+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část VH

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část VH

Vzdělávání vedoucích úředníků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti ve vodním hospodářství)

Rozsah 6 hodin

Cena 1 500 Kč

Místo konání PRAHA Baarova

Lektor(ka)

Jaroslava NIETSCHEOVÁ Ing. Michal KRÁTKÝ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky se správními činnostmi vykonávanými podřízenými úředníky v oblasti vodního hospodářství.

Program

Přehled činností vykonávaných podřízenými úředníky
Přehled právních předpisů. Aktuální novely právních předpisů, diskuze.
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-14/2012. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský
f.jan@institutpraha.cz
tel. 737 434 703

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Právní předpisy

Právní předpisy:
1. Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
2. Vyhláška č.20/2002 Sb., o způsobu a četnosti měření množství a jakosti vody, ve znění pozdějších předpisů

3. Vyhláška č. 431/2001 Sb., o obsahu vodní bilance, způsobu jejího sestavení a údajích pro vodní bilanci, ve znění pozdějších předpisů

4. Vyhláška č. 252/2013 Sb., o rozsahu údajů v evidencích stavu povrchových a podzemních vod a o způsobu zpracování, ukládání a předávání těchto údajů do informačních systémů veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů
5. Nařízení vlády č.401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech ve znění pozdějších předpisů
6. Vyhláška č.328/2018 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových, ve znění pozdějších předpisů
7. Vyhláška č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků, ve znění pozdějších předpisů
8. Vyhláška č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů
9. Vyhláška č. 471/2001Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění pozdějších předpisů
10. Vyhláška č.216/2011 Sb., o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl, ve znění pozdějších předpisů
11. Vyhláška č.225/2002 Sb., o podrobném vymezení staveb k vodohospodářským melioracím pozemků a jejich části a způsobu a rozsahu péče o ně, ve znění pozdějších předpisů
12. Vyhláška č. 236/2002 Sb., o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejích dokumentace, ve znění pozdějších předpisů
13. Vyhláška č.46/2015 Sb., o stanovení vodních nádrží a vodních toků, na kterých je zakázána plavba plavidel se spalovacími motory, a o rozsahu a podmínkách užívání povrchových vod k plavbě, ve znění pozdějších předpisů
14. Vyhláška č. 393/2010 Sb., o oblastech povodí, ve znění pozdějších předpisů
15. Vyhláška č. 24/2011 Sb., o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik, ve znění pozdějších předpisů
16. Vyhláška č.590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů
17. Vyhláška č. 49/2011 Sb., o vymezení útvarů povrchových vod, ve znění pozdějších předpisů
18. Vyhláška č. 5/2011 Sb., o vymezení hydrogeologických rajonů a útvarů podzemních vod, způsobu hodnocení stavu podzemních vod a náležitostech programů zjišťování a hodnocení stavu podzemních vod, ve znění pozdějších předpisů
19. Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., ze dne 29. ledna 2003 o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů
20. Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
21. Vyhláška č.137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
22. Vyhláška č. 157/2011 Sb., kterou se zrušuje vyhláška č. 159/2003 Sb., kterou se stanoví povrchové vody využívané ke koupání osob, ve znění pozdějších předpisů
23. Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů
24. Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci), ve znění pozdějších předpisů
25. Nařízení vlády č.40/1978 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Beskydy, Jeseníky, Jizerské hory, Krkonoše, Orlické hory, Šumava a Žďárské vrchy, ve znění pozdějších předpisů
26. Nařízení vlády č.10/1979 Sb., o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Brdy, Jablunkovsko, Krušné hory, Novohradské hory, Vsetínské vrchy a Žamberk – Králíky, ve znění pozdějších předpisů
27. Nařízení vlády č. 85/1981 Sb., České socialistické republiky ze dne 24. června 1981 o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy, ve znění pozdějších předpisů
28. Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
29. Vyhláška č.428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
30. Zákon č.500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
31. Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
32. Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů
33. Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
34. Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů
35. Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
36. Vyhláška č.526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů
37. Vyhláška č.268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů
38. Zákon č. 186/2006 Sb. o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění pozdějších předpisů
39. Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
40. Vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů
41. Vyhláška č. 23/2007 Sb., o podrobnostech vymezení vodních děl evidovaných v katastru nemovitostí České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
6. 12. 2022 2PKVUD1A222000 PRAHA Baarova Jaroslava NIETSCHEOVÁ Ing. Michal KRÁTKÝ 1 500 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (35.4 + 6.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru