+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část PP

Kurz: Vzdělávání vedoucích úředníků ÚSC - zvláštní část PP

Vzdělávání vedoucích úředníků územních samosprávných celků - zvláštní část (modul zaměřený na správní činnosti při památkové péči a správě sbírek muzejní povahy)

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků

Typ prohlubování kvalifikace

Vzdělávání vedoucích úředníků

Cíl

Vedoucí úředníci územních samosprávných celků na kurzu získají znalosti o agendě týkající se památkové péče.

Program

Problematika správních činností vykonávaných podřízenými úředníky v oblasti PP, aktuální legislativa.
Kurz je akreditován podle zákona č. 312/2002 Sb. pod číslem AK/VEPO-8/2012. Koná se od 9:00 do 14:30.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Filip Janský
f.jan@institutpraha.cz
tel. 737 434 703

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Odborná literatura

Odborná literatura:
- O. J. Blažíček: Slovník památkové péče, Praha 1962
- M .Zídek, J. Klusoň: Zákon o státní památkové péči a jeho prováděcí předpisy s komentářem. Praha 2005
- J. Hrabák, T. Nahodil: Nový správní řád a zákon související s odkazy, výkladovými poznámkami a vybranou judikaturou. Praha 2006
- J. Vedral: Správní řád – Komentář. Praha 2006
- R. Ondruš: Správní řád, nový zákon s důvodovou zprávou a poznámkami, Praha 2006
- J. Doležal, J. Mareček, O. Vobořil: Stavební zákon v teorii a praxi. Praha 2005
- J. Doležal, J. Mareček, V. Sedláčková, T. Sklenář, M. Tunka, Z. Vobrátilová: Nový stavební zákon v teorii a praxi s poznámkami a souvisícími předpisy. Praha 2006
- J. Hobzek: Vývoj památkové péče v českých zemích. Stručný nástin. Praha 1987
- J. Nesvadbíková: K vývoji památkové péče na území Československa. Skriptum FF UK, Praha 1983
- V. Vinter: Stručný slovník památkové péče, Ústí nad Labem 1983
- H. Sedlmayer: Demolovaná krása. Praha 1992
- M. Dvořák: Katechismus památkové péče. Praha 1991
- V. Richter: Památka a péče. Praha 1993
- K současným problémům péče o památky – Sborník příspěvků z cyklu přednášek Dobroslava Líbala a jeho hostů. Praha 1997
- Mezinárodní dokumenty ICOMOS o ochraně kulturního dědictví. Praha 2001
- Riegel, Moderní památková péče. Praha 2003

Metodické publikace:
- M. Suchomel: Záchrana kamenných soch. 2. díl, 1990
- J. Štulc, M. Suchomel, I. Maxová: Péče o kamenné sochařské a stavební památky. SÚPP, Praha 1998
- V. Kučová, P. Bureš: Principy péče o lidové stavby. SÚPP, Praha 1999
- L. Bezděk, K. Křížová, E. Lukášová, V.Písařík: Barevná fotodokumentace mobiliárních fondů hradů a zámků. (Metodika standardního postupu při zhotovování barevné fotodokumentace jako součásti Základní evidence mobiliárních fondů hradů a zámků), SÚPP, Praha 2000
- O. Šefců, J. Vinař, M. Pacáková: Metodika ochrany dřeva. SÚPP, Praha 2000
- Z. Novák: Dřeviny na veřejných městských prostranstvích. Použití dřevin v ulicích a na náměstích památkově chráněných měst. SÚPP, Praha 2001
- P. Macek: Standardní nedestruktivní stavebně-historický průzkum. SÚPP, Praha 2001. 2., rozšířené vydání
- I. Kopecká a kol.: Preventivní péče o historické objekty a sbírky v nich uložené. SÚPP, Praha 2002
- V. Láska, A. Schubert, M. Solař, J. Štulc: Péče o střechy historických budov. 2., doplněné vydání, NPÚ 2003
- V. Girsa, J. Holeček, P. Jerie, D. Michoinová: Předprojektová příprava a projektová dokumentace v procesu péče o stavební památky. NPÚ 2004
- K. Kibic, K. Kuča, V. Kučová: Novostavby v památkově chráněných sídlech. NPÚ 2004
- A. Schubert: Péče o historické výplně okenních a dveřních otvorů. 2005

Soupisy a slovníky památek a historických sídel a další, zejména souborné publikace – např. Umělecké památky Čech (red. E. Poche, 1977, 1978, 1980, 1982), Staletí kolem nás (J. Herout, 1981), Jak poznávat kulturní památky (J. Herout, 1986), Atlas památek (K. Kuča, 2002), Konstrukce historických staveb (J. Škabrada, 2003), Umělecké památky Moravy a Slezska (B. Samek, 1994, 1999), Města a městečka Čech, Moravy a Slezska (K. Kuča, 1996, 1997, 1998, 2000, 2002), Dějiny hmotné kultury (J. Petráň, 1985, 1995, 1997), Úvod do teorie a dějin památkové péče I-II (V. Vinter, 1982, skripta FF UK v Praze, 2. vyd.), Základy péče o stavební památky (B. Štorm, 1965), Lidová architektura (V. Frolec, J. Vařeka, 1983), Teorie městských památkových rezervací 1900-1975 (I. Hlobil, 1985), Principy památkového urbanismu (K. Kuča, V. Kučová, 2000), Výkladový slovník – malířství, grafika a restaurátorství (R. Kubička, J. Zelinger, 2004), Zříceniny historických staveb a jejich památková ochrana (Praha 1998);

Speciální odborné práce (články) – např. K ožívání romantických koncepcí a puristických metod při komplexní obnově stavebních památek (J. Štulc, in: Památky a příroda, č. 3/1984, s. 129-142), K současnému stavu metodologie údržby a obnovy stavebních památek (J. Štulc, in: Památky a příroda, č. 3/1987, s. 129-147), Koncepce památkového zásahu do stavebního díla, její úloha a východiska (M. Radová, in: Památky a příroda, č. 1-2/1987, s. 1-9, 65-75), Hodnota, autenticita a integrita stavebního díla minulosti – teorie a praxe (V. Láska, in: Památky středních Čech, č. 2/2000, s. 1-27);
Časopis Zprávy památkové péče, časopis Průzkumy památek, odborně metodické publikace vydávané Národním památkovým ústavem pro sjednocení odborně metodických východisek při výkonu státní památkové péče, výroční zprávy o činnosti a webové stránky Národního památkového ústavu, webové stránky Ministerstva kultury.


Část II. – Správa sbírek

- J. Žalman a kol.: Příručka muzejníkova I. Praha 2002
- P. Jirásek, Příručka k požární ochraně kulturních institucí. Praha 1999
- Zásady ochrany muzeí a kulturních institucí. Praha 1998/1999
- Oběžník o nutnosti a potřebnosti inventarizace a katalogizace církevních kulturních statků. Praha 2001

Právní předpisy

Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva kultury č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva kultury č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti plánu území s archeologickými nálezy, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva kultury č. 420/2008 Sb., kterou se stanoví náležitosti a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón, ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy, č. 73/2000 Sb.m.s., ve znění pozdějších předpisů
Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy (revidovaná), č. 99/2000 Sb.m.s. , ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška č. 94/1958 Sb., o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení č. 71/2007 Sb.m.s, Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
Sdělení č. 159/1991 Sb., o Úmluvě o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 214/2002 Sb., o vývozu některých kulturních statků z celního území Evropské unie, ve znění pozdějších předpisů
Nařízení Rady (EHS) č. 116/2009 ve znění nařízení Rady (ES) č. 2469/96 a nařízení Rady (ES) č. 947/01
Nařízení Komise (EHS) č. 752/93 provádějící nařízení Rady č. 3911/92, ve znění nařízení Komise (ES) č. 1526/98
Vyhláška Ministerstva kultury č. 275/2000 Sb., kterou se provádí zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Metodický pokyn k zajišťování správy, evidence a ochrany sbírek muzejní povahy v muzeích a galeriích zřizovaných Českou republikou nebo územními samosprávnými celky (kraji, obcemi), MK ČR č. j. 53/2001 (publikováno na webových stránkách Ministerstva kultury)
Metodický pokyn k provádění některých činností souvisejících s tvorbou sbírek, péčí o sbírky a vývozem sbírkových předmětů do zahraničí, MK ČR č. j. 14.639/2002,
(publikováno na webových stránkách Ministerstva kultury
 
Aktuálně není vypsán žádný termín. Máte-li však zájem o účast na kurzu nebo další informace, prosím, obraťte se na výše uvedené kontaktní osoby.

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (17.9 + 19.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru