+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti v územním plánování)

Rozsah 6 hodin

Cena 1 500 Kč

Místo konání PRAHA Baarova

Lektor(ka)

Ing. Roman VODNÝ, Ph.D.

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s oblastmi, které se týkají územního plánování.

Program

Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky:
- územní plánování
- Přehled právních předpisů
Aktuální novelizace
Problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO - 22 /2012. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský
f.jan@institutpraha.cz
tel. 737 434 703

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Právní předpisy

Právní předpisy:

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
• Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění pozdějších předpisů
 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
26. 9. 2023 2PKVUG1A232000 PRAHA Baarova Ing. Roman VODNÝ, Ph.D. 1 500 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (19.2 + 32.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru