+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Veřejný pořádek

Kurz: ZOZ - Veřejný pořádek

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při přestupkovém řízení ve věci pořádku ve státní správě, pořádku v územní samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku

Program

Správní řízení ve vztahu k řízení o přestupcích, základní pravidla řízení
o přestupcích, vyloučení oprávněných úředních osob nebo členů kolegiálního správního orgánu, doručování písemností, správní rozhodnutí a jeho oznámení, odvolací řízení, přezkoumání rozhodnutí správních orgánů soudem, výkon správních rozhodnutí (podmínky, příslušnost orgánů a opravné prostředky při výkonu rozhodnutí), vymáhání peněžitých i nepeněžitých plnění podle daňového a správního řádu.
Spolupráce správních orgánů a orgánů činných v trestním řízení, (společné znaky přestupků a trestných činů, formální a materiální stránka přestupku a trestného činu, okolnosti vylučující protiprávnost v zákoně o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich, dále jen „zákon o přestupcích“), procesní část (správní řízení trestní, možnost předat věc pokud nejde o přestupek).
Obecná část přestupkového práva, pojem přestupku (zákonná definice, pojmové znaky), vztah přestupků k trestným činům, základy odpovědnosti za přestupek
fyzických osob, právnických osob a fyzických podnikajících osob, časová a místní působnost zákona o přestupcích, osobní působnost zákona o přestupcích (osoby, jejichž jednání mající znaky přestupku nelze jako přestupky projednat, postup správních orgánů vůči těmto osobám), správní tresty za přestupek (druhy a výměra správních trestů, zásady jejich ukládání a zásady pro určení a druhu výměru správního trestu), omezující opatření a zabrání věci jako druh ochranného opatření, postih a projednávání přestupků mladistvých (mladistvý a nezletilý, ukládání správních trestů, zvláštní ustanovení o projednávání přestupků mladistvých), zánik odpovědnosti za přestupek a zánik práva na výkon sankce.
Právní úprava řízení o přestupcích, prameny právní úpravy řízení o přestupcích
a jeho základní zásady (vztah zákona o přestupcích a správního řádu, navazující
a související procesní předpisy), věcná příslušnost v řízení o přestupcích (co se rozumí věcnou příslušností, které správní orgány jsou věcně příslušné, věcná příslušnost obcí), místní příslušnost v řízení o přestupcích, funkční příslušnost
v řízení o přestupcích (co se rozumí funkční příslušností, rozbor této problematiky ve vztahu k obcím), účastníci řízení o přestupku (kdo je účastníkem a v jakém rozsahu, způsobilost účastníka v řízení samostatně jednat, procesní práva a povinnosti účastníků), osoby účastné na řízení o přestupcích (osoba přímo postižená spácháním přestupku, zákonný zástupce a opatrovník mladistvého, OSPOD), zastupování v řízení o přestupcích, zahájení řízení o přestupku (způsob zahájení, kdy je řízení zahájeno, podklad pro zahájení řízení), součinnost státních orgánů, obcí a orgánů policie se správními orgány při projednávání přestupků, činnost správního orgánu před zahájením řízení o přestupku (úkony správního orgánu před zahájením řízení, podklad pro zahájení řízení, problematika povinnosti podat vysvětlení, odložení věci a předání věci), příkaz, ukládání napomenutí a pokuty příkazem na místě, příkaz a příkazový blok (podmínky, správní tresty, příslušnost, přezkum zákonnosti uložené pokuty).
Zjišťování podkladů pro rozhodnutí (podklady pro rozhodnutí, dokazování), zajištění průběhu a účelu řízení o přestupku (zajišťovací prostředky podle správního řádu
a zákona o přestupcích a jejich právní úprava), rozhodnutí o přestupku (požadavky kladené na rozhodnutí, jeho obsahové a formální náležitosti, lhůta pro vydání rozhodnutí, právní moc a vykonatelnost rozhodnutí), oznámení rozhodnutí
o přestupku a doručování písemnosti.
Zastavení řízení o přestupku, podmínečné upuštění od uložení správního trestu, narovnání, náhrada škody způsobené přestupkem, náhrada nákladů řízení
o přestupku, přezkoumání rozhodnutí v odvolacím řízení (podmínky odvolání a jeho právní účinky, průběh odvolacího řízení, rozhodnutí o odvolání), podmínky výkonu
a příslušnost k výkonu rozhodnutí o přestupku, prostředky výkonu rozhodnutí
o přestupku.
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích - vybrané skutkové podstaty přestupků dle § 4, § 5, § 7 a § 8. Přestupky proti pořádku ve státní správě
a přestupky proti pořádku v územní samosprávě, přestupky proti veřejnému pořádku přestupky proti občanskému soužití, přestupky proti majetku. Jejich skutkové podstaty, vztah ke korespondujícím trestným činům, formy zavinění, správní tresty
a evidence těchto přestupků a příslušnost k jejich projednávání.
Praktická cvičení seznámení s náležitostmi a strukturou rozhodnutí a usnesení vydávaných v souvislosti řízením o přestupku (zejména rozhodnutí o přestupku,
o vině, rozhodnutí o zastavení řízení, rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty, usnesení o předvedení), vyhotovování výroků rozhodnutí a usnesení, vyhotovování poučení o opravném prostředku, vyhotovování dalších důležitých úkonů v řízení
o přestupku (např. předvolání, protokolu o ústním jednání, odložení věci).

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, mobil: 733 129 063, tel: 224 943 324

Informace o přihláškách a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, ( 732 999 007, 224 943 333)

Odborná literatura

Vedral: Zákon o hlavním městě Praze. IMS, 2005
Vedral: Správní řád – komentář, 2. vydání, Bova Polygon Praha 2012
Jemelka, Pondělíčková, Bohadlo: Správní řád – komentář, 4. vydání, C.H.Beck, Praha 2013

Právní předpisy

Ústava České republiky - Ústavní zákon ČNR č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Usnesení předsednictva ČNR o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky č. 2/1993 Sb., ve znění Ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
Zákon ČNR č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 280/2021 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.9 + 35.1) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru