+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » Kurzy » Nabídka kurzů » ZOZ - Veřejné opatrovnictví

Kurz: ZOZ - Veřejné opatrovnictví

Příprava k ověření zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při výkonu veřejného opatrovnictví

Rozsah 42 hodin

Cena 30 880 Kč

Místo konání Benešov

Lektor(ka)

Odborníci na ZOZ

Forma

Prezenční

Cílová skupina

Úředníci územních samosprávných celků podílející se na výkonu uvedené správní činnosti zařazení do obecních úřadů, do městských úřadů, do magistrátů statutárních měst nebo do magistrátů územně členěných statutárních měst, do úřadů městských obvodů nebo úřadů městských částí územně členěných statutárních měst, do krajských úřadů, do Magistrátu hlavního města Prahy nebo do úřadů městských částí hlavního města Prahy.

Typ prohlubování kvalifikace

Zvláštní odborná způsobilost

Cíl

Získání a upevnění znalostí a dovedností nezbytných pro výkon uvedené správní činnosti a schopnost aplikovat tyto znalosti a dovednosti v praxi.

Program

Komunikace s osobou se zdravotním postižením, plánování zaměřené na člověka a práce s rizikem. Úmluva o právech osob se zdravotním postižením, právní úprava svéprávnosti, opatrovnictví. Právní úprava svéprávnosti, opatrovnictví a podpůrných opatření v občanském zákoníku a procesních předpisech; opatrovnická rada. Neplatnost právního jednání, spotřebitelské smlouvy, dluhová problematika – insolvence, exekuce a soudní výkon rozhodnutí. Zdravotnické právo, sociální služby.

Kontaktní osoba

Informace o obsahové a pedagogické stránce kurzu:
PhDr. Lenka Hronová, l.hro@institutpraha.cz, mobil: 733 129 063, tel: 224 943 324

Informace o přihláškách na kurz a další organizační záležitosti:
Zina Holubová, z.hol@institutpraha.cz, mobil: 732 999 007, tel: 224 943 333

Odborná literatura

Dobrá praxe opatrovnictví a poskytování podpory při právních úkonech a při rozhodování. MPSV.2013.
Základní informace pro obce jako veřejné opatrovníky. Ministerstvo vnitra. Praha, 2016.
Metodika výkonu opatrovnictví. Instand. Karlovy Vary, 2015.

Komentáře k občanskému zákoníku, například:
Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek I. § 1-117. Praha: Leges, 2013. – Zejména ustanovení § 15, 38-64,80,101-117.
Melzer, F., Tégl, P. a kolektiv: Občanský zákoník – velký komentář. Svazek III. § 419-654. Praha: Leges, 2014. – Zejména ustanovení § 436-485, 545-599.
Švestka, J.; Dvořák, J.; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek III. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. - Zejména ustanovení § 1400-1447.
Švestka, J.; Dvořák, J; Fiala, J. a kol. Občanský zákoník. Komentář. Svazek V. Praha: Wolters Kluwer, a.s., 2014. - Zejména ustanovení § 1810-1867.
Šustek, P., Holčapek, T. a kol. Zdravotnické právo. Praha: Wolters Kluwer ČR, 2016.
Mach, P., Janečková, E., Čiberová, H. Průvodce systémem poskytování sociálních služeb. Praha: Anag, 2016.

Právní předpisy

Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 10/2010 Sb.m.s., Úmluva o právech osob se zdravotním postižením
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava ČR, ve znění pozdějších ústavních zákonů
Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a o podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů
Zákon č.120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Vyhláška Ministerstva spravedlnosti ČR č. 37/1992, o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy
Všeobecný komentář č. 1 k Úmluvě o právech osob se zdravotním postižením, čl. 12 – Rovnost před zákonem
 

Termíny konání kurzu

Zařazení do příslušného termínu kurzu přípravy ke zkoušce ZOZ provádí IVS podle termínu zkoušky a volných kapacit. Na volbu termínu ze strany úřadu Institut nemůže brát zřetel. Uváděné termíny jsou pouze orientační.

Termín Kód Místo Lektor(ka) Cena  
26. 8. 2024 - 26. 11. 2024 1OZOOVOD242000 Benešov Odborníci na ZOZ 30 880 Kč
9. 9. 2024 - 10. 12. 2024 1OZOOVOE242000 Benešov Odborníci na ZOZ 30 880 Kč

Omluva

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (25.0 + 23.6) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru