+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC

Kurz: Vstupní vzdělávání úředníků ÚSC

Vstupní vzdělávání úředníků územních samosprávných celků

Rozsah 40 hodin

Cena 250 Kč

Místo konání LMS ELEV

Lektor(ka)

Forma

Distanční (eLearning)

Cílová skupina

Úředníci ÚSC

Typ prohlubování kvalifikace

Vstupní vzdělání (zákon č. 312/2002 Sb.)

Cíl

Absolvent vstupního vzdělávání získá základní přehled znalostí nezbytných pro úředníka územního samosprávného celku, které bude následně schopen prakticky aplikovat při výkonu své agendy.

Program

• Právo a veřejná správa
• Organizace a řízení správního úřadu
• Veřejné finance
• Informační technologie a eGovernment
• Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
• Evropská unie
• Komunikace a etika v práci úředníka

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
Mgr. Jiří Rys, j.rys@institutpraha.cz, tel.: 737 543 654

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Jana Kovťuková, j.kov@institutpraha.cz, tel: 224 943 334

Odborná literatura

PETEROVÁ, Helena (2014). Finanční hospodaření územních samosprávných celků. Institut pro veřejnou správu Praha. Praha
HORNÍK, J. & KUŠ, P. (2016) Územní samospráva přehledně a v příkladech. Institut pro veřejnou správu Praha. Praha
HAKLOVÁ, J., SAMKOVÁ, P. & KUŠ, P. (2014) 333 cvičení z veřejné správy. Institut pro veřejnou správu Praha. Praha
JANÁKOVÁ, Anna (2011). Abeceda bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Annag. Olomouc
ŠENK, Zdeněk (2015). Bezpečnost a ochrana zdraví při práci ve státní správě a samosprávě. Annag. Olomouc
MACDONALD, Matthew (2008). Excel 2007 - chybějící manuál. Grada publishing, a.s. Praha

Právní předpisy

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých zákonů
Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
Zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů
Zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů
Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 131/2000 Sb. o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích
Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní)
Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Zákon č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí
Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
Zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)
Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce
Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek BOZP
Vyhláška č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích na pracovištích
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci
Zákon č. 499/2004 Sb. o archivní a spisové službě
Zákon č. 159/2006 Sb. o střetu zájmů
Zákon č. 251/2005 Sb. o inspekci práce
Vyhláška č. 304/2012 Sb. o uznání rovnocennosti vzdělání v individuálním řízení
Vyhláška č. 512/2002 Sb. o zvláštní odborné způsobilosti úředníků ÚSC
Nařízení vlády č. 603/2020 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů
Zákon č. 111/2009 Sb., o základních registrech veřejné správy


 

Termíny konání kurzu

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
1. 8. 2024 - 21. 8. 2024 2ELVSVZH24X000 LMS ELEV 250 Kč
1. 9. 2024 - 21. 9. 2024 2ELVSVZI24X000 LMS ELEV 250 Kč
1. 10. 2024 - 21. 10. 2024 2ELVSVZJ24X000 LMS ELEV 250 Kč
1. 11. 2024 - 21. 11. 2024 2ELVSVZK24X000 LMS ELEV 250 Kč
1. 12. 2024 - 21. 12. 2024 2ELVSVZL24X000 LMS ELEV 250 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (27.2 + 8.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru