Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ DANE

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správních činností při správě daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (platnost otázek od 1. března 2018)

Zkušební otázky

1.
a)       Právní úprava místních poplatků a zmocnění obce k jejich zavedení
b)      Poplatek ze psů (předmět, poplatník, osvobození)
c)       Správa daní (definice, předmět)
d)      Ochrana před nečinností (předpoklady nečinnosti, způsob vyřízení podnětu)
2.
a)       Vydávání obecně závazných vyhlášek o místních poplatcích
b)      Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
c)       Osoby zúčastněné na správě daní (daňový subjekt, třetí osoby, procesní způsobilost)
d)      Důkazní prostředky (listiny, znalecké posudky, svědecké výpovědi)
 
3.
a)       Ohlašovací povinnost poplatníka nebo plátce místního poplatku (lhůty, sankce)
b)      Vymezení pojmu „vstupné“
c)       Dokumentace (protokol, úřední záznam, nahlížení do spisu)
d)      Pořadí úhrady daně (nedoplatky na dani, vymáhané nedoplatky, pohledávky za majetkovou podstatou)
4.
a)       Vyměření místního poplatku (předpoklady vyměření, způsob vyměření, sankce)
b)      Plátce poplatku za lázeňský a rekreační pobyt, evidenční kniha a její náležitosti
c)       Základní zásady správy daní
d)      Nedoplatek (vznik, vyrozumění o nedoplatku)
5.
a)       Vyměření poplatkové povinnosti zákonnému zástupci nezletilého nebo opatrovníkovi poplatníka
b)      Poplatek ze vstupného (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
c)       Správce daně (vymezení, pravomoc, úřední osoby)
d)      Daňová exekuce přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb (provádění daňové exekuce, povinnosti poskytovatele platebních služeb a dlužníka)
 
6.
a)       Příslušenství místního poplatku
b)      Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu (předmět, poplatník, sazba)
c)       Zastavení řízení
d)      Odvolání (lhůta, právní účinky, náležitosti, postup správce daně prvního stupně a odvolacího orgánu)
 
7.
a)       Způsob zavedení místních poplatků a jejich výčet
b)      Poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
c)       Zastupování při správě daní (zákonný zástupce, ustanovený zástupce, zmocněnec)
d)      Námitka (využití, rozhodnutí o námitce, opravné prostředky)
8.
a)       Základní náležitosti obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
b)      Způsob placení poplatku za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí měst
c)       Lhůty (správcovské, zákonné, počítání času)
d)      Nařízení daňové exekuce (způsoby, náležitosti exekučního příkazu)
9.
a)       Výkon správy místních poplatků
b)      Poplatek za užívání veřejného prostranství (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
c)       Poskytování informací správci daně (povinné osoby, rozsah poskytovaných informací)
d)      Vymáhání daní (způsoby vymáhání, exekuční titul)
10.
a)       Lhůta pro stanovení místních poplatků
b)      Poplatek z ubytovací kapacity (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
c)       Podání (definice, formy, vady podání, postoupení)
d)      Přezkumné řízení (podmínky, procesní rozhodnutí, rozhodnutí ve věci, lhůty)
11.
a)       Hromadný předpisný seznam a jeho doručování
b)      Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace (předmět, poplatník, sazba)
c)       Doručování (způsoby doručování a účinky doručení)
d)      Obnova řízení (podmínky, procesní rozhodnutí, rozhodnutí ve věci, právní účinky rozhodnutí, lhůty, předběžná otázka)
 
 
 
12.
a)       Nakládání s přeplatkem na místních poplatcích
b)      Povinnosti ubytovatele nepeněžité povahy
c)       Místní šetření, vysvětlení (obsah, práva a povinnosti úředních osob a daňového subjektu)
d)      Zastavení daňové exekuce (podmínky, doručení rozhodnutí, opravné prostředky)
 
13.
a)       Lhůta pro placení místních poplatků
b)      Vymezení pojmu „veřejné prostranství“ a jeho určení v obecně závazné vyhlášce
c)       Prodloužení  lhůty a navrácení lhůty v předešlý stav
d)      Exekuční náklady (druhy, výše exekučních nákladů)
 
14.
a)       Způsoby placení místních poplatků
b)      Osvobození od poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
c)       Dokazování (důkazní břemeno, součinnost)
d)      Prohlášení o majetku (podmínky pro vydání výzvy, právní účinky výzvy, obsah prohlášení)
 
15.
a)       Promíjení místních poplatků (na žádost, z úřední moci)
b)      Poplatek ze psů (předmět, poplatník, osvobození)
c)       Neúčinnost doručení
d)      Daňová exekuce srážkami ze mzdy (provádění daňové exekuce, několik plátců mzdy, povinnosti dlužníka a plátce mzdy)
 
16.
a)       Platební výměr (náležitosti, právní moc a vykonatelnost)
b)      Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
c)       Povinnost mlčenlivosti (obsah, negativní vymezení)
d)      Odpis nedoplatku pro nedobytnost (podmínky, evidence)
 
 
17.
a)       Pokuta za nesplnění povinnosti nepeněžité povahy
b)      Poplatek za užívání veřejného prostranství (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
c)       Daňová kontrola (předmět, oprávnění a povinnosti daňového subjektu, dokumentace)
d)      Posečkání (podmínky, lhůty, změna posečkání)
 
 
18.
a)       Pořádková pokuta
b)      Poplatek z ubytovací kapacity (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
c)       Pomůcky a sjednání daně
d)      Evidence daní (předmět, osobní daňový účet, kreditní a debetní strana, potvrzení o stavu osobního daňového účtu)
 
19.
a)       Osvobození a úleva na místním poplatku
b)      Poplatek ze vstupného (předmět, poplatník, osvobození, sazba)
c)       Rozhodnutí (vydání, oznámení, náležitosti, odůvodnění, právní moc a vykonatelnost)
d)      Nicotnost rozhodnutí
 
20.
a)       Nakládání s přeplatkem na místních poplatcích
b)      Sazba poplatku ze psů
c)       Vyloučení úřední osoby (důvody, rozhodování)
d)      Daňové řízení (pojem, vymezení dílčích daňových řízení)

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (36.4 + 13.0) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru