Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část OH

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část OH

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při hospodaření s odpady)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků.

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky se správními činnostmi vykonávanými podřízenými úředníky v dané oblasti.

Program

Přehled činností vykonávaných podřízenými úředníky
Přehled právních předpisů. Aktuální novely právních předpisů, diskuze.
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-49/2012. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel:224 142 482
Organizační informace:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Právní předpisy

Vyhláška č. 341/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady a o změně vyhlášky č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, (vyhláška o podrobnostech nakládání s biologicky rozložitelnými odpady)

Vyhláška č. 351/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady , ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 352/2008 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady z autogramů, vybraných autogramů, o způsobu vedení jejich evidence a evidence odpadů vznikajících v zařízeních ke sběru a zpracování autogramů a o informačním systému sledování toků vybraných autogramů (o podrobnostech nakládání s autovraky)
Vyhláška č. 374 /2008 Sb., o přepravě odpadů a o změně vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 197/2003 S., o Plánu odpadového hospodářství České republiky
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů
Nařízení vlády č. 354/2002 Sb,. kterým se stanoví emisní limity a další podmínky pro
spalování odpadu
Zákon č. 76/2002Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ), ve znění pozdějších předpisů
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (38.7 + 26.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru