+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Památková péče

Kurz: ZOZ - Památková péče

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy

Rozsah 64 hodin

Cena 36 740 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy a schopnost aplikovat tyto znalosti v praxi.

Program

Obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část:
Úvod do problematiky památkové péče, dějiny památkové péče v českých zemích v evropských souvislostech, přehled vývoje teoretických konceptů ochrany památek, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.
Předmět památkové ochrany, kategorie kulturní památky, povinnosti vlastníka v řízení o prohlášení věci za kulturní památku, řízení o prohlášení věci za kulturní památku a řízení o zrušení prohlášení věci za kulturní památku, prohlášení kulturní památky za národní kulturní památku, prohlášení území za památkovou rezervaci nebo památkovou zónu.
Péče o předmět památkové ochrany, povinnosti vlastníka v péči o kulturní památku, ochranná opatření při jejich neplnění a pro zajištění péče o kulturní památky, povinnosti ostatních osob a orgánů veřejné správy v péči o kulturní památky, právo státu na přednostní koupi národních kulturních památek a movitých kulturních památek, zabezpečení kulturní památky na náklad jejího vlastníka, vyvlastnění nemovité kulturní památky, prostředí kulturní památky a nástroje jeho ochrany a zachování, vymezení ochranného (památkového) pásma v územním řízení, omezení nebo zákaz činností v ochranném pásmu. Obnova kulturních památek a úpravy na nemovitostech, které nejsou kulturními památkami, ale nalézají se v památkové rezervaci, památkové zóně anebo v ochranném (památkovém) pásmu, náležitosti žádosti o vydání závazného stanoviska, písemné vyjádření odborné organizace státní památkové péče a součinnost orgánů památkové péče s touto organizací, stanovování podmínek přípustnosti provedení zamýšlených prací, vztah ke stavebnímu zákonu, povolení k obnově (restaurování) kulturních památek, jež jsou díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi, odstranění památkově chráněné stavby, příspěvky poskytované na obnovu kulturních památek, pojem zvýšených nákladů spojených s obnovou kulturní památky, proplácení, úspora a vrácení poskytnutého příspěvku, vztah k rozpočtovým pravidlům, programy Ministerstva kultury ČR na úseku památkové péče, přemístění kulturní památky, užívání kulturní památky pro vědecký výzkum a výstavní účely, vývoz kulturních památek.
Odborně metodická východiska péče o památkový fond, současná teoretická východiska památkové péče, hodnocení kulturních statků, principy památkového urbanismu a metody péče o památkové rezervace a zóny, metody péče o architektonické kulturní památky a jejich interiéry včetně možností užití historických i novodobých konstrukcí, materiálů a technologií, restaurování kulturních památek (výtvarné umění, umělecká řemesla), evidence kulturních památek v Ústředním seznamu kulturních památek, mezinárodní odborné dokumenty využívané v památkové péči.
Archeologické výzkumy a archeologické nálezy, osoba oprávněná k provádění archeologických výzkumů a její povinnosti, pojem území s archeologickými nálezy, povinnosti stavebníka, dohoda o provedení archeologického výzkumu, úhrada nákladů spojených s provedením tohoto výzkumu, pojem archeologického nálezu, náhodný archeologický nález a odměna proplácená nálezci, zabezpečení péče o archeologické nálezy.
Organizační uspořádání systému památkové péče, orgány státní památkové péče, působnost, vzájemný vztah a postavení v systému veřejné správy, památková inspekce, komise, konzervátoři a zpravodajové státní památkové péče, odborná organizace státní památkové péče, činnost a součinnost se správními úřady při výkonu státní památkové péče, úloha obcí a krajů v samostatné působnosti na daném úseku.
Sankce, koncepce, mezinárodní závazky, ukládání pokut za porušení povinnosti podle zákona 20/1987 Sb., koncepce účinnější péče o památkový fond v ČR, mezinárodní závazky (úmluvy), jimiž je ČR na úseku památkové péče vázána a jejich postavení v našem právním řádu, metody práce s judikaturou a odbornou literaturou při výkonu státní památkové péče.
Správa sbírek muzejní povahy
Ochrana movitého kulturního dědictví, úvod do dějin muzejnictví v Evropě s bližším zaměřením na české země, zákon č. 122/2000Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů a vyhláška k jeho provedení (č. 275/2000 Sb.) a základní současné metody odborné péče o sbírky muzejní povahy, předměty kulturní hodnoty, ochrana kulturních statků při vývozu včetně vývozu z celního území ES a jejich ochrana před nezákonným vývozem (zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, zákon č. 214/2002 Sb. o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropského společenství).
Péče o movité kulturní dědictví, integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví (ISO), zabezpečení příslušných objektů, spolupráce s Policií ČR, poskytování dotací ze státního rozpočtu.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, mobil: 733 129 063, tel: 224 943 324

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, ( 224 943 333, 732 999 007)

Odborná literatura

Část A – Památková péče

1.Zákon o státní památkové péči doplněný judikaturou a výkladovými stanovisky www.mkcr.cz,
2.Vajčner, Jiří: Úvod do památkové péče, Praha 2009.
3.Zídek, Martin; Klusoň, Jiří: Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem, Praha 2005.
4.Zídek, Martin; Klusoň, Jiří: Státní památková péče a vazba na stavební zákon, Praha 2007.
5.Varhaník, Jiří; Malý, Stanislav: Zákon o státní památkové péči, Komentář, Praha 2011.
6.Vedral, Josef: Správní řád, komentář, Praha 2012.
7.Koncepce památkové péče v České republice na léta 2017 – 2020, www.mkcr.cz,
8.H. Sedlmayer: Demolovaná krása. Praha 1992
9.M. Dvořák: Katechismus památkové péče. Praha 1991
10.V. Richter: Památka a péče. Praha 1993
11.K současným problémům péče o památky – Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha 1997
12.Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví. Praha 2001
13.A. Riegel, Moderní památková péče. Praha 2003

Odborné příspěvky a články
1.Klusoň, Jiří; Zídek, Martin: Nový stavební zákon a změny zákona o státní památkové péči, in: Zprávy památkové péče č. 6/2006 a č. 1/2007.
2.Láska, Vojtěch: Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe, in: Památky středních Čech, XIV, 2000, č. 2, str. 1 – 27.
3.Líbal, Dobroslav: Listina základních práv a svobod a památková péče, in: Zprávy památkové péče, ročník LIV/1994, mimořádná příloha č. 7, str. 1-2.
4.Líbal, Dobroslav: Základní principy Benátské charty, in: Zprávy památkové péče, ročník LV/1995, str. 3 – 6;
5.Magrot, Miroslav: Ochrana nemovitého kulturního dědictví v Portugalsku, in: Zprávy památkové péče, ročník LXXII/2012, č. 3, str. 208 – 210.
6.Nováková, Alena: Problematika reklamních plachet v památkově chráněných územích, in: Zprávy památkové péče, ročník LXXII/2012, č. 2, str. 129 – 130.
7.Radová, Milena: Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska, in: Památky a příroda, XII, 1/1987, str. 1 - 9, č. 2, str. 65 – 75.
8. Štulc, Josef: K ožívání romantických koncepcí a puristických metod při komplexní obnově stavebních památek, in: Památky a příroda, 3/1984, str. 129-142.
9.Štulc, Josef: K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek, in: Památky a příroda, 3/1987, str.129-147.
10.Tupý, Michal; Zídek, Martin: Právní novinky z památkové péče, in: Zprávy památkové péče, ročník LXXII/2012, č. 1, str. 53 – 56.
11.Vajčner, Jiří: Precedentní rozsudky Nejvyššího správního soudu v Brně k prohlašování věcí za kulturní památky, in: Zprávy památkové péče 65/2005, č. 1, str. 74 - 77.
12.Varhaník, Jiří: K vydávání závazných stanovisek, in: Zprávy památkové péče, ročník LIV/1994, č. 2, str. 59 – 60.
13.Varhaník, Jiří: K právní úpravě archeologických výzkumů, in: Zprávy památkové péče, ročník LIV/1994, č. 3, str. 95 – 96.
14.Varhaník, Jiří: K vymezování ochranných pásem, in: Zprávy památkové péče, ročník LV, č. 4, str. 139 - 141.
15.Varhaník, Jiří: Významný judikát Nejvyššího soudu, in: Archeologické rozhledy LVII-2005, str. 209 - 211.
16.Vícha, Ondřej: K právní ochraně kulturních statků v Antarktidě, in: Zprávy památkové péče, ročník LXXII/2012, č. 6, str. 467 – 470.
17.Zídek, Martin: Několik slov o právní ochraně církevních památek, in: Stavební kniha 2012 - Církevní stavby, Praha 2012, str. 16 – 20.
18.Zídek, Martin: Několik postřehů k právní úpravě demolice stavby v památkově chráněném území na žádost jejího vlastníka, in: in: Zprávy památkové péče, ročník LXXII/2012, č. 4, str. 297 – 301.
19.Malíř, Jan: Štrasburský soud a ochrana kulturního dědictví v Evropě, in: Zprávy památkové péče, ročník LXXV/2015, č. 1, str. 49 – 64.
20.Tupá, Kateřina: Restaurátorský průzkum podle zákona o státní památkové péči, in: Restaurování a ochrana uměleckých děl – Restaurování a obnova, Pardubice 2013, str. 10 – 11.
21.Tupý, Michal, Zídek, Martin: Nový občanský zákoník a památková péče, in: Zprávy památkové péče, ročník LXXIII/2013, č. 6, str. 555 – 557.
22.Tupý, Michal, Zídek, Martin: Několik poznámek k právní otázce používání detektorů v oblasti archeologie, in: Zprávy památkové péče, ročník LXXV/2015, č. 6, str. 585 – 588.
23.Vajčner, Jiří, Zídek, Martin: Návrh zákona o ochraně památkového fondu, in: Zprávy památkové péče, ročník LXXV/2016, č. 1, str. 75 – 79.
24.Vícha Ondřej: Ochrana světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO v středoevropském právním kontextu, in: Zprávy památkové péče, ročník LXXIV/2014, č. 1, str. 76 – 78.

Speciální odborné časopisy
Časopis Zprávy památkové péče, časopis Průzkumy památek, odborně metodické publikace vydávané Národním památkovým ústavem pro sjednocení odborně metodických východisek při výkonu státní památkové péče, výroční zprávy o činnosti a webové stránky Národního památkového ústavu, webové stránky Ministerstva kultury.

Soupisy a slovníky památek a historických sídel a další, zejména souborné publikace – např. Umělecké památky Čech (red. E. Poche, 1977, 1978, 1980, 1982), Staletí kolem nás (J. Herout, 1981), Atlas památek (K. Kuča, 2002), Konstrukce historických staveb (J. Škabrada, 2003), Umělecké památky Moravy a Slezska (B. Samek, 1994, 1999), Města a městečka Čech, Moravy a Slezska (K. Kuča, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002), Dějiny hmotné kultury (J. Petráň, 1985, 1995, 1997), Úvod do teorie a dějin památkové péče I-II (V. Vinter, 1982, skripta FF UK v Praze, 2. vyd.), Základy péče o stavební památky (B. Štorm, 1965), Lidová architektura (V. Frolec, J. Vařeka, 1983), Teorie městských památkových rezervací 1900-1975 (I. Hlobil, 1985), Principy památkového urbanismu (K. Kuča, V. Kučová, 2000), Výkladový slovník – malířství, grafika a restaurátorství (R. Kubička, J. Zelinger, 2004), Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana (Praha 1998);

Speciální odborné práce (články) – např. K ožívání romantických koncepcí a puristických metod při komplexní obnově stavebních památek (J. Štulc, in: Památky a příroda, č. 3/1984, s. 129-142), K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek (J. Štulc, in: Památky a příroda, č. 3/1987, s.129-147), Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska (M. Radová, in: Památky a příroda, č. 1-2/1987, s. 1-9, 65-75), Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe (V. Láska, in: Památky středních Čech, č. 2/2000, s. 1-27);

Část B - Správa sbírek

Žalman a kol.: Příručka muzejníkova I. Praha 2002
P. Jirásek, Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Praha 1999
Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha 1
Oběžník o nutnosti a potřebnosti inventarizace a katalogizace církevních kulturních statků. Praha 2001

Právní předpisy

Část A – Památková péče

Základní právní předpisy:
1.Zákon č. 20/1987 ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů,
3.Vyhláška Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy,
4.Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón,
5.Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb.m.s.
6.Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb.m.s.

Některé další právní předpisy
1.Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
2.Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů,
3.Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,
4.Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů,
5.Úmluva na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu a Protokolu k ní, č. 94/1958 Sb.,
6.Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954 Haag, č. 71/2007 Sb.m.s.,
7.Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, č. 159/1991 Sb.,
8. Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád, ve znění pozdějších předpisů
9. Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
10. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 o vstupu a dovozu kulturních statků a Prováděcí nařízení Komise (EU) 2021/1079 ze dne 24. června 2021, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/880 o vstupu a dovozu kulturních statků.

Část B – Správa sbírek

1.Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
2.Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů
3.Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
4.Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropských společenství
5.Nařízení Rady (EHS) č. 116/2009 ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 947/01
6.Nařízení Komise (EHS) č. 752/93 provádějící nařízení Rady č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1526/98
7.Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
8.Metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi), MK ČR č. j. 53/2001 (publikováno na webových stránkách Ministerstva kultury)
9.Metodický pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí, MK ČR č. j. 14.639/2002,
(publikováno na webových stránkách Ministerstva kultury
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
9. 10. 2023 - 19. 12. 2023 1OZOOPPB232000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
8. 1. 2024 - 28. 3. 2024 1OZOOPPA241000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (13.2 + 41.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru