+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Řidičské průkazy

Kurz: ZOZ - Řidičské průkazy

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech.

Rozsah 32 hodin

Cena 25 790 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění základních znalostí a dovedností nezbytných pro výkon správních činností při správním rozhodování o řidičských oprávněních a řidičských průkazech

Program

obecná část:
Základní principy organizace a činnosti veřejné správy, územní samosprávné celky, správní řád, řešení případových studií a praktických
úkolů, práce s právními předpisy, cvičné testy.
zvláštní část:
Řidičské oprávnění - skupiny a podskupiny řidičských oprávnění, podmínky udělení a držení řidičského oprávnění, práce s řidičským oprávněním - udělení a rozšíření, podmínění a omezení, odnětí a vzdání se řidičského oprávnění, pozbytí a pozastavení řidičského oprávnění, zdravotní a odborná způsobilost, vrácení řidičského oprávnění. Řidičský průkaz - druhy řidičských průkazů, zapisované údaje, změna údajů, vydání řidičského průkazu, paměťová karta řidiče, odevzdání a vrácení řidičského průkazu, ztráta, odcizení, poškození nebo zničení, výměny, neplatnost řidičských průkazů, zadržení řidičského průkazu. Osvědčení profesní způsobilosti řidiče - zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, vstupní školení, pravidelné školení, akreditovaná střediska, výuka, výcvik, zkouška, průkaz profesní způsobilosti řidiče (PPZŘ, CPC). Registr řidičů. Centrální registr řidičů. Bodové hodnocení porušení povinností stanovených zákonem - započítávání bodů, vrácení řidičského oprávnění,odečítání bodů. Působnost ministerstev, krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a Policie ČR. Základy odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. Konzultace k problematice.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
tel. +420 224 943 324
Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, tel. +420 224 943 333

Odborná literatura

ÚZ Pravidla silničního provozu, Autoškoly, Sagit
Hrabák J., Nahodil T.: Nový správní řád a zákon související s odkazy a výkladovými poznámkami, ASPI, Praha 2005.
Ondruš R.: Správní řád - nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, Linde Praha, Praha 2005
Leitner M., Vraná J..: Zákon o provozu na pozemních komunikacích a předpisy prováděcí a související s komentářem, 4. vydání, Linde Praha 2012.
Bušta P., Kněžínek J., Seidl. A.: Zákon o silničním provozu (ve znění 37 novel) s komentářem, Praha: Lenka Buštová - Venice Music Production, 2013.
JUDr. Josef Vedral, Ph.D.: Správní řád Komentář, II. aktualizované a rozšířené vydání, RNDr. Ivana Hexnerová - BOVA POLYGON, Praha 2012.

Právní předpisy

Úmluvy o silničním provozu, 82/2013 Sb. m.s. Ženeva 19.září 1949, 83/2013 Sb.m.s., Vídeň 8. listopadu 1968, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 ze dne 15. března 2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, o změně nařízení Rady (EHS) č.3821/85 a (ES) č. 2135/98 a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3820/85, v platném znění
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, v platném znění
Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 2003/59/ES o výchozí kvalifikaci a pravidelném školení řidičů některých silničních vozidel pro nákladní nebo osobní dopravu a o změně nařízení Rady (EHS) č. 3820/85 a směrnice Rady 91/439/EHS a zrušení směrnice Rady 76/914/EHS, v platném znění
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/126/ES o řidičských průkazech, v platném znění
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů, v platném znění
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, v platném znění
Zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění
Vyhláška č. 167/2002 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 156/2008 Sb., kterou se provádí zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb., v platném znění
Vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel s podmínkou a náležitosti lékařského potvrzení osvědčujícího zdravotní důvody, pro něž se nelze na sedadle motorového vozidla za jízdy připoutat, v platném znění
Vyhláška č. 124/2007 Sb., o vzoru paměťové karty řidiče, v platném znění
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), v platném znění
Vyhláška č. 9/2015 Sb., o stanovení náležitostí a vzorů pověření k výkonu státního dozoru, státního odborného dozoru, vrchního státního dozoru a vrchního státního odborného dozoru v dopravě ve formě průkazu a o změně souvisejících vyhlášek, v platném znění
Zákon č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, v platném znění

 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
24. 4. 2023 - 13. 6. 2023 1OZRORPB231000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč
9. 10. 2023 - 23. 11. 2023 1OZRORPC232000 Benešov Odborníci na ZOZ 25 790 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (48.2 + 35.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru