+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Životní prostředí a integrovaná prevence

Kurz: ZOZ - Životní prostředí a integrovaná prevence

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění

Rozsah 48 hodin

Cena 28 590 Kč

Místa konání Př. Benešov, Zk. PRAHA Baarova

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu správních činností zařazených do obecního úřadu, do městského úřadu, do magistrátu statutárního města nebo do magistrátu územně členěného statutárního města, do úřadu městského obvodu nebo úřadu městské části územně členěného statutárního města, do krajského úřadu, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadu městské části hlavního města Prahy

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevenci a omezování znečištění

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, zákon o obcích, zákon o krajích, zákon o hlavním městě Praze, správní řád, případové studie a praktické úkoly, práce s internetem jako zdrojem informací k obecné části, práce s právními předpisy,
cvičné testy

zvláštní část:
Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA+SEA), Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC).

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Helena Hladíková, tel: +420 734 448 567

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel.: +420 224 943 333

Odborná literatura

1. Posuzování vlivu na životní prostředí (EIA+SEA)
Metodické doporučení pro posuzování vlivů obecných koncepcí na životní prostředí -https://portal.cenia.cz/eiasea/dokumenty/dokumentSoubor/117/SOTPR-Vestnik leden 2019 priloha2-190206.pdf
www.mzp.cz
Metodický pokyn k zavedení jednotného environmentálního stanoviska do praxe správních orgánů - https://www.mzp.cz/cz/jednotne_environmentalni_stanovisko
Informační systém EIA - https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
Informační systém SEA - https://portal.cenia.cz/eiasea/view/SEA100_koncepce
www.cenia.cz
Metodické doporučení pro vyhodnocení vlivů PÚR ČR a ZÚR na životní prostředí - zveřejněno ve Věstníku MŽP (ročník XV - únor 2015 - částka 2)

2. Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
Informační systém IPPC www.mzp.cz/ippc (MŽP)
Webové stránky k IPPC www.ippc.cz (MPO)
https://helpdesk.cenia.cz/hdPublic/ippc/ https://helpdesk.cenia.cz(CENIA)
Příručka ochrany kvality ovzduší (Ing. et Ing. Ondřej Skoba - kap. 4.1.4. BAT, BREF - str. 452-464; 4.2.6. Integrované povolení – str. 509-519) ke stažení https://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/kvalita_ovzdusi/$FILE/OOO- prirucka_OPLZZ_komplet-20190708.pdf

Právní předpisy

Přehled relevantních právních předpisů včetně právních předpisů EU, odborné literatury a dalších zdrojů informací na úseku EIA, SEA:

1) Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
2) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
3) Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů
4) Zákon č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku, ve znění pozdějších předpisů
5) Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
6) Vyhláška č. 453/2017 Sb., o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí
7) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/92/EU o posuzování vlivů některých veřejných a soukromých záměrů na životní prostředí
8) Směrnice Evropského parlamentu a Rady Evropské unie 2001/42/ES o posuzování vlivů některých plánů a programů na životní prostředí
9) Úmluva Evropské hospodářské komise OSN o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících státní hranice E/EHK/1250 (Espoo úmluva)
10) Úmluva o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní
ochraně v záležitostech životního prostředí (Aarhuská úmluva)
11) Protokol o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí k Úmluvě o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států (Protokol SEA)


Přehled relevantních právních předpisů včetně právních předpisů EU, odborné literatury a dalších zdrojů informací na úseku IPPC:

1) Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci), ve znění pozdějších předpisů
2) Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci
3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o průmyslových emisích (integrované prevenci a omezování znečištění).
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
19. 8. 2024 - 27. 11. 2024 1OZZPIPB242000 Př. Benešov
Zk. PRAHA Baarova
Odborníci na ZOZ 28 590 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (43.8 + 13.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru