+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Sociálně-právní ochrana dětí

Kurz: ZOZ - Sociálně-právní ochrana dětí

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při sociálně právní ochraně dětí.

Rozsah 64 hodin

Cena od 31 020 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků, podílející se na výkonu správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správní činnosti při sociálně-právní ochraně dětí

Program

Obecná část: Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.

Zvláštní část: Zahrnuje získání znalostí a dovedností z oblasti: úvod do sociálně-právní ochrany dětí (dále jen „SPO“), orgány SPO, zprostředkování náhradní rodinné péče, vybraná ustanovení zákona č. 94/1963 Sb., o rodině, posuzování žadatelů a dětí pro náhradní rodinnou péči, sociální práce jako profese, péče o děti, které vyžadují zvýšenou pozornost, sociálně-právní ochrana dětí v situacích domácího násilí, sociální služby pro rodiny s dětmi, základní principy zákona o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních, vybraná ustanovení občanského zákoníku, občanského soudního řádu, trestního zákona, trestního řádu a zákona o přestupcích, dávkové systémy sociální ochrany obyvatel, aplikace správního řádu při SPO, vyhodnocování situace dítěte a jeho rodiny a individuální plán ochrany dítěte.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, mobil: 733 129 063, tel: 224 943 324

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, ( 224 943 333, 732 999 007)

Odborná literatura

Publikace:

Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (komentář), Linde s.r.o., Praha 3, Roháčova 7
Zákon o rodině (komentář), C-H- Beck
Zákon o rodině (komentář), Linde, a.s. Praha 1, Opletalova 35
Zákon o soudnictví ve věcech mládeže ( komentář) , C-H-Beck 2004
Vybrané mezinárodní dokumenty v péči o rodinu a děti, MPSV 2000
Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese, Portál,
Řezníček, I.: Metody sociální práce, Slon
Šárka Špeciánová : Ochrana týraného a zneužívaného dítěte, Linde, s.r. o, Praha 3, Jeseniova 1
Věra Novotná, Lenka Průšová : K vybraným otázkám osvojování dětí , Linde, s.r. o, Praha 3, Jeseniova 1
Šárka Špeciánová, Právní manuál pro sociálně-právní ochranu dětí , Linde, s.r. o, Praha 3, Jeseniova 1


Odborné časopisy:

Právo a rodina
Veřejná správa
Děti a my
Psychologie Dnes
Právní rozhledy

Právní předpisy

Právní předpisy a mezinárodní dokumenty:

Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky
Sdělení FMZV č. 104/1991 Sb., o Úmluvě o právech dítěte
Sdělení MZV č. 38/1998 Sb., o sjednání Úmluvy o občanskoprávních aspektech mezinárodních únosů
Sdělení MZV č. 43/ 2000 Sb.m.s. o přijetí Úmluvy o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení
Sdělení MZV č. 132/2000 Sb.m. s .o přijetí Evropské úmluvy o osvojení dětí
Sdělení MZV č. 54/2001 Sb.m.s. o přijetí Evropské úmluvy o výkonu práv dětí
Sdělení MZV č. 141/2001 Sb.m. s. o přijetí Úmluvy o pravomoci orgánů, použitelném právu, uznávání, výkonu a spolupráci ve věcech rodičovské zodpovědnosti a opatření k ochraně dětí
Sdělení MZV č. 91/2005 Sb.m.s. o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
Sdělení MZV č. 45/2003 Sb.m.s. o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
Sdělení MZV č. 74/2013 Sb.m.s. o sjednání Opčního protokolu
k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
Sdělení MZV č. 28/2016 Sb.m.s. o sjednání Opčního protokolu
k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. 11. 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozsudků ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000
Nařízení Rady (ES) č. 4/2009 ze dne 18. prosince 2008 o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí a o spolupráci ve věcech vyživovacích povinností
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 883/2004 ze dne 29. dubna 2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 987/2009 ze dne 16. září 2009, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení (ES) č. 883/2004 o koordinaci systémů sociálního zabezpečení.

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších přepisů
Zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
Zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 349/1999 Sb., o Veřejném ochránci práv
Zákon č. 186/2011 Sb., o poskytování součinnosti pro účely řízení před některými mezinárodními soudy a jinými mezinárodními kontrolními orgány
Vyhláška Ministerstva práce a sociálních věcí č. 473/2012 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o sociálně-právní ochraně dětí
Směrnice Ministerstva práce a sociálních věcí č. j. 2013/26780-21 ze dne 19. září 2013 o stanovení rozsahu evidence dětí a obsahu spisové dokumentace o dětech vedené orgány sociálně-právní ochrany dětí a o stanovení rozsahu evidence a obsahu spisové dokumentace
v oblasti náhradní rodinné péče

 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
17. 10. 2022 - 20. 12. 2022 1OZOSPOH222000 Benešov Odborníci na ZOZ 31 020 Kč
2. 1. 2023 - 7. 3. 2023 1OZOSPOA231000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
13. 3. 2023 - 18. 5. 2023 1OZOSPOB231000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
13. 3. 2023 - 25. 5. 2023 1OZOSPOC231000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
11. 4. 2023 - 20. 6. 2023 1OZOSPOD231000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
17. 4. 2023 - 29. 6. 2023 1OZOSPOE231000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
21. 8. 2023 - 7. 12. 2023 1OZOSPOH232000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
21. 8. 2023 - 5. 12. 2023 1OZOSPOG232000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
9. 10. 2023 - 19. 12. 2023 1OZOSPOJ232000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč
9. 10. 2023 - 14. 12. 2023 1OZOSPOI232000 Benešov Odborníci na ZOZ 36 740 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (24.4 + 12.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru