+420 224 943 311 | podatelna@institutpraha.cz
Česky English

Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ obecná část » ZOZ OBEC

Soubor zkušebních otázek k ověření obecné části zvláštní odborné způsobilosti podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

 

Soubor zkušebních otázek s účinností od 1. 7. 2017 (aktualizace k 1. 1. 2022)

 

Obecné principy organizace a činnosti veřejné správy

 1. Veřejná správa (základní charakteristika pojmu, veřejná správa vrchnostenská a nevrchnostenská, postavení orgánů veřejné správy v soustavě orgánů veřejné moci, základní rozdíly mezi veřejnou správou, zákonodárstvím a soudnictvím)
 2. Státní správa a územní samospráva (hlavní rozdíly z hlediska postavení a vymezení státní správy a územní samosprávy v systému veřejné správy)
 3. Subjekty a vykonavatelé veřejné správy, základní charakteristika jejich právního postavení a zařazení v systému veřejné správy (stát jako subjekt veřejné správy, územní samosprávné celky jako subjekty veřejné správy, správní úřady a jiné orgány veřejné správy jako vlastní vykonavatelé veřejné správy, fyzické osoby pověřené výkonem veřejné správy)
 4. Obecná charakteristika pramenů práva (pojem právní normy, platnost, účinnost, právní síla)
 5. Prameny českého práva, jejich charakteristika a vzájemné vztahy mezi nimi (normy EU, ústavní zákony, zákony, mezinárodní smlouvy, podzákonné předpisy – nařízení vlády, vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů, nařízení a vyhlášky územních samosprávných celků)
 6. Právo na přístup k  informacím o veřejné správě (základní principy zákona o svobodném přístupu k  informacím)
 7. Úředníci územních samosprávných celků (definice úředníka, vedoucího úředníka a vedoucího úřadu, pojem „správní činnosti“ a jeho obsah a význam z hlediska podmínek výkonu veřejné správy na úrovni obcí a krajů, základní práva a povinnosti úředníků územních samosprávných celků)
 8. Základní principy voleb do zastupitelstev územních samosprávných celků (aktivní a pasivní volební právo, neslučitelnost výkonu funkce člena zastupitelstva, vznik a zánik mandátu)
 9. Základní principy místního a krajského referenda (vymezení záležitostí, o nichž lze k onat referendum, možné návrhy na konání referenda a podmínky jejich podávání, platnost a závaznost rozhodnutí referenda, soudní přezkum)

 

Obecní zřízení, k rajské zřízení, hlavní město Praha

 1. Územní samosprávný celek (pojem, druhy, charakteristické znaky včetně ústavního zakotvení práva na samosprávu, pravidla vzniku a zániku obce nebo kraje)
 2. Přehled „základních“ právních předpisů, které se vztahují k  územnímu samosprávnému celku z hlediska výkonu jeho samostatné působnosti a jejich stručná charakteristika
 3. Občané územního samosprávného celku (pojem a práva občana)
 4. Území územního samosprávného celku (pojem a základní charakteristika změn území)
 5. Samostatná působnost územního samosprávného celku (pojem a meze, které jsou stanoveny územnímu samosprávnému celku při výkonu samostatné působnosti)
 6. Přenesená působnost vykonávaná orgány územního samosprávného celku (pojem a meze, které jsou stanoveny orgánu územního samosprávného celku při výkonu přenesené působnosti, rozlišení obcí podle rozsahu vykonávané přenesené působnosti)
 7. Orgány územního samosprávného celku (druhy a jejich základní charakteristika)
 8. Zastupitelstvo územního samosprávného celku (složení, postavení člena zastupitelstva, zasedání zastupitelstva)
 9. Práva a povinnosti členů zastupitelstva územního samosprávného celku
 10. Pravomoci zastupitelstva územního samosprávného celku (základní charakteristika a vztah k  vyhrazené a nevyhrazené pravomoci rady)
 11. Rada územního samosprávného celku (složení a schůze rady)
 12. Pravomoci rady územního samosprávného celku (základní charakteristika a rozlišení vyhrazené a nevyhrazené pravomoci)
 13. Výbory zastupitelstva a komise rady územního samosprávného celku (druhy, složení a základní charakteristika jejich pravomocí)
 14. Úřad územního samosprávného celku (složení, kdo stojí v čele úřadu, základní charakteristika pravomocí)
 15. Tajemník obecního úřadu, ředitel krajského úřadu a ředitel Magistrátu hlavního města Prahy (právní postavení a pravomoci)
 16. Starosta obce (charakteristika funkce, pravomoci a postavení)
 17. Zvláštní orgány územního samosprávného celku (kdo je zřizuje, složení a příklady zvláštních orgánů)
 18. Právní předpisy vydávané územním samosprávným celkem (druhy právních předpisů, jaký orgán územního samosprávného celku je vydává, jaké jsou meze pro jejich vydávání)
 19. Platnost a účinnost právních předpisů vydávaných územním samosprávným celkem (vymezení pojmů, publikace právních předpisů vydávaných územními samosprávnými celky)
 20. Základní principy hospodaření územního samosprávného celku (zásady hospodaření, ručení za závazky fyzických osob a právnických osob územním samosprávným celkem, dispozice s nemovitým majetkem)
 21. Přestupky podle zákona o obcích a zákona o hlavním městě Praze (základní charakteristika, druhy a výměra správních trestů, řízení o těchto přestupcích).

 22. Statutární město (pojem, statut, základní charakteristika postavení městských obvodů nebo městských částí územně členěných statutárních měst a městských částí hlavního města Prahy)
 23. Základní principy dozoru nad samostatnou působností územního samosprávného celku
 24. Základní principy dozoru nad přenesenou působností územního samosprávného celku
 25. Základní principy provádění kontroly územního samosprávného celku
 26. Základní principy přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků
 27. Právnické osoby zakládané nebo zřizované územními samosprávnými celky (základní pravidla pro možnost obcí a krajů zakládat nebo zřizovat právnické osoby a podmínky účasti v existujících právnických osobách)
 28. Střet zájmů v podmínkách územních samosprávných celků (podle zákonů o územních samosprávných celcích a podle zákona o střetu zájmů)
 29. Základní principy odměňování členů zastupitelstev územních samosprávných celků

 

Správní řád

 1. Předmět úpravy správního řádu a jeho vztah k e zvláštním zákonům, systematika správního řádu a základní charakteristika postupů upravených správním řádem
 2. Základní zásady činnosti správních orgánů (pojem, význam a stručná charakteristika)
 3. Příslušnost správních orgánů, postoupení, změny příslušnosti, spory o příslušnost
 4. Úřední osoba, oprávněná úřední osoba, vyloučení z projednávání a rozhodování věci
 5. Vedení řízení, ústní jednání, jednací jazyk, náklady řízení
 6. Spis, protokol, nahlížení do spisu
 7. Doručování, překážky při doručování, uložení a fikce doručení
 8. Doručování fyzickým a právnickým osobám
 9. Doručování do datové schránky, doručování veřejnou vyhláškou a úřední deska
 10. Účastníci řízení, spory o účastenství, procesní způsobilost, úkony právnické osoby
 11. Zastupování (zákonný zástupce, opatrovník, zmocněnec, společný zmocněnec nebo společný zástupce)
 12. Úkony účastníků a podání
 13. Lhůty, počítání času, navrácení v předešlý stav
 14. Postup správního orgánu před zahájením řízení
 15. Zahájení řízení, překážky řízení
 16. Podklady pro vydání rozhodnutí, dožádání
 17. Dokazování, hodnocení důkazů, důkazní prostředky
 18. Předběžná otázka, přerušení řízení
 19. Zajišťovací prostředky - předvolání a předvedení
 20. Zajišťovací prostředky - předběžné opatření, pořádková pokuta, vykázání z místa k onání úkonu
 21. Zastavení řízení, usnesení
 22. Rozhodnutí, vydání rozhodnutí, lhůty pro vydání rozhodnutí, oprava rozhodnutí
 23. Náležitosti rozhodnutí (obsahové a formální), písemné vyhotovení rozhodnutí včetně elektronické podoby
 24. Oznámení rozhodnutí, právní účinky rozhodnutí, doložka právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí
 25. Zvláštní druhy rozhodnutí
 26. Zvláštní druhy řízení
 27. Ochrana před nečinností, nicotnost rozhodnutí
 28. Odvolání, osoby oprávněné podat odvolání, lhůty pro podání odvolání, náležitosti a účinky odvolání
 29. Postup prvoinstančního správního orgánu po podání odvolání, projednání opožděného a nepřípustného odvolání
 30. Postup odvolacího správního orgánu a rozhodnutí o odvolání
 31. Přezkumné řízení, uspokojení účastníka po podání žaloby ve správním soudnictví
 32. Obnova řízení a nové rozhodnutí
 33. Exekuce - pojem, exekuční správní orgán, exekuční titul, způsoby provedení exekuce na nepeněžité plnění
 34. Postup podle části IV. správního řádu a stížnosti
 35. Veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahy

 

Seznam literatury a právních předpisů

Nástroje

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (0.4 + 12.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Baarova 1026/2, 140 00 – Praha 4 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 224 943 311
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru