Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část MAT

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část MAT

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při správě matrik a státního občanství)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky se správními činnostmi vykonávanými podřízenými úředníky.

Program

•problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky
•přehled právních předpisů
•aktuální novelizace
•problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-11/2012. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

Obecný zákoník občanský (Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s.) – vybraná ustanovení § 28 – 32, 92, 160 – 161
Vystěhovalecký patent (Císařský patent č. 2557/1832 Sb. z. s.) – vybraná ustanovení § 1, 2, 6, 7, 9, 10, 19, 20
Dekret dvorské kanceláře z roku 1833 (sbírka polit. zák. sv. 61, č. 20)
Zákon domovský č. 105/1863 ř. z., novelizovaný zákonem č. 222/1896 ř. z.
Zákonný článek L/1879, o nabývání a ztrátě uherského státního občanství
Zákonný článek IV/1886, o naturalizaci hromadných repatriantů
Zákonné články XVIII/1871, XXII/1886, V/1903 upravující domovské právo v Uhrách
Zákon č. 121/1920 Sb., kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky – ustanovení § 4
Ústavní zákon č. 236/1920 Sb., kterým se mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé
Zákon č. 193/1920 Sb., Branný zákon republiky Československé – zejména § 31
Vládní nařízení č. 141/1927 Sb., jímž se vydávají nové branné předpisy – ustanovení § 240 – 248
Mírová smlouva č. 217/1921 Sb. mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a Protokol, podepsaná ve Versailles dne 28. 6. 1919
Mírová smlouva č. 507/1921 Sb. mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. 9. 1919
Mírová smlouva č. 102/1922 Sb. mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem, Protokol a Deklarace, Trianon 1920
Smlouva č. 508/1921 Sb. mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. 9. 1919
Smlouva č. 107/1921 Sb. mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin, podepsaná v Brně dne 7. června 1920
Smlouva č. 308/1922 Sb., o státním občanství mezi republikou Československou a říší Německou, ve znění smlouvy č. 235/1936 Sb.
Zákon č. 71/1922 Sb., o vystěhovalectví, ve znění zákona č. 164/1936 Sb. – zejména § 1
Vládní vyhláška č. 20/1925 Sb. o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. 7. 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši
Smlouva č. 56/1926 Sb. mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních
Ústavný zákon č. 152/1926 Sb., o udelení štátneho občianstva československého niektorým osobám
Úmluva č. 169/1929 Sb. o naturalizaci mezi Československem a Spojenými státy
Zákon č. 60/1930 Sb., jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci
Ústavní dekret prezidenta republiky č. 33/1945 Sb., o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské ve změně zákona č. 116/1949 Sb.
Smluva č. 186/1946 Sb. medzi Československou republikou a Svazom sovietskych socialistických republík o Zakarpatskej Ukrajine
Ústavní dekret prezidenta republiky č. 60/1945 Sb., o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
Vládní nařízení č. 61/1945 Sb. o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945, ve znění vyhlášky č. 21/1946 Sb.
Dohoda mezi vládou ČSSR a SSSR ze dne 10. 7. 1946 o právu opce a vzájemného přesídlení občanů české a slovenské národnosti žijících v SSSR na území Volyňské gubernie a československých občanů národnosti ukrajinské, ruské a běloruské žijících na území Československa
Ústavný zákon č. 74/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 179/1946 Sb., o udělení státního občanství krajanům z Maďarska
Zákon č. 102/1947 Sb., o nabývání a pozbývání československém státního občanství sňatkem, ve znění zákona č. 116/1949 Sb.
Zákon č. 174/1948 Sb., o zrušení domovského práva
Zákon č. 231/1948 Sb., na ochranu lidově demokratické republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 245/1948 Zb., o štátnom občianstve osôb maďarskej národnosti
Zákon č. 194/1949 Sb., o nabývání a pozbývání československého státního občanství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 34/1953 Sb., jímž některé osoby nabývají československého státního občanství
Ústavní zákon č. 143/1968, o československé federaci, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 165/1968 Sb., o zásadách nabývání a pozbývání státního občanství
Zákon ČNR č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákonné opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 39/1969 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve změně zákona č. 92/1990 Sb.
Zákon České národní rady č. 146/1971 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost národních výborů na některých úsecích státní správy, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 88/1990 Sb., kterým se mění a doplňují předpisy o nabývání a pozbývání československého státního občanství
Zákon ČNR č. 92/1990 Sb., kterým se mění zákon České národní rady č. 39/1969 Sb. , o nabývání a pozbývání státního občanství České socialistické republiky, ve znění zákonného opatření předsednictva České národní rady č. 124/1969 Sb.
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 137/1993 Sb., kterou se stanoví kritéria pro prokazování znalosti českého jazyka žadatelů o udělení státního občanství České republiky
Zákon č. 193/1999 Sb., o státním občanství některých bývalých československých státních občanů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 47/1958 Sb., o Úmluvě mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o úpravě státního občanství osob s dvojím občanstvím, ve znění vyhlášky č. 71/1981 Sb.
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 37/1961 Sb., o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o úpravě některých otázek státního občanství
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 71/1966 Sb.,o Úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 37/1974 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o úpravě dvojího státního občanství
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 61/1975 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 71/1981 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 96/1985 Sb., o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 72/1962 Sb., o Úmluvě o státním občanství vdaných žen
Úmluva č. 43/2002 Sb. m. s., o omezení případů bezdomovectví
Evropská úmluva o státním občanství č. 76/2004 Sb. m. s.
Úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti č. 108/2004 Sb. m. s.


II. Právní předpisy na úseku matrik

Obecný zákoník občanský (Císařský patent č. 946/1811 Sb. z. s.) – vybraná ustanovení
Zákon č. 268/1949 Sb., o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 55/1950 Sb., o užívání a změně jména a příjmení, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MV č. 479/1950 Ú.l., kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o užívání a změně jména a příjmení
Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 97/1963 Sb., o mezinárodním právu soukromém a procesním, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška FMV č. 22/1977 Sb., kterou se provádějí bližší předpisy k zákonu o matrikách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon ČNR č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu okresními a obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány obcí a okresními úřady, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MV č. 138/1993 Sb., o stanovení podmínek pro pověření obecních úřadů ověřováním shody opisu nebo kopie s listinou a ověřováním pravosti podpisu
Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška MV č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000, o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů


III. Právní předpisy související

Vládní nařízení č. 31/1951 Sb., o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států
Zákon č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
Ústava České republiky - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve znění Ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích, ve znění vyhlášky č. 340/2003 Sb.
Zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných čísel a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů
Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., Občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (43.8 + 36.1) *

 


 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru