+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ obecná část » ZOZ OBEC

Soubor zkušebních otázek k ověření obecné části zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

 

Soubor zkušebních otázek s účinností od 1. 1. 2024

 

Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy

 1. Veřejná správa (základní charakteristika pojmu, veřejná správa vrchnostenská a nevrchnostenská, postavení orgánů veřejné správy v soustavě orgánů veřejné moci, základní rozdíly mezi veřejnou správou, zákonodárstvím a soudnictvím)
 2. Státní správa a územní samospráva (hlavní rozdíly z hlediska postavení a vymezení státní správy a územní samosprávy v systému veřejné správy)
 3. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, základní charakteristika jejich právního postavení a zařazení v systému veřejné správy (stát jako subjekt veřejné správy, územní samosprávné celky jako subjekty veřejné správy, správní úřady a jiné orgány veřejné správy jako vlastní vykonavatelé veřejné správy, fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy)
 4. Obecná charakteristika pramenů práva (pojem právní normy, platnost, účinnost, právní síla) a prameny českého práva a jejich charakteristika, vzájemné vztahy mezi nimi (normy EU, ústavní zákony, zákony, mezinárodní smlouvy, podzákonné předpisy - nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, nařízení a vyhlášky územních samosprávných celků
 5. Právo na přístup k informacím o veřejné správě (základní principy zákona o svobodném přístupu k informacím)
 6. Úředníci územních samosprávných celků (definice úředníka, vedoucího úředníka a vedoucího úřadu, pojem "správní činnosti" a jeho obsah a význam z hlediska podmínek výkonu veřejné správy na úrovni obcí a krajů, základní práva a povinnosti úředníků územních samosprávných celků
 7. Základní principy voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (aktivní a pasivní volební právo, neslučitelnost výkonu funkce člena zastupitelstva, vznik a zánik mandátu)
 8. Základní principy místního a krajského referenda (vymezení záležitostí, o nichž lze konat referendum, možné návrhy na konání referenda a podmínky jejich podávání, platnost a závaznost rozhodnutí referenda, soudní přezkum)
 9. Územní samosprávný celek (pojem a druhy) a přehled právních předpisů, které se k územním samosprávným celkům vztahují (včetně ústavního vymezení práva na samosprávu)
 10. Občané a území územního samosprávného celku (pojmy, práva občanů, změny území)
 11. Samostatná a přenesená působnost územních samosprávných celků (pojmy, meze pro výkon jednotlivých působností, rozlišení obcí dle rozsahu působnosti)
 12. Zastupitelstvo územního samosprávného celku, práva a povinnosti zastupitelstva a členů zastupitelstva
 13. Rada územního samosprávného celku, práva a povinnosti rady a členů rady, vyhrazené a nevyhrazené pravomoci rady
 14. Výbory zastupitelstva, komise rady a zvláštní orgány územních samosprávných celků (druhy, složení, pravomoci) a právnické osoby zakládané a zřizované územními samosprávnými celky (základní pravidla zřizování, podmínky v účasti)
 15. Úřad územního samosprávného celku (pravomoci), starosta obce, tajemník obecního úřadu, ředitel krajského úřadu, ředitel Magistrátu hl. m. Prahy (charakteristika funkcí, pravomoci, postavení)
 16. Právní předpisy vydávané územními samosprávnými celky (druhy právních předpisů, publikace, platnost, účinnost)
 17. Základní principy dozoru nad přenesenou a samostatnou působností územního samosprávného celku a základní principy provádění kontroly územního samosprávného celku
 18. Základní principy hospodaření územního samosprávného celku a základní principy přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků
 19. Statutární město (pojem, statut, základní charakteristika postavení městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy)

Správní řád

 1. Předmět úpravy správního řádu a jeho vztah ke zvláštním zákonům, systematika správního řádu a základní charakteristika postupů upravených správním řádem
 2. Základní zásady činnosti správních orgánů (pojem, význam a stručná charakteristika)
 3. Příslušnost správních orgánů, postoupení, změny příslušnosti, spory o příslušnost
 4. Úřední osoba (oprávněná úřední osoba, vyloučení z projednávání a rozhodování věci), úřední deska, vedení řízení (ústní jednání, jednací jazyk, náklady řízení), správní spis (protokol, nahlížení do spisu)
 5. Doručování (fyzickým osobám, právnickým osobám, doručování do datové schránky, doručování fikcí a doručování veřejnou vyhláškou)
 6. Účastníci řízení (procesní způsobilost, spory o účastenství) a zastupování (zákonný zástupce, zmocněnec, opatrovník)
 7. Podání, úkony účastníků (fyzických a právnických osob), lhůty, počítání času, navrácení v předešlý stav
 8. Postup správního orgánu před zahájením řízení, zahájení řízení, překážky řízení
 9. Podklady pro vydání rozhodnutí, dokazování (hodnocení důkazů, důkazní prostředky)
 10. Přerušení řízení (včetně předběžné otázky), pokračování v řízení, zastavení řízení, usnesení
 11. Zajišťovací prostředky (předvolání, předvedení, předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa konání úkonu)
 12. Rozhodnutí (náležitosti formální a obsahové, lhůty pro vydání rozhodnutí, oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí, doložka právní moci a vykonatelnosti)
 13. Zvláštní druhy řízení a zvláštní druhy rozhodnutí
 14. Ochrana před nečinností, nicotnost rozhodnutí
 15. Odvolání (oprávněné osoby, lhůty pro podání odvolání, náležitosti odvolání, účinky odvolání), postup prvoinstančního orgánu po podání odvolání, postup odvolacího správního orgánu, rozhodnutí o odvolání
 16. Přezkumné řízení, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
 17. Obnova řízení a nové rozhodnutí
 18. Exekuce (pojem, exekuční správní orgán, exekuční titul, způsoby provedení exekuce na nepeněžité plnění)
 19. Postup podle části IV. správního řádu, stížnosti
 20. Veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy

Seznam literatury a právních předpisů

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (49.4 + 24.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru