, Ženeva 1949, Vídeň 1968
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES, o řidičských průkazech, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 30/2001 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se nelze na sedadle motorového vozidla za jízdy připoutat bezpečnostním pásem (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 156/2008 Sb., o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů a o změně vyhlášky č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.
Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Odborná literatura:
Pravidla silničního provozu, autoškoly (ÚZ), Sagit Ostrava-Hrabůvka
Leitner M., Vraná J.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a související s komentářem, 4. vydání, Linde Praha 2012
Bušta P. - Kněžínek J. - Seidl A.: Zákon o silničním provozu (ve znění 37 novel) s komentářem. Praha: Lenka Buštová – Venice Music Production, 2013
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.,: Správní řád Komentář, II. aktualizované a rozšířené vydání, RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, Praha 2012
Řidičské průkazy – Evropská unie a Evropský hospodářský prostor, Úřad pro úřední tisky Evropských společenství, Lucemburk, 2005


- při správním rozhodování o registračních úkonech v oblasti provozu silničních vozidel


Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 355/2006 Sb., o stanovení způsobu a podmínek registrace, provozu, způsobu a podmínek testování historických a sportovních vozidel a podmínek testování silničního vozidla, které je registrováno v registru silničních vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Rady EU č. 1160/2005 (v podmínkách ČR) – Schengenský informační systém
Rozhodnutí Rady 2008/615/ SVV a 2008/616/SVV – Prümská úmluva
Vyhláška č. 211/2018 Sb., o technických prohlídkách

- při správním rozhodování a dozorové činnosti při provozování drah a drážní dopravy


Zákon č. 194/2010 Sb., o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů
Nařízení vlády č. 295/2010 Sb., o stanovení požadavků a postupů pro zajištění propojitelnosti elektronických systémů plateb a odbavení cestujících.
Vyhláška č. 296/2010 Sb., o postupech pro sestavení finančního modelu a určení maximální výše kompenzace
Nařízení vlády č. 63/2011 Sb. o stanovení minimálních hodnot a ukazatelů standardů kvality a bezpečnosti a o způsobu jejich prokazování v souvislosti s poskytováním veřejných služeb v přepravě cestujících.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70.
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 100/1995 Sb., kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 16/2012 Sb., o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických zařízení a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy č. 101/1995 Sb., kterou se vydává Řád pro zdravotní a odbornou způsobilost osob při provozování dráhy a drážní dopravy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu

- při finančním hospodaření územních samosprávných celků a jeho přezkumu

Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.
Vyhláška č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
Peterová H.: Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Institut pro veřejnou správu Praha, 2016.


- při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění
Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů


- při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy

Zákon č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 66/1988
Sdělení č. 73/2000 Sb.m.s.
Sdělení č. 99/2000 Sb.m.s.
Zákon č. 122/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 187/2007 Sb.
Vyhláška č. 420/2008 Sb.
Vyhláška č. 275/2000 Sb.
Zákon č. 71/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 214/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Rady EHS č. 116/2009

- v územním plánování

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

- při územním rozhodování a rozhodování na úseku stavebního úřadu a vyvlastnění

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění)
Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby
Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných investorech, včetně příloh
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně příloh
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, včetně příloh
Vyhláška č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, včetně příloh
Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů


- při výkonu veřejného opatrovnictvíSdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb.m.s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Všeobecný komentář č. 1 k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, čl. 12 – Rovnost před zákonem


- v sociálních službách

Usnesení Předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením,
Zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 366/2011 Sb., kterým se mění zákon o pomoci v hmotné nouzi a další zákony
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a další související zákony,
Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád,
Zákon č.306/2013 Sb. o zrušení karty sociálních systémů
Vyhláška č 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách
Vyhláška č. 332/2013 Sb., o vzoru Standardizovaného záznamu sociálního pracovníka
Nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 883/2004, o koordinaci systémů sociálního zabezpečení


- při sociálně-právní ochraně dětí


Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
Sdělení MZV č. 38/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů
Sdělení MZV č. 43/ 2000 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
Sdělení MZV č. 132/2000 Sb.m. s .o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí
Sdělení MZV č. 54/2001 Sb.m.s. o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
Sdělení MZV č. 141/2001 Sb.m. s. o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
Sdělení MZV č. 91/2005 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
Sdělení MZV č. 45/2003 Sb.m.s. o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
Sdělení MZV č. 74/2013 Sb.m.s. o sjednání Opčního protokolu
k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
Sdělení MZV č. 28/2016 Sb.m.s. o sjednání Opčního protokolu
k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
Nařízení Rady ( ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000
Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci
ve věcech vyživovacích povinností
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne
29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne
16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších přepisů
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 45/2013 Sb., o obětech trestných činů
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.187/2006 Sb., o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 202/2012 Sb., o mediaci a o změně některých zákonů (zákon o mediaci)
Zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č.j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace
v oblasti náhradní rodinné péče.

- při správě živnostenského podnikání


Základní právní předpisy:
zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – vybrané části
zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) – vybrané části
zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob – vybrané části
Některé další právní předpisy:
zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 589/1992 Sb., o pojištění na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států Evropské unie a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení
zákon č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád)
zákon č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části
zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů – vybrané části


- při přípravě a realizaci hospodářských opatření pro krizové stavy

Právní předpisy a literatura k odborným předpokladům zvláštní odborné způsobilosti
Ústavní zákon 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv ve znění pozdějších předpisů
Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace, schválená usnesením vlády ČR č.14 ze dne 4. ledna 2012
Metodika plánování nezbytných dodávek v systému hospodářských opatření pro krizové stavy, vydaná SSHR v r. 2013
Metodické pokyny pro přípravu a realizaci regulačních opatření v systému hospodářských opatření pro krizové stavy pro orgány krizového řízení kraje, vydané SSHR v r. 2006


- ve školství

Právní předpisy:
Zákony:
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů
Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 218/2000 Sb., rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., rozpočtová pravidla územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Vyhlášky:
Vyhláška MŠMT č. 12/2005 Sb., o rovnocennosti a podmínkách nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem
Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách
Vyhláška č. 65/2005 Sb., o krajských normativech
Vyhláška č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích
Vyhláška č. 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných

Další právní předpisy:
Nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků


- při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Právní předpisy

Ústava České republiky - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve znění Ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251 Sb., o některých přestupcích
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění zákona č. 306/2009 Sb.
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů

Literatura
Vedral: Zákon o hlavním městě Praze. IMS, 2006
Vedral: Správní řád – komentář, 1. vydání, Bova Polygon, Praha 2006
Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo: Správní řád – komentář, 2. vydání, C.H.Beck, Praha 2010

- při správě matrik a státního občanstvíI. Právní předpisy na úseku státního občanství

§ Všeobecný občanský zákoník z roku 1811 (císařský patent č. 946/1811 sb. zák. soud.) – zejména ustanovení § 28 – 32, § 92, § 146, § 160, § 161
§ Vystěhovalecký patent z roku 1832 (císařský patent č. 2557/1832 sb. zák. soud.) – zejména ustanovení § 1, § 2, § 6, § 7, § 9, § 10, § 19, § 20
§ Dekret dvorské kanceláře z roku 1833 (sb. polit. zák. sv. 61, č. 20)
§ Zákon domovský č. 105/1863 ř. z. a jeho novelizace - zákon č. 222/1896 ř. z.
§ Zákonný článek L/1879, o nabývání a ztrátě uherského státního občanství
§ Zákonný článek IV/1886, o naturalizaci hromadných repatriantů
§ Zákonné články XVIII/1871, XXII/1886, V/1903 upravující domovské právo v Uhrách
§ Ústavní listina Československé republiky (zákon č. 121/1920 Sb.) – zejména ust. § 4
§ Ústavní zákon č. 236/1920 Sb., kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení
o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé
§ Zákon č. 193/1920 Sb., branný zákon – zejména § 31, a prováděcí vládní nařízení
č. 141/1927 Sb., jímž se vydávají nové branné předpisy – ustanovení § 240 - 248
§ Zákon č. 71/1922 Sb., o vystěhovalectví – zejména ustanovení § 1
§ Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem, Versailles 1919, vyhlášena pod č. 217/1921 Sb.
§ Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem,
Saint - Germain 1919, vyhlášena pod č. 507/1921 Sb.
§ Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem, Trianon 1920, vyhlášena pod č. 102/1922 Sb.
§ Smlouva mezi mocnostmi spojenými a Československem, Saint – Germain 1919, vyhlášena pod č. 508/1921 Sb.
§ Smlouva mezi ČSR a Rakouskem o státním občanství a ochraně menšin -
č. 107/1921 Sb.
§ Smlouva mezi ČSR a Německem - č. 308/1922 Sb.
§ Vládní vyhláška o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. 7. 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši č. 20/1925 Sb.
§ Smlouva mezi ČSR a Polskem o otázkách právních a finančních - č. 56/1926 Sb.
§ Ústavní zákon č. 152/1926 Sb., o udělení státního občanství československého některým osobám
§ Úmluva mezi Československem a USA o naturalizaci, vyhlášena pod č. 169/1929 Sb., a prováděcí zákon č. 60/1930 Sb.
§ Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské, prováděcí oběžník Ministerstva vnitra č. A-4600-16/8-45-Ref. A. ze dne 24. 8. 1945
§ Smlouva mezi ČSR a SSSR o Zakarpatské Ukrajině (č. 186/1946 Sb.), prováděcí ústavní dekret č. 60/1945 Sb. a prováděcí vládní nařízení č. 61/1945 Sb.
§ Dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR ze dne 10. 7. 1946 o právu opce a vzájemného přesídlení občanů české a slovenské národnosti, žijících v SSSR na území Volyňské gubernie, a československých občanů národnosti ukrajinské, ruské a běloruské, žijících na území Československa
§ Ústavní zákon č. 74/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím
se do vlasti
§ Ústavní zákon č. 179/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
§ Zákon č. 102/1947 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
§ Zákon č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva
§ Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky – zejména § 53,
a zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci
§ Zákon č. 245/1948 Sb., o státním občanství osob maďarské národnosti
§ Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, a jeho novelizace - zákon č. 72/1958 Sb.
§ Zákon č. 86/1950 Sb., trestní zákon – ustanovení § 18, § 42
§ Zákon č. 34/1953 Sb., kterým některé osoby nabývají československého státního občanství
§ Ústavní zákon č. 143/1968 Sb., o československé federaci
§ Zákon č. 165/1968 Sb., o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
§ Zákon č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství ČSR, a jeho novelizace - zákonné opatření předsednictva ČNR č. 124/1969 Sb. a zákon
č. 146/1971 Sb.
§ Zákon č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
§ Zákon ČNR č. 92/1990 Sb., kterým se mění zákon č. 39/1969 Sb., ve znění zákonného opatření předsednictva ČNR č. 124/1969 Sb.
§ Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky,
a jeho novelizace – zákon č. 272/1993 Sb., nařízení vlády č. 337/1993 Sb., zákon
č. 140/1995 Sb., zákon č. 139/1996 Sb., zákon č. 194/1999 Sb., zákon
č. 320/2002 Sb., zákon č. 357/2003 Sb. (úplné znění vyhlášeno pod č. 471/2003 Sb.), zákon č. 413/2005 Sb., č. 124/2008 Sb.
§ Vyhláška MŠMTV č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky
§ Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, a jeho novelizace – zákon č. 320/2002 Sb., zákon č. 46/2006 Sb.
§ Úmluva mezi ČSR a SSSR o úpravě státního občanství osob s dvojím státním občanstvím, vyhlášena pod č. 47/1958 Sb.
§ Úmluva mezi ČSSR a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství, vyhlášena pod č. 37/1961 Sb.
§ Úmluva mezi ČSSR a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 71/1966 Sb.
§ Smlouva mezi ČSSR a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 37/1974 Sb.
§ Smlouva mezi ČSSR a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 61/1975 Sb.
§ Smlouva mezi ČSSR a SSSR o zamezení vzniku dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 71/1981 Sb.
§ Smlouva mezi ČSSR a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství, vyhlášena pod č. 96/1985 Sb.
§ Úmluva o státním občanství vdaných žen, vyhlášena pod č. 72/1962 Sb.
§ Úmluva o omezení případů bezdomovectví, vyhlášena pod č. 43/2002 Sb. m. s.
§ Evropská úmluva o státním občanství, vyhlášena pod č. 76/2004 Sb. m. s.
§ Úmluva o právním postavení osob bez státního občanství, vyhlášena pod
č. 108/2004 Sb. m. s. – zejména čl. 32
§ Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky – zejména čl. 12
§ zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky)
§ vyhláška č. 425/2013 Sb., o vzorech dokladů podle zákona o státním občanství
§ vyhláška č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky

II. Právní předpisy na úseku matrik
§ Vybraná ustanovení Všeobecného občanského zákoníku z r. 1811
Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 479/1950 Ú. l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména a příjmení
§ Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
§ Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Vyhláška FMV č. 22/1977 Sb., kterou se provádějí bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 138/1993 Sb., o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ Vyhláška Ministerstva vnitra č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů (zákon o ověřování), ve znění pozdějších předpisů
§ Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
§ Vyhláška č. 300/2006 Sb., kterou se provádí zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, a kterou se mění vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění vyhlášky č. 389/2007 Sb.


III. Právní předpisy související
§ Vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států
§ Vládní vyhláška č. 150/1958 Ú. l., o vyřizování stížností, oznámení a podnětů pracujících
§ Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.
Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
§ Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
§ Zákon č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdních předpisů
§ Listina základních práv a svobod, vyhlášena pod č. 2/1993 Sb.
§ Vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích
§ Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR
č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.


- při vedení evidence obyvatel a vydávání občanských průkazů a cestovních dokladů


zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění
zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění
zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), v platném znění
vyhláška č. 400/2011 Sb., kterou se provádí zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění
vyhláška č. 415/2006 Sb., kterou se stanoví technické podmínky a postup při pořizování a dalším zpracovávání biometrických údajů obsažených v nosiči dat cestovního dokladu, v platném znění
vyhláška č. 296/2004 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel a kterou se mění vyhláška č. 177/2000 Sb., kterou se provádí zákon o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech a zákon o cestovních dokladech, v platném znění
zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech, v platném znění
zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů- při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení


a) Brožura ÚZ – Krizové zákony
Zákon č. 240/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
Vyhláška č. 75/2001 Sb.
Vyhláška č. 281/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 432/2010 Sb.
Zákon č. 239/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb.
Vyhláška č. 328/2001 Sb.
Vyhláška č. 380/2002 Sb.
Zákon č. 241/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 498/2000 Sb.
Zákon č. 12/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 186/2002 Sb.
Zákon č. 320/2015 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/1985 Sb. ,ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 34/1986 Sb.
Vyhláška č. 202/1999 Sb.
Vyhláška č. 87/2000 Sb.
Nařízení vlády č. 172/2001 Sb.
Vyhláška č. 246/2001 Sb.
Vyhláška č. 247/2001 Sb.
Nařízení vlády č. 352/2003 Sb.
Vyhláška č. 35/2007 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb.
Vyhláška č. 69/2014 Sb.
Poznámka: Předmětem zkoušky jsou zejména tučně zvýrazněné právní předpisy
b) Ostatní právní předpisy (vytištěné samostatně)
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
Ústavní zákon č.110/1998 Sb.
Zákon č. 219/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 222/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 585/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 254/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 412/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 374/2011 Sb. ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 139/2017 Sb.
Nařízení vlády č. 465/2008 Sb.
Vyhláška č. 280/1999 Sb.
Vyhláška č. 80/2010 Sb.
Vyhláška č. 344/2012 Sb.
Vyhláška č. 225/2001 Sb.
c) Ostatní dokumenty (vytištěné samostatně)
Směrnice Ministerstva vnitra č.j.: MV-117572-2/PO-OKR-2011 ze dne 24. listopadu 2011, kterou se stanoví jednotná pravidla organizačního uspořádání krizového štábu kraje, krizového štábu obce s rozšířenou působností a krizového štábu obce (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 9, částka 6 ze dne 30. listopadu 2011)
Metodický pokyn Ministerstva vnitra ke zpracování typových plánů (schválen usnesením vlády ze dne 14. prosince 2016 č. 1140)
Metodický pokyn Ministerstva zemědělství č.j. 74020/2016-MZE-15000 ze dne 22. prosince 2016 k zajištění jednotného postupu orgánů krajů, hlavního města Prahy, orgánů obcí s rozšířenou působností, orgánů obcí a městských částí v hlavním městě Praze v systému nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů (Věstník vlády pro orgány krajů a orgány obcí, ročník 15, částka 1 ze dne 21. února 2017)
Metodický pokyn Ministerstva dopravy č.j.: 96/2013-030-KR ze dne 5. června 2013 k upřesnění postupu při řešení požadavků na stavbu provizorních mostů
Metodika pro vyžadování věcných zdrojů za krizové situace (SSHR, schválena usnesením vlády ze dne 4. ledna 2012 č. 14)
Analýza hrozeb pro Českou republiku (Ministerstvo vnitra, schválena usnesením vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 369)
Statut Bezpečnostní rady státu (schválený usnesením vlády ze dne 5. června 2017 č. 435)
Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2020 s výhledem do roku 2030 (Ministerstvo vnitra, schválena usnesením vlády ze dne 23. října 2013 č. 805)
Koncepce přípravy občanů k obraně státu (Ministerstvo obrany, schválena usnesením vlády ze dne 16. ledna 2013 č. 38)
Dodatek č. 2 ze dne 15. března 2016 k Dohodě o plánované pomoci na vyžádání mezi MV-GŘ HZS ČR a MO-GŠ AČR
Statut Ústředního krizového štábu (schválen usnesením vlády ze dne 24. listopadu 2008 č. 155

- ve zdravotnictví


Zákon č. 378/2007 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 374/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 373/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 95/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 167/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek
Vyhláška č. 123/2006 Sb.
Vyhláška č.98/2012 Sb.
Vyhláška č. 70/2012 Sb.
Vyhláška č. 54/2008 Sb.
Vyhláška č. 39/2012 Sb.


- ve vodním hospodářství

Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci

Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy

Nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních

Vyhláška č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových

Vyhláška č. 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků

Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 471/2001Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl

Vyhláška č. 225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich části a způsobu a rozsahu péče o ně

Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška č. 241/2002 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů

Vyhláška č.155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Vyhláška č.155/2011 Sb., o profilech povrchových vod využívaných ke koupání

Vyhláška č. 432/2001 Sb., o dokladech k žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 125/2004 Sb., kterou se stanoví vzory poplatkových hlášení a poplatkových přiznání pro poplatky za odběr podzemní vody

Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci)

Nařízení vlády č. 40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Bezkydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy

Nařízení vlády č. 10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk

Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy

Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí

Vyhláška č. 5/2011 Sb. o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů pozemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod

Vyhláška č. 49/2011 Sb. o vymezení útvarů povrchových vod

Vyhláška č. 24/2011 Sb. o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik

Vyhláška č. 98/2011 Sb., o způsobu hodnocení útvarů povrchových vod, způsobu hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a umělých vodních útvarů a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod

Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů


 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
1. 11. 2022 - 31. 12. 2022 2ELRSVUF221000 LMS ELEV 500 Kč
1. 1. 2023 - 28. 2. 2023 2ELRSVUA231000 LMS ELEV 500 Kč
1. 3. 2023 - 30. 4. 2023 2ELRSVUB231000 LMS ELEV 500 Kč
1. 5. 2023 - 30. 6. 2023 2ELRSVUC231000 LMS ELEV 500 Kč
1. 7. 2023 - 31. 8. 2023 2ELRSVUD232000 LMS ELEV 500 Kč
1. 9. 2023 - 31. 10. 2023 2ELRSVUE232000 LMS ELEV 500 Kč
1. 11. 2023 - 31. 12. 2023 2ELRSVUF232000 LMS ELEV 500 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (37.3 + 15.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru