+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Vodní hospodářství

Kurz: ZOZ - Vodní hospodářství

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti ve vodním hospodářství.

Rozsah 56 hodin

Cena 35 410 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. Benešov, Zk. PRAHA Baarova

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazených do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti ve vodním hospodářství

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, správní řád, případové studie a praktické úkoly, práce s internetem jako zdrojem informací k obecné části, práce s právními předpisy, cvičné testy

zvláštní část:
Základní ustanovení zákona o vodách. Nakládání s vodami. Další povolení a opatření vodoprávního úřadu. Evidence a zápisy do katastru nemovitostí. Zjišťování a hodnocení stavu vod a plánování. Ochrana vodních poměrů. Odpadní vody a závadné látky. Vodní toky a jejich koryta. Vodní díla. Ochrana před povodněmi. Poplatky a platby podle zákona o vodách. Přestupky. Organizace veřejné správy a vodoprávní řízení. Sankce a řízení o jejich uložení. Vodovody a kanalizace pro veřejnou potřebu.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Jitka Nosková, e-mail j.nos@institutpraha.cz, telefon 224 943 322

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, e-mail z.hol@institutpraha.cz, telefon 224 943 333

Právní předpisy

• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 57/2016 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních
ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č.178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou vodních toků
ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování a hodnocení stavu jakosti těchto vod, ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 262/2012 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a akčním programu, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 137/1999 Sb., kterou se stanoví seznam vodárenských nádrží a zásady pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 183/2018 Sb., o náležitostech rozhodnutí a dalších opatření vodoprávního úřadu a o dokladech předkládaných vodoprávnímu úřadu, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 414/2013 Sb., o rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů a ohlášení, k nimž byl dán souhlas podle vodního zákona, a částí rozhodnutí podle zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci) ve znění pozdějších předpisů,
• Vyhláška č. 450/2005 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů
• Nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 328/2018 Sb. o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových ve znění pozdějších předpisů,
• Vyhláška č. 79/2018 Sb. o způsobu a rozsahu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území a jejich dokumentace, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 216/2011Sb. o náležitostech manipulačních řádů a provozních řádů vodních děl ve znění pozdějších předpisů,
• Zákon č.255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád) ve znění pozdějších předpisů,
- Zákon č. 250/2016 Sb, o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich ( z. č. 250/2016 Sb. ve znění pozdějších předpisů),
- Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění pozdějších předpisů

(aktualizace 9. 7. 2024)
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
26. 8. 2024 - 10. 12. 2024 1OZOOVHC242000 Př. Benešov
Zk. Benešov
Zk. PRAHA Baarova
Odborníci na ZOZ 35 410 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (17.1 + 18.2) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru