+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Ochrana obyvatel, krizové řízení

Kurz: ZOZ - Ochrana obyvatel, krizové řízení

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při zajištění ochrany obyvatel a krizovém řízení

Rozsah 60 hodin

Cena 31 020 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při ochraně obyvatelstva a krizovém řízení.

Program

Obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část:
Úvod do problematiky krizového řízení (KŘ), obecné principy krizového řízení (úkoly, funkce), legislativa, ochrana obyvatelstva, integrovaný záchranný systém, zajištění obrany státu, hospodářská opatření pro krizové stavy, systém krizového řízení v oblasti zdravotnictví.
Krizové řízení při nevojenských krizových situacích, krizové plány a jejich skladba (havarijní plány, plány krizové připravenosti, typové plány, operační plány), kritická infrastruktura, metody zpracování krizové dokumentace, orgány krizového řízení a vzájemné vazby,
bezpečnostní rady a jejich činnost, činnost krizových štábů na jednotlivých úrovních, prevence mimořádných událostí.
Systém krizového řízení v ČR, EU a NATO, činnost povodňových komisí a ochrana před povodněmi, prevence mimořádných událostí.
Obrana státu, místo a úloha orgánů KŘ při zajišťování obrany ČR, systém plánování obrany státu, krizový management v rezortu obrany,
místo a úloha ozbrojených sil ČR v systému KŘ v rámci EU a NATO.
Ochrana obyvatelstva, stručná historie CO v ČR, ochrana obyvatelstva (civilní ochrana) v zemích EU, legislativa – zákony, vyhlášky, předpisy, terminologie, varování, vyrozumění a způsob poskytování tísňových informací, evakuace a nouzové přežití obyvatelstva, ukrytí obyvatelstva, požadavky ochrany obyvatelstva v územním stavebním řízení, stavebně technické požadavky na stavby CO a stavby dotčené požadavky CO, kontroly staveb CO a staveb dotčených požadavky CO, individuální ochrana obyvatelstva včetně improvizované ochrany, ochrana obyvatelstva při MU (mimořádná událost), příprava obyvatelstva k sebeochraně a vzájemné pomoci při vzniku MU, ochrana obyvatelstva v havarijních plánech.
Ochrana ekonomiky (ekonomická bezpečnost), systém KŘ v oblasti dopravy, krizové stavy a doprava, organizace KŘ v dopravě, dopravní infrastruktura, mezinárodní spolupráce, systém KŘ v oblasti informačních a komunikačních systémů, systém KŘ v bankovním a finančním sektoru, systém KŘ v oblasti průmyslu a obchodu, působnost MPO, zastoupení MPO v bezpečnostní struktuře ČR, regulační opatření,
výhled opatření ministerstva v oblasti KŘ a plánování, aktivity MPO v rámci činnosti orgánů NATO, systém KŘ v oblasti zemědělství, narušení významných vodních děl se vznikem zvláštní povodně, narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu, narušení dodávek potravin velkého rozsahu, epifytie, enzootie.
Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, bezpečnost státu a její zajištění mimo období krizových stavů, zajištění vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku za krizových stavů, krizové řízení a plánování u MV a bezpečnostních složek.
Hospodářská opatření pro krizové stavy (HOPKS),
místo a úloha HOPKS jako nedílné součásti bezpečnostního systému ČR, základní pojmy, principy fungování a nástroje realizace systému HOPKS včetně místa a úlohy správních úřadů a územních samosprávních celků, systém nouzového hospodářství, systém hospodářské mobilizace, státní hmotné rezervy, regulační opatření.
Integrovaný záchranný systém a požární ochrana, legislativa IZS – zákony, vyhlášky, předpisy, terminologie, složky IZS, použití IZS,
koordinace složek IZS při společném zásahu, postavení a úkoly státních orgánů a orgánů územních samosprávných úřadů při přípravě na mimořádné události a při provádění záchranných a likvidačních prací,
práva a povinnosti právnických a fyzických osob při mimořádných událostech, dokumentace IZS, spojení, tísňová volání, technologie TCTV, legislativa požární ochrany – zákony, nařízení vlády, vyhlášky, předpisy krajů, terminologie, základní rozdělení požární ochrany na oblasti prevence a represe, oblast prevence a státního požárního dozoru – základní pojmy, dokumentace a školení, státní požární dozor – výkon státní správy včetně kontrolní činnosti, oblast požární represe - organizace HZS ČR, SDH, druhy a kategorie jednotek, oblast požární represe - plošné pokrytí území ČR jednotkami požární ochrany, státní správa krajů, samostatná a přenesená působnost obcí, zřízení jednotky SDH obce a další dokumentace požární ochrany obce, ekonomické aspekty.
Krizové řízení v oblasti zdravotnictví, úvod do problematiky, zdravotnictví a IZS, krizové situace ve zdravotnictví, KŘ zdravotnictví a obrany státu, hospodářská opatření pro krizové stavy v oblasti zdravotnictví, podpora přípravy.
Ochrana utajovaných informací, stupně utajení, stupně bezpečnostních prověrek, doba platnosti

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Ing. Jaroslav Vobr, j.vob@institutpraha.cz, tel. +420 739 960 639

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 333

Právní předpisy

Ústava České republiky (ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 347/1997 Sb., 300/2000 Sb., 448/2001 Sb., 395/2001 Sb. a 515/2002 Sb.),
Ústavní zákon č. 300/2000Sb., změna ústavy a ústavního zákona č. 110/1998 Sb.,
Ústavní zákon č.110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.,
Zákon č. 273/2008 Sb. o Policii ČR,
Zákon č. 59/ 2006 Sb. o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými přípravky a o změně zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 320/2002 Sb., o změně a zrušení některých zákonů v souvislosti s ukončením činnosti okresních úřadů, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o prevenci závažných havárií),
Zákon č. 412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informacích a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zejména novela zákon č. 237/2000 Sb.),
Zákon č. 413/2005 Sb., o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti a jejím zajišťování (branný zákon),
Zákon č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území postiženého živelní nebo jinou pohromou a o změně zákona 363/1999 Sb. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) ve znění pozdějších předpisů (zákon o státní pomoci při obnově území),
Zákon č. 77/2002 Sb., akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů - zejména § 17,
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 67/2000 Sb., ze dne 25. února 2000, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 238/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 238/2000 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů ,
Zákon č. 241/2000 Sb., o hospodářských opatřeních pro krizové stavy a o změně některých souvisejících zákonů, Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb.,
Zákon č. 166/1999 Sb., ze dne 13. července 1999 o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů
(veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů ,
Zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách české republiky, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 220/1999 Sb., o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze, ve znění pozdějších předpisů (pouze orientačně),
Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů (pouze orientačně),
Zákon č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 111/1994 Sb., ze dne 26. dubna 1994 o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů,
Zákon č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních, ve znění zákona č.161/1993 Sb.,
Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (zejména novela zákona č. 237/2000 Sb.),
Zákon č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů

Nařízení vlády, vyhlášky, směrnice, sdělení:

Nařízení vlády č. 522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 51/2004 Sb. o plánování obrany státu,
Nařízení vlády č. 147/2003 Sb., kterým se zrušuje nařízení vlády č. 259/1999 Sb., o střežení některých objektů důležitých pro obranu státu,
Nařízení vlády č. 462/2000 Sb., k provedení § 27 odst. 8 a § 28 odst. 5 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 463/2000 Sb., o stanovení pravidel zapojování do mezinárodních záchranných operací, poskytování a přijímání humanitární pomoci a náhrad výdajů vynakládaných právnickými osobami a podnikajícími fyzickými osobami na ochranu obyvatelstva, ve znění pozdějších předpisů,
Nařízení vlády č. 246/1998 Sb. kterým se stanoví seznamy utajovaných skutečností, ve znění pozdějších předpisů,

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 250/2006 Sb., kterou se stanoví rozsah a obsah bezpečnostních opatření fyzické ochrany objektu nebo zařízení zařazených do skupiny A nebo do skupiny B,
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 375/2005 Sb., o stavech nouze v plynárenství,
Vyhláška č. 523/2005 Sb., o bezpečnosti informačních a komunikačních systémů a dalších elektronických zařízení nakládajících s utajovanými informacemi a o certifikaci stínících komor,
Vyhláška č. 524/2005 Sb., o zajištění kryptografické ochrany utajovaných informací,
Vyhláška č. 525/2005 Sb., o provádění certifikace při zabezpečování kryptografické ochrany utajovaných informací,
Vyhláška č. 526/2005 Sb., o stanovení vzorů používaných v oblasti průmyslové bezpečnosti a o seznamech písemností a jejich náležitostech nutných k ověření splnění podmínek pro vydání osvědčení podnikatele a o způsobu podání žádosti podnikatele(vyhláška o průmyslové bezpečnosti),
Vyhláška č. 527/2005 Sb., o stanovení vzorů v oblasti personální bezpečnosti a bezpečnostní způsobilosti a o seznamech písemností přikládaných k žádosti o vydání osvědčení fyzické osoby a k žádosti o doklad o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby a o způsobu podání těchto žádostí( vyhláška o personální bezpečnosti),
Vyhláška č. 528/2005 Sb., o fyzické bezpečnosti a certifikaci technických prostředků,
Vyhláška č. 529/2005 Sb., o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací,
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva,
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice,
Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 225/2001 Sb., kterou se stanoví postup při vzniku a odstraňování stavu nouze v teplárenství,
Vyhláška Ministerstva vnitra č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška SSHR č. 498/2000 Sb., o plánování a provádění hospodářských opatření pro krizové stavy ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška Ministerstva obrany č. 280/1999 Sb., kterou se stanoví postup při uplatňování požadavku na určení věcných prostředků a jejich převzetí, postup při uplatňování požadavku na určení fyzických osob k pracovní výpomoci nebo k pracovní povinnosti a kterou se stanoví náležitosti a vzor dodávacího příkazu, náležitosti a vzor dokladu o převzetí věcného prostředku, náležitosti a vzor dokladu o vrácení věcného prostředku a náležitosti a vzor povolávacího příkazu, ve znění pozdějších předpisů,
Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 434/1992 Sb. o zdravotnické záchranné službě, ve znění pozdějších předpisů,

Směrnice MV č.j. PO – 365/IZS-2004, kterou se stanoví jednotná pravidla uspořádání krizového štábu kraje a obce, jeho uvedení do pohotovosti, vedení dokumentace a některé další podrobnosti,
Směrnice ministerstva zemědělství č.j. 41658/2001-6000 ze dne 20. prosince 2001, kterou se upravuje postup orgánů krajů, okresních úřadů a orgánů obcí k zajištění nouzového zásobování pitnou vodou při mimořádných událostech a za krizových stavů Službou nouzového zásobování vodou, která byla zveřejněna ve Věstníku vlády částka 10.,
Sdělení FMZV č.168/1991 Sb., - Dodatkové protokoly I a II k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o ochraně obětí mezinárodních ozbrojených konfliktů a konfliktů nemající mezinárodní charakter, přijatých v Ženevě dne 8. června 1977,

Koncepce ochrany obyvatelstva do roku 2013 s výhledem do roku 2020.
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
2. 8. 2021 - 26. 10. 2021 1OZOOKRB212000 Benešov Odborníci na ZOZ 31 020 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (45.7 + 1.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru