Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část UP

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti v územním plánování)

Rozsah 6 hodin

Cena 990 Kč

Místo konání Praha

Lektor(ka)

Ing. Eva FIALOVÁ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Seznámit vedoucí úředníky územních samosprávných celků s oblastmi, které se týkají územního plánování.

Program

Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky:
- územní plánování
- Přehled právních předpisů
Aktuální novelizace
Problémové záležitosti - diskuse
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO - 22 /2012. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jana Malinovská, j.mal@institutpraha.cz, tel: 224 142 482

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Mgr. Pavlína Nováková, p.nov@institutpraha.cz, tel. 974 863 505

Odborná literatura

• Doležal J., Mareček P., Sedláčková V., Sklenář T., Tunka M., Vobrátilová Z.: Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisícími předpisy, Linde Praha a.s., Praha 2006

• Kompendium Evropské unie o systémech, politikách a zásadách územního plánování, Ústav územního rozvoje Brno ve spolupráci s OÚP MMR, Brno 2000
• Hrůza J.: Charty moderního urbanismu, Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR ve spolupráci s MMR a ÚUR v nakladatelství AGORA, Praha 2002
• Hrůza J., Zajíc J.: Vývoj urbanismu I. díl, ČVUT Praha, Praha 2002
• Hrůza J., Zajíc J.: Vývoj urbanismu II. díl, ČVUT Praha, Praha 2007
• Exner M.: Metodiky a techniky analýz z hledisek urbanistické kompozice, ČVUT Praha, Praha 2007

Právní předpisy

• Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění vyhlášky č. 458/2006 Sb.
• Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
• Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
• Vyhláška č. 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
• Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
5. 11. 2020 2PKVUG1A202000 Praha Ing. Eva FIALOVÁ 990 Kč

Omluva

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (12.2 + 38.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru