Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ DOP

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností v silniční dopravě podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

                                                           (Platnost otázek od 28. 01. 2019)

 

 

1.   a) Druhy silniční dopravy, dopravní úřady, dopravce a podnikatel v silniční dopravě.

      b) Průběh řízení o udělení licence – obsah žádosti dopravce, způsob projednání, závaznost vyjádření a stanovisek, rozdíly u linkové dopravy provozované na základě smlouvy o veřejných službách v celém rozsahu, částečně, mimo tyto smlouvy.

 

2.   a) Rejstřík podnikatelů v silniční dopravě, státní odborný dozor a kontrola v silniční dopravě.

      b) Linková osobní doprava – formy a druhy, vysvětlení základních pojmů (linka, spoj, dopravce), příslušnost dopravních úřadů.

 

3.   a) Podmínky pro provozování silniční motorové dopravy pro cizí potřeby velkými vozidly, povinnosti podnikatele v silniční dopravě.

      b) Veřejná a zvláštní linková doprava – shodné a rozdílné znaky, náhradní autobusová doprava, příležitostná doprava, příslušnost dopravních úřadů.

 

4.   a) Podmínky přístupu k povolání dopravce, stanovisko ke koncesi a její změně, stanovisko k ustanovení odpovědného zástupce pro silniční dopravu.

      b) Městská autobusová doprava, charakteristika,  dopravní úřady a jejich příslušnost, kompenzace v městské autobusové dopravě.

 

5.   a) Povinnosti tuzemského dopravce, povinnosti podnikatele v silniční dopravě, přístup k trhu v silniční nákladní dopravě.

      b) Rozhodnutí o udělení licence – průběh správního řízení, způsob projednání, obsah rozhodnutí, podmínky provozování dopravy.

 

6.   a) Krizový stav v silniční dopravě, rejstřík podnikatelů v silniční dopravě, odborná způsobilost dopravců.

      b) Změna rozhodnutí o udělení licence, rozdíly proti řízení o udělení licence, odejmutí licence, pozbytí platnosti licence.

 

7.   a) Právní úprava doby řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku.

      b) Jízdní řády – příslušnost dopravního úřadu, doba platnosti, postup schvalování, důvody neschválení.

 

8.   a) Podmínky přístupu k povolání dopravce se zaměřením na usazení a finanční způsobilost; návrh na zrušení živnostenského oprávnění, ztráta dobré pověsti.

      b) Jízdní řády – způsob zpracování, věcný obsah, vyhlašování a vyvěšování, celostátní informační systém o jízdních řádech.

 

9.   a) Způsob vedení záznamu o době řízení, bezpečnostních přestávkách a době odpočinku.

      b) Povinnosti dopravce ve veřejné linkové dopravě (zahájení a provozování dopravy, označení vozidla, smluvní přepravní podmínky, péče o zastávky a jejich vybavení).

 

10. a) Kauce dle zákona o silniční dopravě; podmínky přístupu k trhu v silniční dopravě.

      b) Vztahy mezi cestujícím a dopravcem – práva oprávněných osob, základní povinnosti cestujícího, přepravní řád pro veřejnou dopravu.

 

11. a) Dopravní úřady; mezinárodní smlouvy v oblasti silniční dopravy, kabotáž.

      b) Dopravní obslužnost státu, kraje a obce, smlouva o veřejných službách – uzavření, obsah, kompenzace ve veřejné linkové dopravě.

 

12. a) Sankce v silniční dopravě – zvláštnosti řízení o přestupcích v silniční dopravě.

      b) Řidič taxislužby – spolehlivost, oprávnění a průkaz řidiče taxislužby (podmínky a postup při udělení a odejmutí oprávnění, vydání a zadržení průkazu), povinnosti a přestupky řidiče taxislužby.

 

13. a) Státní odborný dozor a kontrola v silniční dopravě, vrchní státní dozor.

      b) Obsah rozhodnutí o udělení licence, podmínky provozování linkové osobní dopravy, změna podmínek provozování dopravy

 

14. a) Povinnosti podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, zvláštní povinnosti podnikatele v silniční dopravě provozované velkými vozidly, právní úprava přepravy nebezpečných věcí.

      b) Posouzení žádosti o schválení jízdního řádu včetně výlukového, důvody neschválení, celostátní informační systém o jízdních řádech.

 

15. a) Stanovisko dopravního úřadu ke koncesi, odpovědný zástupce pro silniční dopravu, zkoušky odborné způsobilosti dopravců.

      b) Obsah rozhodnutí v řízení o schválení jízdního řádu, věcný obsah jízdního řádu mezinárodní, vnitrostátní a městské dopravy, celostátní informační systém o jízdních řádech.

 

16. a) Povinnosti podnikatele v silniční dopravě, doby řízení, bezpečnostních přestávek, doby odpočinku a způsob vedení záznamů o těchto dobách v případech, na které se nevztahuje ani přímo použitelný předpis EU ani mezinárodní dohoda, kterou je ČR vázána.

      b) Vztah přepravního řádu pro veřejnou osobní dopravu a smluvních přepravních podmínek dopravce; sankce týkající se narušování provozu a zařízení veřejné linkové dopravy.

 

17. a) Zahraniční vstupní povolení, vstupní povolení, náhradní povolení, silniční doprava prováděná nerezidentem v ČR, osvědčení v mezinárodní osobní dopravě pro vlastní potřebu, právní úprava dob řízení, bezpečnostních přestávek a doby odpočinku v případě výjimek z nařízení EU.

      b) Vozidlo taxislužby – evidence vozidel taxislužby (podmínky a postup při zařazení a vyřazení vozidla taxislužby), označení a vybavení vozidla taxislužby.

 

18. a) Silniční motorová doprava jako živnost, průběh řízení, stanovisko ke koncesi nebo její změně, zrušení koncese.

      b) Povinnosti dopravce při provozování taxislužby – povinnosti ve vztahu k řidiči a k vozidlu taxislužby, užití taxametru, vedení záznamů o provozu vozidla taxislužby, záznam o přepravě, přeprava na základě předchozí písemné smlouvy, provozování taxislužby vozidlem cestujícího.

 

19. a) Přímo použitelné předpisy EU v silniční nákladní dopravě, vztah k předpisům ČR.

      b) Průběh řízení o změně licence (z moci úřední a na návrh dopravce – posouzení žádosti a možné změny), způsob projednání, obsah rozhodnutí.

 

20. a) Zahraniční dopravce, povinnosti, kauce, sankce za porušení povinností.

      b) Nařízení EP a Rady (EU) č. 181/2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě, povinnosti dopravců a provozovatelů terminálů, orgány dohledu.

 

21. a) Předmět úpravy zákona o silniční dopravě, druhy dopravy, dopravní úřady.

      b) Postup dopravního úřadu při vadách žádosti o udělení a změnu licence k provozování linkové osobní dopravy, důvody pro neudělení licence a neprovedení změny licence.

 

22. a) Povolení a osvědčení v mezinárodní dopravě, povolení Společenství (eurolicence).

      b) Obsah přepravního řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu osob, možnosti jeho úprav smluvními přepravními podmínkami.

 

23. a) Právní úprava přepravy nebezpečných věcí.

      b) Obsah dopravcem povinně vydávaných náležitostí (jízdní řád, smluvní přepravní podmínky, tarif), jejich uveřejňování.

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (14.5 + 10.5) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru