Přeskočit navigaci

Nacházíte se zde: Úvod » ZOZ a zkoušky » Zkušební otázky » ZOZ zvláštní část » ZOZ OVZD

Soubor zkušebních otázek k ověření zvláštní části zvláštní odborné způsobilosti pro výkon správní činnosti v ochraně ovzduší podle zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Zkušební otázky

(platnost od 1. 8. 2019)
 
1. a) Obecně závazné právní předpisy platné v ochraně ovzduší
    b) Smogová situace
2. a) Ústavní základy ochrany ovzduší, mezinárodní a evropské právo ochrany ovzduší
    b) Pojem zdroje znečišťování ovzduší, kategorizace zdrojů
3. a) Příloha č. 2 k zákonu o ochraně ovzduší, sčítání projektovaných kapacit a jmenovitých tepelných příkonů
    b) Povinnosti provozovatelů nevyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
4. a) Základní principy současné právní úpravy ochrany ovzduší, obecné principy práva životního prostředí
    b) Povinnosti provozovatelů vyjmenovaných zdrojů znečišťování ovzduší
5. a) Nástroje ochrany ovzduší zakotvené v zákoně o ochraně ovzduší
    b) Informační systém kvality ovzduší, řízení a sledování kvality ovzduší, posuzování a vyhodnocení kvality ovzduší, měření imisí základních škodlivin
6. a) Správní činnost orgánů ochrany ovzduší, administrativní nástroje (stanoviska, závazná stanoviska, povolení)
    b) Nakládání s organickými rozpouštědly / těkavými organickými látkami a s výrobky s obsahem těkavých organických látek a požadavky na ně 
7. a) Koncepční nástroje ochrany ovzduší (plány, programy)
    b) Vztah obecných a specifických emisních limitů, emisní stropy a technické podmínky provozu stacionárního zdroje znečišťování ovzduší
8. a) Poplatky v ochraně ovzduší
    b) Zjišťování a vyhodnocení úrovně znečišťování, způsob a četnost měření
9. a) Právní odpovědnost v ochraně ovzduší (přestupky)
    b) Paliva a požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší
10. a) Právo na informace a účast veřejnosti při ochraně ovzduší
      b) Problematika pachových látek
11. a) Základní pojmy v oblasti ochrany ovzduší
      b) Tepelné zpracování odpadů
12. a) Obecně závazná vyhláška obce podle § 16 odst. 5, § 17 odst. 5 a nízkoemisní zóna podle § 14 zákona
      b) Povinnosti v oblasti biopaliv a regulace emisí z dopravy
13. a) Orgány ochrany ovzduší (působnost, postavení, oprávnění)
      b) Autorizace, základní požadavky na obsah rozptylových studií a odborných posudků
14. a) Procesní předpisy v oblasti ochrany ovzduší – vybrané instituty (správní řád, zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, daňový řád)
      b) Základní pojmy v oblasti emisí, emisní limity
15. a) Problematika ochrany ovzduší v jiných právních předpisech v oblasti ochrany životního prostředí (stavební zákon, EIA, integrovaná prevence, odpady)
      b) Programy zlepšování kvality ovzduší
16. a) Kontrola, opatření k nápravě a sankce v oblasti ochrany ovzduší
      b) Základní pojmy v oblasti imisí, imisní limity
17. a) Působnost orgánů ochrany ovzduší při územním plánování, umísťování a povolování staveb zdrojů znečišťování ovzduší
      b) Znečišťující látky, jejich vliv, vývoj kvality ovzduší v ČR
18. a) Kontrola technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, Odborně způsobilé osoby
      b) Provádění kontroly spalovacího stacionárního zdroje v obydlí za účelem dodržování zákonných povinností

Seznam literatury a právních předpisů

zpět na přehled

Novinky e-mailem

Chcete-li získávat obchodní sdělení, včetně newsletteru Institutu, vyplňte prosím svůj e-mail.

Sečtěte a zaokrouhlete (15.1 + 15.7) *

 


 

 
 
 
 
 

2016 Institut pro veřejnou správu Praha
Dlážděná 6, 110 00 – Praha 1 | Zobrazit na mapě

Vzdělávací středisko Benešov
Ke Stadionu 1918, 256 01 – Benešov | Zobrazit na mapě

Kontakty
Tel. Podatelna: +420 974 863 546
E-mail: podatelna@institutpraha.cz
Datová schránka: 6awdjrd

 
Nahoru